Temeljem članka 277. stavka 2., 3., 6. i 7. i članka 289. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19), članka 23. Statuta trgovačkog društva  REGIONALNE VELETRŽNICE OSIJEK d.d. Osijek, Ulica jablanova 11, OIB: 34916170153 (u daljnjem tekstu: Društvo) i Odluke o sazivanju redovite glavne skupštine od 28. srpnja 2021. godine, (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva objavljuje

 

POZIV DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA REDOVITOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI

trgovačkog društva REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK d.d. Osijek koja će se održati dana 30. kolovoza 2021. godine u 13,00 sati u prostorijama REGIONALNE VELETRŽNICE OSIJEK d.d. Osijek, Ulica jablanova 11, sa slijedećim

 

DNEVNIM REDOM

 

 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma,
 2. Izvješća Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2020. godini,
 3. Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2020. godinu,
 4. Razmatranje financijskih izvješća za 2020. godinu,
 5. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2020. godinu,
 6. Donošenje odluke o raspodjeli i pokriću gubitka iz poslovanja u 2020. godini,
 7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva,
 8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora,
 9. Donošenje odluke o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća za     2021. godinu,
 10. Donošenje odluke o davanju suglasnosti Upravi Društva za sudjelovanje Društva u osnivanju socijalno-profitne zadruge u Zagrebu,
 11. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta.

 

PRIJEDLOZI ODLUKA

 

Na temelju odredbe članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor suglasno predlažu donošenje sljedećih odluka:

 

Ad 2.    Prima se na znanje izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2020.          godini.

Ad 3.    Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja             Društva za 2020. godinu.

Ad 4.    Primaju se na znanje temeljna financijska izvješća za 2020. godinu.

Ad 5.    Prima se na znanje Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2020.      godinu.

Ad 6.    Društvo je u 2020. godini poslovalo s gubitkom u iznosu od 16.938.165,00 kuna   (slovima: šesnaestmilijunadevetstotridesetiosamtisućastošezdesetipetkuna).

Gubitak iz poslovanja Društva u 2020. godini prenosi se u buduće razdoblje kao   nepokriveni gubitak.

Ad 7.    Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2020. godini.

Ad 8.    Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za nadzor u vođenju poslova Društva u    2020. godini,

Ad 11.  Donosi se odluka o izmjenama i dopunama Statuta kako slijedi:

Točka 1.

U članku 2. Statuta briše se stavak 4.

Točka 2.

U članku 12. Statuta brišu se stavci 3., 4. i 5.

Točka 3.

U članku 31. Statuta stavak 1. mijenja se i glasi:

„Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i počinje teći od dana kad su        izabrani, ukoliko odlukom o izboru nije određen drugačiji početak mandata.“

Točka 4.

U članku 35. Statuta stavak 1. mijenja se i glasi:

„Glavna Skupština može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata sa 3/4 većine glasova zastupljenih dioničara.“

Točka 5.

U članku 46. Statuta stavak 4. mijenja se i glasi:

„Prokuru daje Direktor uz suglasnost Nadzornog odbora. Punomoć daje Direktor prema svojim ovlastima za zastupanje.“

Točka 6.

U članku 50. Statuta, u stavku 1. briše se „.“ i dodaju se riječi: „..ili pokriću gubitka.“

U članku 50. Statuta, u stavku 2. briše se „.“ i dodaju se riječi: „..ili pokriću gubitka.“

Točka 7.

Članak 53. Statuta mijenja se i glasi:

„U slučajevima kada je zakonom ili Statutom Društva određeno da se objavljuju podaci i priopćenja Društva, oni se objavljuju na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar,      kao glasilo Društva, a ostala priopćenja objavljuju se na internetskim stranicama Društva.             (www.veletrznica.hr/regionalna-veletrznica-osijek)“

Točka 8.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Točka 9.

Zadužuje se Nadzorni odbor izraditi pročišćeni tekst Statuta.

 

Na temelju odredbe članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor predlaže donošenje slijedeće odluke

 

Ad 9.    Imenuje se trgovačko društvo Kalibović i partneri d.o.o. Split za obavljanje revizije           financijskih izvješća za  2021. godinu

 

Na temelju odredbe članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava predlaže donošenje slijedeće odluke

 

Ad 10.  Donosi se odluka o davanju suglasnosti Upravi Društva za sudjelovanje Društva u             osnivanju socijalno-profitne zadruge u Zagrebu kako slijedi:

Točka 1.

Daje se suglasnost Upravi Društva za sudjelovanje Društva u osnivanju socijalno- profitne zadruge u Zagrebu kao člana zadruge uplatom u novcu u iznosu do 10.000,00           kuna.

Točka 2.

Ova suglasnost nadomješta izostalu suglasnost Nadzornog odbora Društva jer se isti        smatra nenadležnim za davanje suglasnosti.

 

 

 

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su upisani kao imatelji dionica u registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan donošenje Odluke o sazivanju redovite glavne skupštine.

 

Svi materijali za Glavnu skupštinu biti će dostupni dioničarima na web stranici Društva www.veletrznica.hr/regionalna-veletrznica-osijek, od dana objave poziva do dana održavanja redovite Glavne skupštine.

 

Ako se sazvana sjednica ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, Glavna skupština će se održati u drugom sazivu s istim dnevnim redom, bez ponovnog pozivanja, na istom mjestu i u isto vrijeme 10 dana kasnije. U tom slučaju Glavna skupština donosit će pravovaljane odluke bez obzira na zastupljenost temeljnog kapitala na skupštini.

 

REGIONALNA VELETRŽNICA
OSIJEK d.d. Osijek