Temeljem članka 277. stavka 2., 3., 6. i 7. i članka 289. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19), članka 23. Statuta trgovačkog društva  REGIONALNE VELETRŽNICE OSIJEK d.d. Osijek, Ulica jablanova 11, OIB: 34916170153 (u daljnjem tekstu: Društvo) i Odluke o sazivanju izvanredne glavne skupštine od 20. prosinca 2022. godine, (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva objavljuje

 

POZIV DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA IZVANREDNOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI

 trgovačkog društva REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK d.d. Osijek koja će se održati u srijedu, 25. siječnja 2023. godine u 11,00 sati u prostorijama REGIONALNE VELETRŽNICE OSIJEK d.d. Osijek, Ulica jablanova 11, sa sljedećim

 

DNEVNIM REDOM

  1. Otvaranje sjednice izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje zastupljenosti dioničara;
  2. Informacija o isteku mandata članovima Nadzornog odbora;
  3. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora;
  4. 4. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora.

 

PRIJEDLOZI ODLUKA

Predlaže se donošenje sljedećih odluka:

Ad 3. Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Regionalne veletržnice Osijek d.d.:

  1. Dubravko Pichler, mag. ing. prehrambene tehnologije, Murska 8, Osijek, OIB 30297662109,
  1. Darko Mundweil, dipl. iur., Adama Reisnera 65, Osijek, OIB 23350790572,
  2. Gezim Ramqaj, dipl. ing. agronomije, I poljski put 6, Zagreb, OIB 11579959608.

Ad 4.    Za članove Nadzornog odbora Regionalne veletržnice Osijek d.d. Osijek biraju se:

  1. Zdenka Ćavar, ekonomski stručni radnik, samostalni računovođa, Osijek, Ulica tuja 5, OIB 38427211992,
  2. Robert Štrbik, ing. strojarstva, Osijek, Bračka 146, OIB 02655298620.

Mandat članovima Nadzornog odbora traje 4 godine i počinje teći danom donošenja ove odluke.

Pravo sudjelovanja na izvanrednoj Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su upisani kao imatelji dionica u registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan donošenje Odluke o sazivanju izvanredne sjednice Glavne skupštine.

Svi materijali za izvanrednu Glavnu skupštinu biti će dostupni dioničarima na web stranici Društva www.veletrznica.hr/regionalna-veletrznica-osijek, od dana objave poziva do dana održavanja izvanredne Glavne skupštine.

Ako se sazvana sjednica ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, izvanredna Glavna skupština će se održati u drugom sazivu s istim dnevnim redom, bez ponovnog pozivanja, na istom mjestu i u isto vrijeme 10 dana kasnije. U tom slučaju Glavna skupština donosit će pravovaljane odluke bez obzira na zastupljenost temeljnog kapitala na skupštini.

 

REGIONALNA VELETRŽNICA
OSIJEK d.d. Osijek