Temeljem Akata društva Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji d.d. Matulji, Uprava društva 15.01.2019. objavljuje:

O B A V I J E S T o raspisivanju natječaja za izdavanje u zakup poslovnog prostora

I Izdaje se u zakup Caffe bar u zgradi veletržnice Rijeka – Matulji površine 56,925  m²…………………………………………………………………………

Početna cijena mjesečne zakupnine za  prostor iznosi 7,00 EUR/m²+ PDV za period od 01.03. do 31.10. te za period od 1.11 do 28.02. 6,00 EUR/m²+ PDV….

II Zakupnik je obvezan plaćati mjesečnu zakupninu do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, a režijske troškove ( struja, telefon i sl.) po ispostavljenim računima………………………………………………………….. Cijena mjesečne zakupnine vezana je uz vrijednost EUR-a, a plaćati će se obračunata prema srednjem tečaju HNB na dan obračuna……………………….

III Poslovni prostor daje se u zakup na pet godina……………………………

IV Poslovni prostor je opremljen za djelatnost označene u točki I. Eventualno investicijsko uređenje nije dozvoljeno bez prethodne pismene suglasnosti zakupodavca i zakupac nema pravo na povrat ulaganja u poslovni prostor………

V Svaki natjecatelj obvezan je prije podnošenja ponude uplatiti jamčevinu u visini mjesečne zakupnine koju će ponuditi za period od 01.03. do 31.10., na žiro račun Društva broj HR4624020061100380877 kod Erste Bank d.d. u svrhu «jamčevina za sudjelovanje u natječaju za zakup poslovnog prostora». Jamčevine koje su položili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se nakon završetka natječaja, a najkasnije u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

VI Jamčevina položena od strane izabranog natjecatelja zadržava se kao depozit, jamstvo izvršenja ugovornih obveza u vrijeme trajanja Ugovora o zakupu. Izabrani zakupnik dužan je kao uvjet zaključenja Ugovora o zakupu dati instrumente osiguranja plaćanja buduće dospjele zakupnine i režijskih troškova i to : zadužnicu na iznos 50.000,00 kuna, ovjerenu kod javnog bilježnika

VII Natjecatelji mogu podnijeti svoje ponude Upravi zakupodavatelja u roku zaključno s prijemom ponuda u Upravi veletržnice do 28.01.2019. u 10 sati. Adresa je: Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji d.d., Jušići 69 c, 51211 Matulji, P.P.55.

VIII Prijave se podnose u zatvorenim omotnicama s naznakom «PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA Caffe bar-NE OTVARAJ». Ponuda mora sadržavati: – ponuđeni mjesečni iznos zakupnine u EUR po m² za svaki period pojedinačno – oznaku poslovnog prostora – opis djelatnosti koju natjecatelj namjerava obavljati Uz ponudu natjecatelj mora dostaviti: – original dokaza o uplaćenoj jamčevini – presliku osobne iskaznice ukoliko je natjecatelj fizička osoba odnosno presliku rješenja o upisu u sudski ili obrtni registar – izjavu natjecatelja da prihvaća Tržni red veletržnice

IX Poslovni prostor iz točke I. može se pogledati dana 19.01.2019. u vremenu od 10 do 12 sati uz prethodnu najavu.

X Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja prikazuje najveću cijenu zakupa.

XI Najpovoljniji natjecatelj dužan je najkasnije u roku 30 dana isteka roka za podnošenje prijave sklopiti Ugovor o zakupu, te preuzeti poslovni prostor. Ukoliko nakon tog roka najpovoljniji natjecatelj odustane od preuzimanja prostora iznos uplaćene jamčevine neće mu biti vraćen, jer se smatra odustatninom.

XII Druge informacije mogu se dobiti u Upravi veletržnice na tel. 051 277 258.

UPRAVA RVRM