Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) te članka 20. Statuta, Uprava društva REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d. OIB:04625379878 sa sjedištem u Splitu, Kamen, 4. gardijske 47 (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

Društva, koja će se održati 02.02.2023. g. u 11:00 sati u prostorijama Regionalne veletržnice Split d.d., u Splitu, Kamen, 4. gardijske 47.

Dnevni red:

  1. Otvaranje Izvanredne glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih
    dioničara
  2. Informacija o isteku mandata članu Nadzornog odbora Društva
  3. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva
  4. Razno

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Izvanredna glavna skupština Društva donese slijedeću
odluku:

Ad.2.

  • Prima se na znanje da je dana 05.09.2022. istekao mandat članu Nadzornog odbora – Alenu Lučić. Dana 18.10.2022. Grad Split je uputio prijedlog za imenovanje predstavnika Grada Splita u Nadzorni odbor trgovačkog društva Regionalna veletržnica Split d.d. – Josip Gugić.

Nadzorni odbor predlaže da Izvanredna glavna skupština Društva donese slijedeću odluku:

Ad.3.

  • Za člana Nadzornog odbora Društva izabire se:
    – Josip Gugić … na razdoblje do 24.06.2026. godine.

OBRAZLOŽENJE:

Materijali za Izvanrednu glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje
objavljenih odluka bit će dostupni svim dioničarima Društva, od dana objave Poziva za
skupštinu u sjedištu društva svakog radnog dana, u razdoblju od 12:00 do 14:00 sati.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje prava glasa imaju dioničari koji
su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na dan objave ovog poziva te da su prijavili svoje sudjelovanje pisanim putem Upravi Društva najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Punomoćnik koji će zastupati na Glavnoj skupštini dioničara Društva, mora uz prijavu dostaviti Upravi Društva ovjerenu punomoć.

Dioničari koji žele protusloviti nekom prijedlogu Uprave, mogu u roku od objave
poziva do dana održavanja skupštine upravi Društva dostaviti obrazložene prijedloge i
priopćenja o protuslovljenju deset dana od objave saziva Glavne skupštine na elektronskim
stranicama Sudskog registra, poslati Regionalnoj veletržnici Split d.d. obrazložene prijedloge i priopćenje o protuslovljenju.

Glavna skupština valjano odlučuje običnom većinom glasova ako u njenu radu
sudjeluju dioničari ili njihovi opunomoćenici koji zajedno imaju najmanje 50% nominalne
vrijednosti temeljnog kapitala Društva .

Ako se u prvom sazivu Glavna skupština ne može održati zbog nedostatka kvoruma,
Glavna skupština će se u drugom sazivu bez ponovnog sazivanja održati na istom mjestu i u isto vrijeme 10 dana kasnije, odnosno 13.02.2023. g. U tom slučaju Glavna skupština donositi će pravovaljane odluke bez obzira na zastupljenost temeljnog kapitala na Glavnoj skupštini.

Svi dioničari Društva i drugi zainteresirani mogu dodatne informacije dobiti u sjedištu Društva na tel.: (021) 325-768

Regionalna veletržnica Split d.d.
UPRAVA