RV Osijek d.d. objavila je poziv na Glavnu skupštinu dioničara. U privitku slijedi tekst poziva:

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 137/09, 125/11, 111/12 i 68/13), i odredbe članka 23. Statuta Regionalne veletržnice Osijek d.d. Osijek, Ulica jablanova 11 (u daljnjem tekstu: Društvo) Uprava objavljuje poziv dioničarima za sudjelovanje na

REDOVITOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI

TD-a REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK D.D. OSIJEK

koja će se održati dana 18. kolovoza 2015. godine (utorak),

u prostorijama Tržnice d.o.o. u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5

s početkom u 10,00 sati

Predlaže se sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Otvaranje sjednice Glavne skupštine i verifikacija zastupljenosti dioničara;

2. Donošenje odluke o izboru predsjedavajućeg Glavne skupštine;

3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2014. godinu;

4. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2014. godini;

5. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2014. godinu: bilance, računa dobiti i gubitka, bilješke uz financijska izvješća;

6. Usvajanje Izvješća revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2014. godinu;

7. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz poslovanja u 2014. godini;

8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva po podnesenim izvješćima za 2014. godinu;

9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru po podnesenom izvješću za 2014. godinu;

10. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2015. godinu;

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad.1. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2014. godinu.

Ad.2. Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2014. godini.

Ad.3. Utvrđuju se i prihvaćaju temeljna financijska izvješća za 2014. godinu.

Ad.4. Usvaja se Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2014. godinu.

Ad.5. Društvo je u poslovnoj 2014. godini poslovalo s gubitkom u iznosu od 243.676 kuna (slovima: dvjestočetrdesetitritisućešestosedamdesetišest kuna).

Gubitak iz poslovanja Društva u 2014. godini prenosi se u sljedeću godinu.

Ad.6. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njen rad u 2014. godini.

Ad.7. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2014. godini.

Ad.8. Za revizora Društva za poslovnu 2015. godinu izabire se Revida d.o.o., Slatina.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su upisani u Knjigu dionica.

Ako se sazvana sjednica ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, Glavna skupština će se održati u drugom sazivu bez ponovnog pozivanja na istom mjestu i u isto vrijeme 10 dana kasnije.

Ur.broj: 96 – 2015

U Osijeku, 6. srpnja 2015. godine

REGIONALNA VELETRŽNICA

OSIJEK d.d.

Predsjednica Uprave

Žana Gamoš, mag. iur.