REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA-MATULJI d.d.

OBJAVLJUJE

 

JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda za izvođenje radova na postavljanju 1. faze sunčane elektrane „Veletržnica Rijeka“ snage 50 kW u kompleksu Veletržnice, Matulji 

Podaci o naručitelju:
Naziv: REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA-MATULJI d.d.
Sjedište: Jušići 69c, Matulji (Općina Matulji)
OIB: 25427880146
Kontakti: e-mail: rvrm@ri.t-com.hr , tel. 091/1119666

Predmet natječaja:

Postavljanje 1. faze sunčane elektrane snage 50 kW za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju  na centralni krov glavne zgrade Veletržnice sukladno Glavnom projektu.

Uvjeti projektiranja, tehnički opis postrojenja i troškovnik obuhvaćeni su Glavnim projektom sunčane elektrane GP-255/2022 koji je u prilogu ovom natječaju.

Rok valjanosti ponude: 30 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda

Mjesto izvođenja radova: prostor Veletržnice u Matuljima, na adresi Jušići 69c, Matulji

Rok za završetak radova: najkasnije do 30.09.2023.

Rok, način i uvjeti plaćanja: utvrđeni u priloženom tekstu Ugovora o izvođenju radova

Krajnji rok za dostavu ponuda:  20.07.2023. godine do 15,00  sati, bez obzira na način dostave. Ponude pristigle nakon naznačenog datuma dostave ponuda neće se razmatrati.

Uvjeti koji se odnose na ponudu:

Ponuda se može odnositi samo na izvođenje svih radova koji su predmet ovog natječaja, nije moguće podnošenje ponude samo za pojedine vrste / grupe radova. Ponude koje nisu u skladu s ovim uvjetom neće se razmatrati.

Ponuda se treba dostaviti u pisanom obliku.

Ponuda mora sadržavati opće podatke o ponuditeljuimena osoba (stručnjaka) koje će sudjelovati u izvođenju radova u svojstvu voditelja radova / inženjera gradilišta te eventualno i voditelja pojedine vrste / grupe radova, te opis i dokaze o dosadašnjem iskustvu ponuditelja i njegovih podizvoditelja u radu na istovjetnim ili sličnim projektima.

Za svu ponuđenu opremu potrebno je dobaviti dokaze (izvode iz kataloga) za navedene tehničke karakteristike, te je potrebno dostaviti tražene certifikate i izjave sukladnosti, u trenutku kada ih naručitelj zatraži. Za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu potrebno je u skladu s propisima ishodovati dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija i sl.) koji se prilikom primopredaje uručuju naručitelju. Za sve stavke Troškovnika  u kojima se uz navedene tehničke specifikacije možebitno traži ili navodi proizvođač/marka/tip robe/proizvoda dozvoljeno je ponuditi jednakovrijednu robu/proizvod, pri čemu se pod jednakovrijedno podrazumijeva da proizvod ima jednake ili bolje karakteristike kao navedeni, a koje su bitne za ispunjenje predmeta nabave. Ako ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod mora za primjenjivu stavku troškovnika navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda kojeg nudi, te kao dokaz dostaviti tehničke karakteristike, ateste, certifikate i sl.

Ponuda mora posebice sadržavati i jamstveni rok proizvođača za:

  1. Fotonaponske module,
  2. Izmjenjivač.

Nije dopušteno podnošenje ponude kao zajednica više ponuditelja, već ponudu može podnijeti samo po jedan ponuditelj, s time da ponuditelj može imati podizvoditelje po svom izboru.

Ponuditelj mora popuniti sve stavke priloženih troškovnika s cijenama radova izraženim bez PDV-a i popunjene troškovnike dostaviti kao prilog Ponudi.

Ponudi je potrebno priložiti i pisanu izjavu ponuditelja i njegovih podizvoditelja potpisanu po njihovim zakonskim zastupnicima da ponuditelj i njegovi podizvoditelji u cijelosti prihvaćaju sve uvjete ovog Javnog natječaja, kao i sve odredbe prijedloga Ugovora o izvođenju radova za slučaj da ponuda bude izabrana kao najpovoljnija.

Jamstvo za ozbiljnost ponude:

Ponuditelji su dužni, najkasnije do isteka roka za dostavu Ponude, na ime jamstva za ozbiljnost Ponude položiti iznos od 2.000,00 eura (slovima: dvije tisuće eura) na račun REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA-MATULJI d.d., IBAN: HR4624020061100380877 otvoren kod banke Erste & Steiermarkische Bank d.d. ili dostaviti bankovnu garanciju na prvi poziv za navedeni iznos u korist društva REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA-MATULJI d.d.

Ponude za koje do dana isteka roka za dostavu ponuda ne bude ispunjenja obveza dostavljanja jamstva za ozbiljnost ponude sukladno prethodno navedenom, neće se uzeti u razmatranje.

Ponuditeljima čija ponuda ne bude izabrana kao najpovoljnija iznos jamstva ili bankovna garancija će se vratiti u roku od 8 dana od dana odabira najpovoljnije ponude.

Jamstvo za ozbiljnost ponude naplatiti će se u slučaju da ponuditelj čija ponuda je odabrana kao najpovoljnija povuče ponudu, ako ne sklopi Ugovor o izvođenju radova najkasnije u roku od 8 dana od zaprimanja pisanog poziva društva VELETRŽNICA RIJEKA-MATULJI d.d. za sklapanje tog ugovora, kao i u drugim slučajevima koji su predviđeni Ugovorom o izvođenju radova.

Načini dostave ponude:

– osobno, predajom u sjedištu društva REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA-MATULJI d.d., Jušići 69c, Matulji; ili

– putem pošte na adresu: REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA-MATULJI d.d., Jušići 69c, Matulji,

pri čemu ponuda u svakom slučaju mora biti u zatvorenoj koverti uz naznaku: „NE OTVARATI – PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA IZVOĐENJE RADOVA na postavljanju sunčane elektrane „Veletržnica Rijeka“ snage 50 kW U KOMPLEKSU VELETRŽNICE“.

Otvaranje ponuda:

Otvaranje ponuda obaviti će se u roku od 3 dana nakon zadanog roka za dostavu ponuda. Otvaranje ponuda nije javno.

Objava rezultata o odabiru najpovoljnijeg izvođača:

REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA-MATULJI d.d. će u roku od 8 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuđača dostaviti svim ponuditeljima u pisanom obliku putem e-maila obavijest o odabiru izvođača predmetnih radova.

Protiv odluke o odabiru nije moguće izjaviti prigovor ili žalbu.

Završne napomene:

REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA-MATULJI d.d. nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA-MATULJI d.d. zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, odnosno poništiti ovaj natječaj ili njegov dio, bez obveze davanja ikakvih obrazloženja, pri čemu ne snosi odgovornost prema ponuditeljima kao niti njihove troškove sudjelovanja na natječaju.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na  telefon broj 091/1119666  ili u sjedištu društva REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA-MATULJI d.d., Jušići 69c, Matulji

Datum objave na internet stranicama https://veletrznica.hr/regionalna-veletrznica-rijeka/ 03.07.2023.

REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA-MATULJI d.d.

Direktor

Vilim Sanković

 

Priložena dokumentacija za preuzimanje:

  1. Glavni projekt sunčane elektrane „Veletržnica Rijeka“
  2. Troškovnik radova za I. fazu elektrane snage 50 kW
  3. Prijedlog Ugovora o izvođenju radova