Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 37. Statuta, Uprava društva REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA – MATULJI d.d. sa sjedištem u Matuljima, Jušići 69 c (u daljnjem tekstu: Društvo), saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati 30. lipnja 2020. godine u 11 sati u Društvenom domu Rukavac, Rukavac 61/A, Matulji.

Dnevni red s prijedlozima odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva

1.    Otvaranje Skupštine, utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i zastupnika dioničara

2.    Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2019. god. i do dana Skupštine.

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i NO predlažu da Skupština donese sljedeću odluku:

»Prima se na znanje izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2019. godini i do dana Skupštine.«

3.    Godišnja financijska izvješća za 2019. god.: bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje, te izvještaj revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2019. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i NO.

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i NO predlažu da Glavna skupština donese sljedeće odluke:

»I. Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2019. god.: bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje, te izvještaj revizora o obavljenoj reviziji finacijskih izvješća za 2019. godinu.

II. Utvrđuje se financijski gubitak u poslovanju Društva za 2019. godinu od 49.436 kuna koji se djelomično pokriva iz zadržane dobiti u iznosu od 14.418 kn, a ostatak od 35.018 kn će se pokriti iz buduće dobiti i prenosi u buduće razdoblje.«

4.    Izvješće NO o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2019. god.

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i NO predlažu da Skupština donese sljedeću odluku:

»Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2019. godinu.«

5.    Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva po podnesenim izvješćima za 2019. godinu.

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i NO predlažu da Skupština donese sljedeću odluku:

»Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2019. god.«

6.    Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru po podnesenom izvješću za 2019. god.

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i NO predlažu da Skupština donese sljedeću odluku:

»Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor u vođenju poslova Društva u 2019. god.«

7.    Izbor revizora za 2020. god.

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i NO predlaže da Skupština donese sljedeću odluku:

»Za obavljanje poslova revizije u 2020. g. izabire se tvrtka HLB Inženjerski biro d.o.o., Rijeka.«

Materijali za Redovitu glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupni svim dioničarima Društva najkasnije 10 dana prije dana održavanja Glavne skupštine u sjedištu Društva.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa imaju dioničari koji su upisani u knjizi dionica na dan prve objave ovog poziva te da su prijavili svoje sudjelovanje pisanim putem Upravi Društva najkasnije na dana održavanja Glavne skupštine (čl. 38. Statuta Društva). Opunomoćenik koji će zastupati dioničara na Glavnoj skupštini dioničara Društva, mora uz prijavu dostaviti Upravi Društva ovjerenu punomoć sukladno čl. 36. Statuta Društva.

Glavna skupština valjano odlučuje običnom većinom glasova ako u njezinu radu sudjeluju dioničari ili njihovi opunomoćenici kojima nominalna vrijednost prelazi 50% temeljnog kapitala Društva (čl. 40. Statuta).

Ako nije prisutan potreban broj dioničara, Glavna skupština bez ponovnog poziva održat će se na istom mjestu u isto vrijeme deset dana poslije 10. srpnja 2020. (čl. 40. Statuta Društva).

Svi dioničari Društva i drugi zainteresirani mogu dodatne informacije dobiti u sjedištu Društva na tel.: (051) 277-258.