Temeljem članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) i članka 20. Statuta trgovačkog društva REGIONALNE VELETRŽNICE OSIJEK d.d. Osijek, Ulica jablanova 11, OIB: 34916170153 (u daljnjem tekstu: Društvo), Glavna skupštine Društva dana 30. kolovoza 2021. godine donosi sljedeću

 

ODLUKU

o pokriću gubitka ostvarenog u 2020. godini

 

 

Točka 1.

Utvrđuje se da je Društvo u 2020. godini ostvarilo gubitak u visini od 16.938.165,00 kuna (slovima: šesnaestmilijunadevetstotridesetiosamtisućastošezdesetipetkuna).

 

Točka 2.

Iznos utvrđenog gubitka iz prethodne točke ove Odluke  prenosi se u buduće razdoblje kao nepokriveni gubitak.

 

Točka 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Predsjednik Glavne skupštine: