Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) te članka 21. Statuta, Uprava društva REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d. OIB:04625379878 sa sjedištem u Splitu, Kamen, 4. gardijske 47 (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva

REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati 15.06.2021. g. u 11:00 sati u prostorijama Regionalne veletržnice Split d.d., u Splitu, Kamen, 4. gardijske 47.

Dnevni red:

 1. Otvaranje Redovite glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih
  dioničara
 2. Izbor predsjednika Redovite glavne skupštine Društva
 3. Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju u 2020. godini
 4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2020.
  godinu
 5. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2020. g.: bilance, računa dobiti i gubitka,
  bilješki uz financijska izvješća, te izvješća revizora
 6. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz 2020. godine
 7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2020. godinu
 8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2020.
  godinu
 9. Izbor revizora za 2021. (dvijetisućedvadesetprvu) godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Redovna glavna skupština Društva donese slijedeće
odluke:
Ad.3. : Prima se na znanje Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2020. godini.
Ad.4. : Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja
Društva za 2020. godinu
Ad.5. : Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2020. g.: bilanca, račun dobiti i gubitka,
bilješke uz financijska izvješća, te izvješća revizora
Ad.6. : Dobit poslovne 2020. g.u iznosu od 48.343,06 kuna raspoređuje se u:
6.1. zakonske rezerve u iznosu od 2.417,15 kn, koje prema čl. 222. Zakona o
trgovačkom društva čine dvadeseti dio dobiti društva tekuće godine
6.2. zadržani dobitak u iznosu od 45.925,91 kn
Ad.7. : Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi društva za 2020. godinu
Ad.8. : Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za 2020. g.
Ad.9. : Za revizora Društva za poslovnu 2021. g. imenuje se revizorska tvrtka
Kalibović i partneri d.o.o. Split

OBRAZLOŽENJE:

Materijali za Redovitu glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje
objavljenih odluka bit će dostupni svim dioničarima Društva, od dana objave Poziva za
skupštinu u sjedištu društva svakog radnog dana, u razdoblju od 12:00 do 14:00 sati.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje prava glasa imaju dioničari koji
su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na dan objave ovog poziva te da su prijavili svoje sudjelovanje pisanim putem Upravi Društva najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Punomoćnik koji će zastupati na Glavnoj skupštini dioničara Društva, mora uz prijavu dostaviti Upravi Društva ovjerenu punomoć.

Dioničari koji žele protusloviti nekom prijedlogu Uprave, mogu u roku od objave
poziva do dana održavanja skupštine upravi Društva dostaviti obrazložene prijedloge i
priopćenja o protuslovljenju deset dana od objave saziva Glavne skupštine na elektronskim
stranicama Sudskog registra, poslati Regionalnoj veletržnici Split d.d. obrazložene prijedloge i priopćenje o protuslovljenju.

Glavna skupština valjano odlučuje običnom većinom glasova ako u njenu radu
sudjeluju dioničari ili njihovi opunomoćenici koji zajedno imaju najmanje 50% nominalne
vrijednosti temeljnog kapitala Društva .
Ako se u prvom sazivu Glavna skupština ne može održati zbog nedostatka kvoruma,
Glavna skupština će se u drugom sazivu bez ponovnog sazivanja održati na istom mjestu i u isto vrijeme 10 dana kasnije, odnosno 25.06.2021. g. U tom slučaju Glavna skupština donositi će pravovaljane odluke bez obzira na zastupljenost temeljnog kapitala na Glavnoj skupštini.

Svi dioničari Društva i drugi zainteresirani mogu dodatne informacije dobiti u sjedištu Društva na tel.: (021) 325-768

Regionalna veletržnica Split