ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE Podnositelj zahtjeva (ime i prezime/naziv, adresa/sjedište, telefon i/ili e-pošta) Naziv tijela javne vlasti/sjedište i adresa Informacija koja se traži: Dana ______________ podnio/la sam zahtjev za pristup informaciji navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 18. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kojim sam zatražio/la dostavu informacije (navesti koja je informacija zatražena): Budući da sam dana __________ zaprimio/la informaciju koja nije ona koju sam zatražio/la ili je nepotpuna (zaokružiti), molim da mi se sukladno odredbi članka 24. stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija: Način pristupa informaciji (označiti) ☐ neposredan pristup informaciji, ☐ pristup informaciji pisanim putem ☐ uvid u dokumente i izrada preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, ☐ dostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju, ☐ na drugi prikladan način (elektronskim putem ili drugo) ______________________________________________________ __________________________________________ (vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva)