REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK d.d.
Osijek, Ulica jablanova 11
D I R E K T O R

Ur. broj: 1-2011
Osijek, 3. siječnja 2011. godine

Temeljem ovlaštenja iz čl. 46. Statuta Društva i članka 22. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. br. 172/03 i 144/10.) donosim sljedeću

O D L U K U
o određivanju službenika za informiranje

I.

Određujem Žanu Gamoš, dipl.iur. , koja obavlja poslove poslovnog tajnika, kao službenu osobu ovlaštenu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (dalje u tekstu: službenik za informiranje).
II.

Službenik za informiranje obavlja sljedeće poslove:

– rješava pojedinačne zahtjeve za ostvarivanje prava na pristup informacijama
– osigurava redovito objavljivanje informacija
– unaprjeđuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad trgovačkog društva
– pomaže podnositeljima zahtjeva u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama
– vodi službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama
– poduzima ostale radnje i mjere potrebite za uredno vođenje Kataloga informacija.

III.
Za svoj rad osoba za informiranje odgovara direktoru Društva.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do opoziva.

D i r e k t o r
Zoran Kovač, dipl.ing.polj.