Na temelju odredbe članka 263. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 137/09, 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15) te članka 36. Statuta Društva  NADZORNI ODBOR Regionalne veletržnice Osijek d.d. Osijek podnosi sljedeće

 

I Z V J E Š Ć E

o obavljenom nadzoru poslovanja trgovačkog društva REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK d.d. OSIJEK u 2019. godini

U protekloj poslovnoj godini Nadzorni odbor je radio u dva različita sastava i to:

– u razdoblju od 1. siječnja do 3. listopada 2019. godine Nadzorni odbor Društva čine članovi:

 1. Silva Wendling, predsjednica,
 2. Gezim Ramqaj, zamjenik predsjednice,
 3. Edita Bukovac, članica,
 4. Darko Mundweil, član,
 5. Dubravko Pichler, član.

– 22. ožujka 2019. godine predstavnica Osječko-baranjske županije i predsjednica NO, Silva Wendling, podnosi ostavku na članstvo u Nadzornom odboru RVO.

– Odlukom Skupštine Društva, usvojenoj na sjednici dana 29. kolovoza 2019. godine, opozvana je iz članstva Nadzornog odbora Društva predstavnica Osječko-baranjske županije Silva Wendling, a istovremeno izabran novi član Antonio Lozančić.

Nakon konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora, održane dana 3. listopada 2019. godine na kojoj su izabrani predsjednik i zamjenik predsjednika, Nadzorni odbor čine sljedeći članovi:

 1. Dubravko Pichler, predsjednik,
 2. Gezim Ramqaj, zamjenik predsjednika,
 3. Edita Bukovac, članica,
 4. Darko Mundweil, član,
 5. Antonio Lozančić, član.

Tijekom godine održano je četiri sjednice Nadzornog odbora i to dvije od strane članova u prvom sazivu te dvije u novom sazivu: konstituirajuća i elektronska sjednica.

Na sjednicama Nadzornog odbora tijekom poslovne godine razmatralo se i odlučivalo o najvažnijim poslovnim događajima za Društvo a posebno o:

 • informacijama Uprave o stanju i rezultatima poslovanja Društva tijekom 2019. godine (u razdobljima između održavanja sjednica);
 • davanju suglasnosti na donošenje Plana poslovanja za tekuću poslovnu godinu;
 • utvrđenju temeljnih financijskih izvješća o rezultatima poslovanja u 2018. godini;
 • izvješću revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2018. godinu;
 • prijedlogu odluke o rasporedu dobiti iz poslovanja u 2018. godini;
 • pripremama odluka za Skupštinu Društva;
 • ostavka prokuristice Društva.

Izvješća određena zakonom te ostale informacije važne za rad Nadzornog odbora Uprava je dostavljala Nadzornom odboru u propisanim odnosno primjerenim rokovima, na temelju kojih je Nadzorni odbor mogao zauzeti stav o istima.

Financijska izvješća prezentirana Nadzornom odboru, sačinjena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju točno imovinsko i poslovno stanje.

Slijedom navedenog, Nadzorni odbor je zaključio da je trgovačko društvo Regionalna veletržnica Osijek d.d.  Osijek u svom poslovanju tijekom 2019. godine djelovalo sukladno zakonskim propisima, normativnim aktima Društva i odlukama Skupštine.

 

DOKUMENTI:

 

Osijek, lipanj 2020. godine

                                                                                                                                                                                      Predsjednik NO

                                                                                 Dubravko Pichler, mag. ing. techn.