REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA-MATULJI d.d.
Matulji, Jušići 69 C, OIB: 25427880146
NADZORNI ODBOR

Sukladno čl. 423. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 20. Statuta Regionalne veletržnice Rijeka-Matulji od 21.12.2020. (potpuni tekst), Nadzorni odbor Regionalne veletržnice Rijeka-Matulji d.d., Matulji, Jušići 69 C, OIB: 25427880146, raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji d.d.

Uvjeti: kandidat mora ispunjavati uvjete propisane Zakonom o trgovačkim društvima (članak 423. i članak 239. stavak 2.), kao i slijedeće uvjete:

  1. da ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski studij ili stručni studij sa kojim je izjednačena najmanje viša stručna sprema prema propisima prije donošenja Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, iz područja društvenih znanosti, pogotovo iz područja ekonomije,
  2. da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva,
  3. da ima najmanje 3 (tri) godine iskustva na rukovodećim poslovima, pri čemu je rukovodio s 5 (pet) ili više radnika,
  4. da je kvalificiran za knjigovodstvene poslove trgovačkih društava,
  5. da se aktivno služi engleskim jezikom u govoru i pismu,
  6. da poznaje rad na računalu (MS Office paket).

 

Uz prijavu za natječaj, kandidati za direktora Društva dužni su dostaviti:

– Životopis u kojem će kandidat u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz natječaja,

– Dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),

– Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i nepostojanju sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa, ne stariju do 45 dana,

– Uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donesena nepravomoćna presuda, ne starije od 3 mjeseca,

– Dokaz o odgovarajućem stupnju i smjeru obrazovanja sukladno točki 1. ovog natječaja (preslika diplome ili svjedodžbe),

– Dokaz o kvalificiranosti za knjigovodstvene poslove trgovačkih društava,

– Dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrda iz baze podataka HZMO),

– Dokaze o radu na rukovodećim poslovima i trajanju tog rada (preslike ugovora o radu, potvrde prijašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju rada i sl.).

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u natječaju, mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava na natječaj.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva (primjerice: preslika potvrde nadležnog Ministarstva kojom se dokazuje status hrvatskog branitelja ili dragovoljca iz Domovinskog rata, preslika dokaza o nezaposlenosti, preslika dokaza o invaliditetu i druga dokazna sredstva propisana posebnim zakonom).

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Osobu koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Direktora Društva imenuje Nadzorni odbor na razdoblje od 5 (pet) godina.

Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Javni natječaj za izbor direktora Društva bit će objavljen u na mrežnim stranicama Društva https://veletrznica.hr/ dana 18.06.2021. godine.

O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 5 dana od završetka natječaja.

Riječi i pojmovi korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijave na natječaj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se do 28. 06. 2021. godine do 12 sati bez obzira na način dostave.

Prijave dostaviti na: Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji d.d., Matulji, Jušići 69 C, s naznakom: „Prijava na natječaj za direktora Društva – ne otvarati“.

U Matuljima, 18.06.2021.

Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji d.d.

         Nadzorni odbor Predsjednik:
Ivo Afrić