Temeljem članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) i članka 20. Statuta trgovačkog društva REGIONALNE VELETRŽNICE OSIJEK d.d. Osijek, Ulica jablanova 11, OIB: 34916170153 (u daljnjem tekstu: Društvo), Glavna skupštine Društva dana 30. kolovoza 2021. godine donosi sljedeću

 

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta

 

Točka 1.

U članku 2. Statuta briše se stavak 4.

 

Točka 2.

U članku 12. Statuta brišu se stavci 3., 4. i 5.

 

Točka 3.

U članku 31. Statuta stavak 1. mijenja se i glasi:

„Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i počinje teći od dana kad su izabrani, ukoliko odlukom o izboru nije određen drugačiji početak mandata.“

 

Točka 4.

U članku 35. Statuta stavak 1. mijenja se i glasi:

„Glavna Skupština može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata sa 3/4 većine glasova zastupljenih dioničara.“

 

Točka 5.

U članku 46. Statuta stavak 4. mijenja se i glasi:

„Prokuru daje Direktor uz suglasnost Nadzornog odbora. Punomoć daje Direktor prema svojim ovlastima za zastupanje.“

 

Točka 6.

U članku 50. Statuta, u stavku 1. briše se „.“ i dodaju se riječi: „..ili pokriću gubitka.“

U članku 50. Statuta, u stavku 2. briše se „.“ i dodaju se riječi: „..ili pokriću gubitka.“

 

Točka 7.

Članak 53. Statuta mijenja se i glasi:

„U slučajevima kada je zakonom ili Statutom Društva određeno da se objavljuju podaci i priopćenja Društva, oni se objavljuju na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, kao glasilo Društva, a ostala priopćenja objavljuju se na internetskim stranicama Društva. (www.veletrznica.hr/regionalna-veletrznica-osijek)“

 

Točka 8.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

 

Točka 9.

Zadužuje se Nadzorni odbor izraditi pročišćeni tekst Statuta.

 

Predsjednik Glavne skupštine: