Temeljem Akata društva Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji d.d. Matulji, Uprava društva 11.11.2020. objavljuje:

 

O B A V I J E S T

o raspisivanju natječaja za izdavanje u zakup poslovnog prostora

 

I   Izdaje se u zakup skladišni prostor (box) u poslovnoj zgradi veletržnice u Matuljima, Jušići 69 C za djelatnost skladištenja i veleprodaje voća i povrća i njihovih prerađevina i to kako slijedi:

prostor broj 16. površine 57,10 m²………………………………………………..

Početna cijena mjesečne zakupnine za  prostor iznosi 9,00 EUR/m²+ PDV za period od 01.03. do 31.10. te za period od 1.11 do 28.02. 8,00 EUR/m²+ PDV….

II   Zakupnik je obvezan plaćati mjesečnu zakupninu do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, a režijske troškove (struja) po ispostavljenim računima.

Cijena mjesečne zakupnine vezana je uz vrijednost EUR-a, a plaćati će se obračunata prema srednjem tečaju HNB na dan obračuna.

III    Poslovni prostor daje se u zakup na pet godina.

IV   Poslovni prostor ima odobrenje za rad za djelatnosti označene u točki I. Unutrašnje uređenje je trošak zakupca. Eventualno investicijsko uređenje nije dozvoljeno bez prethodne pismene suglasnosti zakupodavca i zakupac nema pravo na povrat ulaganja u poslovni prostor.

V      Svaki natjecatelj obvezan je prije podnošenja ponude uplatiti jamčevinu u visini dvije mjesečne zakupnine koju će ponuditi za period od 01.03. do 31.10., na žiro račun Društva broj HR4624020061100380877 kod Erste Bank d.d. u svrhu «jamčevina za sudjelovanje u natječaju za zakup poslovnog prostora».

Jamčevine koje su položili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se nakon završetka natječaja, a najkasnije u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

VI     Jamčevina položena od strane izabranog natjecatelja zadržava se kao depozit, jamstvo izvršenja ugovornih obveza u vrijeme trajanja Ugovora o zakupu. Izabrani zakupnik dužan je kao uvjet zaključenja Ugovora o zakupu dati instrumente osiguranja plaćanja buduće dospjele zakupnine i režijskih troškova i to :

  • zadužnicu na iznos 50.000,00 kuna, ovjerenu kod javnog bilježnika

VII      Natjecatelji mogu podnijeti svoje ponude Upravi zakupodavatelja u roku zaključno s prijemom ponuda u Upravi veletržnice do 25. 11. 2020. u 10 sati. Adresa je:

Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji d.d., Jušići 69 c, 51211 Matulji, P.P.55.

VIII     Prijave se podnose u zatvorenim omotnicama s naznakom «PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA-NE OTVARAJ» i brojem boxa za koji se ponuda podnosi.

Ponuda mora sadržavati:

  • ponuđeni mjesečni iznos zakupnine u EUR po m² za oba perioda
  • oznaku poslovnog prostora (broj boxa)
  • opis djelatnosti (vrstu proizvoda-robe) koju natjecatelj namjerava obavljati

Uz ponudu natjecatelj mora dostaviti:

  • original dokaza o uplaćenoj jamčevini
  • presliku osobne iskaznice ukoliko je natjecatelj fizička osoba odnosno presliku rješenja o upisu u sudski ili obrtni registar
  • izjavu natjecatelja da prihvaća Tržni red veletržnice

IX      Poslovni prostor iz točke I. može se pogledati dana 17.11.2020. u vremenu od 10 do 12 sati uz prethodnu najavu.

X      Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja prikazuje najveću cijenu zakupa.

XI    Najpovoljniji natjecatelj dužan je najkasnije u roku 15 dana isteka roka za podnošenje prijave sklopiti Ugovor o zakupu, te preuzeti poslovni prostor. Ukoliko nakon tog roka najpovoljniji natjecatelj odustane od preuzimanja prostora iznos uplaćene jamčevine neće mu biti vraćen, jer se smatra odustatninom.

XII  Druge informacije mogu se dobiti u Upravi veletržnice na tel. 051 277 258.

PREUZMITE DOKUMENT

UPRAVA RVRM