Na temelju članka 22. stavak 4. Zakona o pristupu informacijama (Narodne novine, br. 172 /03 i NN br. 144/10.) i točke 1.6. Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010. – 2012. Vlade Republike Hrvatske i Statuta dioničkog društva Regionalna veletržnica Split d.d. (u daljnjem tekstu Društvo), član Uprave, direktor Društva Josip Pocrnja dipl.ing., donio je 17. siječnja, 2013. i javno objavio

ODLUKU o ustroju Kataloga informacija

Točka 1.

Ovom Odlukom ustrojava se Katalog informacija, dalje u tekstu Katalog, koje stvara, ima u posjedu, njima raspolaže ili ih nadzire ovo Društvo.

Točka 2.

Katalog se sastoji: – od uvodnog tekstualnog dijela – od tabličnog dijela

Tablični dio Kataloga obrađen je na način da su informacije razvrstane u tablice u ukupno 8 posebnih točaka, prema logičnom rasporedu i područjima rada, i to: 1. Osnovno podaci o Katalogu 2. Podaci o Regionalnoj veletržnici Split d.d. 3. Pravni i planski okvir 4. Osnovna djelatnost 5. Javna nabava 6. Način ostvarivanja prava na pristup informacijama 7. Klasifikacija informacija 8. Značenje uporabljenih skraćenica

Podaci u Katalogu dani su u niže navedenim kolonama: – Nazivi podataka i redni broj pojedinih točki – Opisni dio u kojem je sadržan puni naziv odnosno opis sadržaja pojedine informacije – Dostupnost (klasifikacija) informacija – Informacija o tome koji sektor, služba ili ured tvrtke posjeduje pojedinu informaciju

Točka 3 .

U stupcu «Dostupnost» sve informacije su klasificirane slovnim oznakama «A», «B» ili «C», odnosno kombinacijama dviju slovnih oznaka istodobno ( npr. oznaka «A/B»). Pojedine slovne oznake iz klasifikacije u stupcu «Dostupnost» imaju niže navedena značenja:

A Informacije javne namjene dostupne bez posebnog zahtjeva (putem web stranica tvrtke i/ili otiskanih informacija)

B Informacije dostupne na zahtjev, odnosno namijenjene ovlaštenicima prava na informaciju sukladno čl. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama

C Informacije koje, sukladno članku 8. Zakona o pravu na pristup informacijama i drugim propisima ne mogu biti dostupne javnosti

Točka 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 5.

Ovaj Katalog će se objaviti na mrežnoj stranici Društva.

Točka 6.

Ovu odluku izvršiti će Sonja Tvrdić, Službenik za informiranje Društva.

U nastavku se daje tablični dio Kataloga:

KATALOG INFORMACIJA

1. OSNOVNI PODACI O KATALOGU Naziv trgovačkog društva REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d. Adresa sjedišta Kamen, 4.gardijske 47, Split Odgovorna osoba Josip Pocrnja, direktor Datum prve objave kataloga Datum zadnje promjene Katalog je dostupan na adresi www.veletrznica.hr

Pisani upiti na Poštom na adresu sjedišta e-mailom: veletrznica-split@st.t-com.hr”> veletrznica-split@st.t-com.hr, faksom: 021 325 776

Dostupnost Informaciju posjeduje 2. PODACI O REGIONALNOJ VELETRŽNICI SPLIT d.d. Općenito o društvu A SI Tijela u društvu A SI Ustroj Regionalne veletržnice Split d.d. A UU Djelatnost A / B SI Zaposlenici A / B UU 3.PRAVNI I PLANSKI OKVIR Zakon o trgovačkim društvima A NN Zakon o trgovini A NN Zakon o upravljanju državnom imovinom A NN Zakon o obveznim odnosima A NN Zakon o izvlaštenju A NN Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora A NN Zakon o komunalnom gospodarstvu A NN Odluka o određivanju uvjeta za kandidate za čl. NO A NN 4. OSNOVNE DJELATNOSTI Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama B UU Održavanje vlastite infrastrukture B UU Financijsko planiranje, financijska kontrola i financijska izvješća B UU 5. JAVNA NABAVA Društvo u pravilu nema nabavki koje po svojoj vrijednosti podliježu propisima za javne nabavke A SI 6. NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija A SI Odluka o imenovanju službenika za informiranje A UU Zahtjev za pristup informacijama A SI 7. KLASIFIKACIJA INFORMACIJA A Informacije javne namjene dostupne bez posebnog zahtjeva putem web stranice Društva i/ili otiskanih informacija B Informacije dostupne na zahtjev, odnosno namijenjene ovlaštenicima prava na informacije sukladno čl. 3 . Zakona o pravu na pristup informacijama C Informacije koje, sukladno čl. 8. Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima ne mogu biti dostupne javnosti 8. ZNAČENJE SKARĆENICA SI Službenik za informiranje NN Narodne novine UU Ured Uprave

Član Uprave

Direktor Josip Pocrnja, dipl. ing.