Temeljem odredbe čl. 263. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. br. 111/93, 34/99, 121/99,52/00, 118/03, 107/07, 137/09, 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15) te čl. 36. Statuta Društva NADZORNI ODBOR Regionalne veletržnice Osijek d.d. Osijek podnosi sljedeće:

I Z V J E Š Ć E

o obavljenom nadzoru poslovanja trgovačkog društva
REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK d.d. OSIJEK u 2022. godini

U protekloj poslovnoj godini Nadzorni odbor nije održavao sjednice budući je mandat
članovima:

1. Dubravko Pichler, predsjednik
2. Gezim Ramqaj, zamjenik predsjednika
3. Edita Bukovac, članica
4. Darko Mundweil, član

istekao u rujnu 2021. godine a novi članovi nisu izabrani.
Nadzorni odbor imao je samo jednog člana u mandatu, gospodina Antonia Lozančića,
a od 29. lipnja 2022. godine i gđu Editu Bukovac, izabranu na redovitoj Glavnoj skupštini
Društva za članicu Nadzornog odbora društva Regionalna veletržnica Osijek d.d., na
mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine, na prijedlog Nacionalne veletržnice d.d. Zagreb.
Na izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva, održanoj 25. siječnja 2023. godine, na
prijedlog Grada Osijeka, za članove Nadzornog odbora RVO d.d. izabrani su gđa Zdenka
Čavar i gospodin Robert Štrbik, također na razdoblje od 4 godine.
Petog člana Nadzornog odbora RVO d.d. izabrali su radnici Društva izborom
predstavnika radnika Tomislava Pejaka za njihovog predstavnika u Nadzornom odboru
Društva.

U Osijeku, lipanj 2023. godine

Predsjednik NO
Antonio Lozančić, univ. spec. oec.