Temeljem odredbe članka 263. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12 i 68/13) te članka 36. Statuta Društva NADZORNI ODBOR Regionalne veletržnice Osijek d.d. Osijek podnosi sljedeće

I Z V J E Š Ć E
o obavljenom nadzoru poslovanja trgovačkog društva
REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK d.d. OSIJEK
u 2013. godini

U protekloj poslovnoj godini Nadzorni odbor je radio u različitom sastavu kako slijedi:

u razdoblju od 1. siječnja do 2. travnja 2013. godine Nadzorni odbor Društva čine članovi:

1. Silva Wendling, predsjednica
2. Zvonimir Prgomet, zamjenik predsjednice
2. Suzana Tretinjak, član
4. Zoran Krsnik, član
5. Zvjezdana Tuma-Pavlov, član.

2. travnja 2013. godine predstavnik Nacionalne veletržnice d.d. Zagreb, Zoran Krsnik, nakon što je razriješen funkcije direktora NV-a, podnosi ostavku na članstvo u Nadzornom odboru RVO i od tada do kraja godine Nadzorni odbor čine četiri člana.

Odlukom Skupštine Društva, usvojenoj na sjednici dana 22. srpnja 2013. godine, opozvani su iz članstva Nadzornog odbora Društva predstavnici Grada Osijeka i to Zvonimir Prgomet i Zvjezdana Tuma-Pavlov i istovremeno izabrani novi članovi Darko Pleš i Miljenko Režić tako da od tog dana i dalje Nadzorni odbor čine sljedeći članovi:

1. Silva Wendling, predsjednica
2. Drago Pleš, zamjenik predsjednice
3. Suzana Tretinjak, član i
4. Miljenko Režić, član.

Tijekom godine održano je pet sjednica Nadzornog odbora i to četiri od strane članova u
prvom sazivu: 2. travnja, 11. lipnja, 28. lipnja te 16. srpnja; te jedna – konstituirajuća u novom sazivu, 27. rujna, na kojoj je obavljen izbor predsjednice i zamjenika predsjednice NO.

Na sjednicama Nadzornog odbora tijekom poslovne godine razmatralo se i odlučivalo o najvažnijim poslovnim događajima za Društvo a posebno o:

 Izvješća Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2012. godini;
 informacijama Uprave o stanju i rezultatima poslovanja Društva tijekom 2013. godine;
 utvrđenju temeljnih financijskih izvješća o rezultatima poslovanja u 2012. godini;
 Izvješću revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2012. godinu;
 pokriću gubitka iz poslovanja u 2012. godini;
 informaciji o pokretanju i provođenju postupka predstečajne nagodbe;
 pripremi redovne godišnje Skupštine Društva;
 ostavci člana Uprave Društva, gosp. Zorana Kovača, dipl.ing.polj. i sklapanju sporazuma o raskidu Ugovora o radu
 imenovanju gđe Žane Gamoš, dipl.iur. za člana Uprave-direktorice Društva;
 davanju suglasnosti Upravi Društva na prihvaćanje izmijenjenog Plana financijskog restrukturiranja.

Osim na sjednicama, nadzor nad poslovanjem Društva obavljen je i uvidom u poslovne knjige i dokumente Društva. Financijska izvješća prezentirana Nadzornom odboru sačinjena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva.

Izvješća određena zakonom te ostale informacije važne za rad Nadzornog odbora Uprava Društva dostavljala je Nadzornom odboru u propisanim odnosno primjerenim rokovima, tako da je Nadzorni odbor mogao odlučivati o svakom pojedinom pitanju.

Financijska izvješća prezentirana Nadzornom odboru sačinjena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju točno imovinsko i poslovno stanje.

Slijedom navedenog Nadzorni odbor je zaključio da trgovačko društvo Regionalna veletržnica Osijek d.d. Osijek u svom poslovanju djeluje sukladno pozitivnim zakonskim propisima, norma