REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA-MATULJI d.d. 

OBJAVLJUJE

JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda za izvođenje radova rekonstrukcije i prenamjene prodajnog prostora u kompleksu Veletržnice, Matulji 

Podaci o naručitelju:
Naziv: REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA-MATULJI d.d.
Sjedište: Jušići 69c, Matulji (Općina Matulji)
OIB: 25427880146
Kontakti: e-mail: rvrm@ri.t-com.hr , tel. 091/1119666

Predmet natječaja:

Zatvaranje dijela prostora nadstrešnice prodajnog prostora u kompleksu Veletržnice u Matuljima i izvedba četiri rashladne komore za skladištenje voća i povrća na temperaturi +2 °C i tri nehlađena skladišna prostora za skladištenje voća i povrća.

Radovi obuhvaćaju građevinske i obrtničke radove te radove termotehničke instalacije i elektrotehničke instalacije, sve sukladno slijedećoj dokumentaciji:

 1. Izvedbeni arhitektonski i građevinski projekt
 2. Elektrotehnički projekt 
 3. Troškovnik građevinskih i obrtničkih radova
 4. Troškovnik elektroinstalaterskih radova
 5. Troškovnik termotehničkih radova

Rok valjanosti ponude: 30 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda

Mjesto izvođenja radova: prostor Veletržnice u Matuljima, na adresi Jušići 69c, Matulji 

Rok za završetak radova: najkasnije do 15.5.2022.

Rok, način i uvjeti plaćanja: utvrđeni u priloženom tekstu Ugovora o izvođenju radova

Krajnji rok za dostavu ponuda:  03.02.2022. godine do 15,00  sati, bez obzira na način dostave. Ponude pristigle nakon naznačenog datuma dostave ponuda neće se razmatrati.

 

Uvjeti koji se odnose na ponudu:

Ponuda se može odnositi samo na izvođenje svih radova koji su predmet ovog natječaja, nije moguće podnošenje ponude samo za pojedine vrste / grupe radova. Ponude koje nisu u skladu s ovim uvjetom neće se razmatrati.

Ponuda se treba dostaviti u pisanom obliku.

Ponuda mora sadržavati opće podatke o ponuditelju i njegovim podizvoditeljima ako ih ima, imena osoba (stručnjaka) koje će sudjelovati u izvođenju radova u svojstvu voditelja radova / inženjera gradilišta te eventualno i voditelja pojedine vrste / grupe radova, te opis i dokaze o dosadašnjem iskustvu ponuditelja i njegovih podizvoditelja u radu na istovjetnim ili sličnim projektima.

Nije dopušteno podnošenje ponude kao zajednica više ponuditelja, već ponudu može podnijeti samo po jedan ponuditelj, s time da ponuditelj može imati podizvoditelje po svom izboru.

Ponuditelj mora popuniti sve stavke priloženih troškovnika s cijenama radova izraženim bez PDV-a i popunjene troškovnike dostaviti kao prilog Ponudi.

Ponudi je potrebno priložiti i pisanu izjavu ponuditelja i njegovih podizvoditelja potpisanu po njihovim zakonskim zastupnicima da ponuditelj i njegovi podizvoditelji u cijelosti prihvaćaju sve uvjete ovog Javnog natječaja, kao i sve odredbe prijedloga Ugovora o izvođenju radova za slučaj da ponuda bude izabrana kao najpovoljnija.

Jamstvo za ozbiljnost ponude:

Ponuditelji su dužni, najkasnije do isteka roka za dostavu Ponude, na ime jamstva za ozbiljnost Ponude položiti iznos od 25.000,00 kn (slovima: dvadeset pet tisuća kuna) na račun REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA-MATULJI d.d., IBAN: HR4624020061100380877 otvoren kod banke Erste & Steiermarkische Bank d.d. ili dostaviti bankovnu garanciju na prvi poziv za navedeni iznos u korist društva REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA-MATULJI d.d.  

Ponude za koje do dana isteka roka za dostavu ponuda ne bude ispunjenja obveza dostavljanja jamstva za ozbiljnost ponude sukladno prethodno navedenom, neće se uzeti u razmatranje.

Ponuditeljima čija ponuda ne bude izabrana kao najpovoljnija iznos jamstva ili bankovna garancija će se vratiti u roku od 8 dana od dana odabira najpovoljnije ponude.

Jamstvo za ozbiljnost ponude naplatiti će se u slučaju da ponuditelj čija ponuda je odabrana kao najpovoljnija povuče ponudu, ako ne sklopi Ugovor o izvođenju radova najkasnije u roku od 8 dana od zaprimanja pisanog poziva društva VELETRŽNICA RIJEKA-MATULJI d.d. za sklapanje tog ugovora, kao i u drugim slučajevima koji su predviđeni Ugovorom o izvođenju radova.

Načini dostave ponude:

– osobno, predajom u sjedištu društva REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA-MATULJI d.d., Jušići 69c, Matulji; ili 

– putem pošte na adresu: REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA-MATULJI d.d., Jušići 69c, Matulji, 

pri čemu ponuda u svakom slučaju mora biti u zatvorenoj koverti uz naznaku: „NE OTVARATI – PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE I PRENAMJENE PRODAJNOG PROSTORA U KOMPLEKSU VELETRŽNICE“.

 Otvaranje ponuda:

Otvaranje ponuda obaviti će se u roku od 3 dana nakon zadanog roka za dostavu ponuda. Otvaranje ponuda nije javno.

Objava rezultata o odabiru najpovoljnijeg izvođača:

REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA-MATULJI d.d. će u roku od 8 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuđača dostaviti svim ponuditeljima u pisanom obliku putem e-maila obavijest o odabiru izvođača predmetnih radova.

Protiv odluke o odabiru nije moguće izjaviti prigovor ili žalbu.

Završne napomene:

REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA-MATULJI d.d. nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA-MATULJI d.d. zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, odnosno poništiti ovaj natječaj ili njegov dio, bez obveze davanja ikakvih obrazloženja, pri čemu ne snosi odgovornost prema ponuditeljima kao niti njihove troškove sudjelovanja na natječaju.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na  telefon broj 091/1119666  ili u sjedištu društva REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA-MATULJI d.d., Jušići 69c, Matulji

Datum objave na internet stranicama https://veletrznica.hr/regionalna-veletrznica-rijeka/ 26.01.2022. 

 

REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA-MATULJI d.d.

Direktor: Vilim Sanković

 

 

Priložena dokumentacija za preuzimanje:

 1. Izvedbeni arhitektonski i građevinski projekt
 2. Elektrotehnički projekt 
 3. Troškovnik građevinskih i obrtničkih radova
 4. Troškovnik elektroinstalaterskih radova
 5. Troškovnik termotehničkih radova
 6. Prijedlog Ugovora o izvođenju radova