Temeljem članka 277. stavka 2., 3., 6. i 7. i članka 289. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19), članka 23. Statuta trgovačkog društva REGIONALNE VELETRŽNICE OSIJEK d.d. Osijek, Ulica jablanova 11, OIB: 34916170153 (u daljnjem tekstu: Društvo) i Odluke o sazivanju redovite glavne skupštine od 13. lipnja 2023. godine, Uprava Društva objavljuje

POZIV DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA REDOVITOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI

 

trgovačkog  društva  REGIONALNA  VELETRŽNICA  OSIJEK  d.d. Osijek koja će se održati dana 18. srpnja 2023. godine u 12,00 sati u prostorijama REGIONALNE VELETRŽNICE OSIJEK d.d. Osijek, Ulica jablanova 11, sa sljedećim

 

DNEVNIM REDOM

 

 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma;
 2. Donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine Društva;
 3. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2022. godini;
 4. 4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2022. godinu;
 5. Razmatranje financijskih izvješća za 2022. godinu;
 6. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2022. godinu;
 7. Donošenje odluke o usvajanju financijskih izvješća za 2022. godinu;
 8. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz poslovanja u 2022. godini;
 9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva;
 10. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva;
 11. Donošenje odluke o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća za     2023. godinu;
 12. Donošenje odluke o usklađenju temeljnog kapitala Društva i nominalnog iznosa dionica;
 13. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
 14. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora Društva;
 15. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Na temelju odredbe članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva suglasno predlažu donošenje sljedećih odluka:

Ad 3.  Prima se na znanje izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2022.          godini.

Ad 4.  Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja                Društva za 2022. godinu.

Ad 5.   Primaju se na znanje temeljna financijska izvješća za 2022. godinu.

Ad 6.   Prima se na znanje Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za                 2022. godinu.

Ad 7.  Donosi se odluka o usvajanju financijskih izvješća za 2022. godinu kako slijedi:

I.

Usvajaju se financijska izvješća Društva za 2022. godinu i to:

 1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive 10.467.435,00 kuna
 2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama

– ukupni prihodi                       2.205.255,00 kuna

– ukupni rashodi                      2.234.059,00 kuna

– gubitak razdoblja                        28.804,00 kuna

 1. Bilješke uz financijska izvješća za 2022. godinu

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8.    Donosi se odluka o pokriću gubitka iz poslovanja u 2022. godini kako slijedi:

I.

Utvrđuje se da je Društvo u 2022. godini ostvarilo gubitak u visini od 28.804,00 kuna (slovima: dvadesetosamtisućaosamstočetiri kune).

II.

Iznos utvrđenog gubitka iz prethodne točke ove Odluke  prenosi se u buduće razdoblje kao nepokriveni gubitak.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9.    Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2022. godini.

Ad 10. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za nadzor u vođenju poslova Društva u    2022. godini.

Ad 11.  Imenuje se trgovačko društvo Kalibović i partneri d.o.o. Split za obavljanje revizije           financijskih izvješća za  2023. godinu.

Ad 12.  Donosi se odluka o usklađenju temeljnog kapitala Društva i nominalnog iznosa dionica kako slijedi:

I.

Temeljni kapital društva REGIONALNA VELETRŽNICA d.d. iznosi 27.449,600,00 kuna i podijeljen je na 34.312 redovnih dionica, svaka nominalnog iznosa od 800,00 kuna.

II.

Temeljni kapital Društva koji iznosi 27.449,600 kuna preračunat u euro po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) iznosi 3.643,188,00 eura.

III.

Nominalni iznos dionice Društva koji iznosi 800,00 kuna  preračunat u euro po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) iznosi 106,18  eura.

IV.

Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima usklađuje se temeljni kapital

–  sa iznosa 3.643,188,00 eura

–  za iznos 6.116,00  eura

– na iznos 3.637.072,00 eura.

 

V.

Usklađenje temeljnog kapitala provodi se smanjenjem nominalnog iznosa dionica:

– sa iznosa 106,18 eura

– za iznos od 0,18 eura

– na iznos od 106,00 eura.

VI.

Iznos od 6.116,00 eura za koji je usklađen temeljni kapital  iskoristit će se za pokriće gubitka.

VII.

Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital iznosi 3.637.072,00 eura i podijeljen je na 34.312 redovnih dionica  nominalnog iznosa od 106,00 eura.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku.

 

Ad 13.  Donosi se odluka o izmjenama i dopunama Statuta kako slijedi:

I.

Mijenja se članak 10. Statuta tako da glasi:

Temeljni kapital Društva iznosi 3.637.072,00 eura (slovima: trimilijunašestotridesetsedam- tisućasedamdesetdva eura).

II.

U članku 14. Statuta  mijenja se stavak 6. tako da glasi:

Nominalna vrijednost svake dionice serije A, serije B i serije C iznosi 106,00 eura (slovima: stotinušest eura).

III.

U članku 46. Statuta mijenja se stavak 1. tako da glasi:

Direktor samostalno i pojedinačno zastupa Društvo do iznosa 13.000,00 eura (slovima: trinaesttisuća eura), a preko tog iznosa potrebna je prethodna suglasnost Nadzornog odbora.

Osim što zastupa Društvo direktor obavlja i slijedeće poslove:

– vodi poslovanje Društva, organizira i rukovodi procesom rada,

– utvrđuje unutarnju organizaciju Društva,

– priprema i predlaže odluke i akte koje donosi Glavna skupština, te izvršava odluke Glavne skupštine

– saziva Glavnu skupštinu u slučajevima određenim zakonom i ovim Statutom

– odlučuje o osnivanju i prestanku drugih društava i podružnica uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, te ostvaruje prava osnivatelja,

– donosi akte i odluke iz područja poslovanja Društva sukladno propisima i Statutu,

– podnosi izvješća Nadzornom odboru,

– zaključuje ugovore o radu, odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenika,

– obavlja i druge poslove sukladno zakonu i drugim propisima.

IV.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

V.

Zadužuje se Nadzorni odbor izraditi pročišćeni tekst Statuta.

 

Ad 14. Opoziva se članica Nadzornog odbora Društva:

– Edita Bukovac, dr. vet. med., Lanište 20, Zagreb, OIB: 01432826864.

 

Ad 15. Za članicu Nadzornog odbora Društva bira se:

– Lana Bogdan, dipl. iur., Ulica Dragojla Kušlana 3, Zagreb, OIB: 77645315864.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su upisani kao imatelji dionica u registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan donošenje Odluke o sazivanju redovite glavne skupštine.

Svi materijali za Glavnu skupštinu biti će dostupni dioničarima na web stranici Društva www.veletrznica.hr/regionalna-veletrznica-osijek, od dana objave poziva do dana održavanja redovite Glavne skupštine.

Ako se sazvana sjednica ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, Glavna skupština će se održati u drugom sazivu s istim dnevnim redom, bez ponovnog pozivanja, na istom mjestu i u isto vrijeme 10 dana kasnije. U tom slučaju Glavna skupština donosit će pravovaljane odluke bez obzira na zastupljenost temeljnog kapitala na skupštini.

 

 

REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK D.D.

UPRAVA