Na temelju odredbe članka 263. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 137/09, 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15) te članka 36. Statuta Društva  NADZORNI ODBOR Regionalne veletržnice Osijek d.d. Osijek podnosi sljedeće

 

I Z V J E Š Ć E

o obavljenom nadzoru poslovanja trgovačkog društva REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK d.d. OSIJEK u 2020. godini

 

U protekloj poslovnoj godini Nadzorni odbor je radio u neizmjenjenom sastavu, i to:

 

  1. Dubravko Pichler, predsjednik,
  2. Gezim Ramqaj, zamjenik predsjednika,
  3. Edita Bukovac, članica,
  4. Darko Mundweil, član,
  5. Antonio Lozančić, član.

 

 

Tijekom godine održane su tri elektronske sjednice Nadzornog odbora.

 

Na sjednicama Nadzornog odbora tijekom poslovne godine razmatralo se i odlučivalo o najvažnijim poslovnim događajima za Društvo a posebno o:

–     informacijama Uprave o stanju i rezultatima poslovanja Društva tijekom 2020. godine        (u razdobljima između održavanja sjednica);

–     rasprava o smanjenju plaće direktora i radnika;

–     davanju suglasnosti na donošenje Plana poslovanja za tekuću poslovnu godinu;

–     utvrđenju temeljnih financijskih izvješća o rezultatima poslovanja u 2019. godini;

–     izvješću revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2019. godinu;

–     prijedlogu odluke o rasporedu gubitka iz poslovanja u 2019. godini;

–     pripremama odluka za Skupštinu Društva;

–     suglasnost za osnivanje tvrtke za internet prodaju.

 

 

Izvješća određena zakonom te ostale informacije važne za rad Nadzornog odbora Uprava je dostavljala Nadzornom odboru u propisanim odnosno primjerenim rokovima, na temelju kojih je Nadzorni odbor mogao zauzeti stav o istima.

 

Financijska izvješća prezentirana Nadzornom odboru, sačinjena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju točno imovinsko i poslovno stanje.

 

Slijedom navedenog, Nadzorni odbor je zaključio da je trgovačko društvo Regionalna veletržnica Osijek d.d.  Osijek u svom poslovanju tijekom 2020. godine djelovalo sukladno zakonskim propisima, normativnim aktima Društva i odlukama Skupštine.

 

 

Osijek, srpanj 2021. godine

                                                                                                                                Predsjednik NO

Dubravko Pichler, mag. ing. techn.