Na temelju odredbe čl. 303. st.1. Zakona o trgovačkim društvima, odredbe čl. 31. st. 2. Statuta društva Nacionalna veletržnica d.d. ( u daljnjem tekstu: Društvo) i odredbe čl. 4. Odluke o izmjeni Statuta Društva koju je Glavna Skupština Društva donijela dana 21.04.2009. godine, Glavna Skupština Društva je dana 21.04.2009. godine usvojila slijedeći

S T A T U T
dioničkog društva NACIONALNA VELETRŽNICA

– potpuni izmijenjeni tekst –

Tvrtka

Članak 1.

Tvrtka Društva je: NACIONALNA VELETRŽNICA dioničko društvo.

Skraćena tvrtka: NACIONALNA VELETRŽNICA d.d.

Na engleskom jeziku tvrtka Društva je: THE NATIONAL WHOLESALE MARKET Inc.

Odluku o promjeni tvrtke donosi Glavna skupština na prijedlog Uprave Društva.

Sjedište

Članak 2.

Sjedište Društva je u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78.

Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Glavna skupština na prijedlog Uprave Društva.

Pečat i štambilj

Članak 3.

Društvo ima službeni pečat i štambilj s naznakom tvrtke i sjedišta Društva.

Oblik, sadržaj, veličinu, uporabu i čuvanje pečata određuje Uprava Društva.

Predmet poslovanja

Članak 4.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

o upravljanje, provedba i praćenje Projekta izgradnje veletržnica
o financijsko planiranje, financijska kontrola i financijska izvješća
o marketing, komercijalni poslovi, investicijske i poslovne aktivnosti
o pomoć glede računalne i informatičke tehnologije
o pomoć kod nabavki građevinskih radova, roba i usluga
o savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem

Odluku o promjeni djelatnosti donosi Glavna Skupština.

Trajanje Društva

Članak 5.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Objava podataka i priopćenja Društva

Članak 6.

U svim slučajevima kada je propisano zakonom ili ovim Statutom, objavljivanje podataka i priopćenja Društva objavljuje se u “Narodnim novinama“ Republike Hrvatske.

Temeljni kapital i dionice

Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 8.379.000,00 kuna
(slovima: osammilijunatristosedamdesetdevettisuća kuna).

Osnivač Društva uplatio je temeljni kapital Društva u cijelosti u novcu.

Članak 8.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 8379 redovitih dionica koje glase na ime, nazivne vrijednosti 1.000,00 kuna svaka, i to: 110 redovitih dionica koje glase na ime serije “A“ nazivne vrijednosti 1.000,00 kuna svaka, 3169 redovitih dionica koje glase na ime serije “B“ nazivne vrijednosti 1.000,00 kuna svaka i 5100 redovitih dionica koje glase na ime serije
“C“ nazivne vrijednosti 1.000,00 kuna svaka.

Dionice ostalih emisija mogu biti samo dionice na ime i dobivaju posebnu oznaku serije.

Članak 9.

Dionice prve, druge i treće emisije uplaćene su u cijelosti.

Članak 10.

Društvo može stjecati vlastite dionice samo u slučajevima predviđenim Zakonom o trgovačkim društvima.

Članak 11.

Za prijenos dionica potrebna je suglasnost Društva. O davanju suglasnosti odlučuje Nadzorni odbor, a odluku dioničaru priopćava (uručuje) Uprava Društva.

Ako u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za suglasnost o prijenosu dionica Društvo ne donese odluku, vrijedi kao da je suglasnost dana.

Nadzorni odbor će pismeno uskratiti suglasnost na prijenos odnosno prodaju dionica kada ocijeni da se dionice namjeravaju prodati odnosno prenijeti osobi koja nema pravni interes za napredak Društva ili osobi koja bi na bilo koji način mogla štetiti interesima Društva.

Prijenos odnosno prodaja dionica suprotno ovom članku nema pravni učinak niti se može upisati u knjigu dionica.

Članak 12.

Dionice se upisuju u knjigu dionica Društva sa naznakom imena, prebivališta, odnosno tvrtke i sjedišta imatelja dionica. Uprava Društva vodi knjigu dionica. Uprava Društva može povjeriti vođenje knjige dionica poslovanja banci Društva ili drugoj, za to stručnoj i tehnički osposobljenoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

Svi upisi u knjigu dionica kao i brisanja u njoj obavljaju se na temelju odgovarajuće dokumentacije.

Prema Društvu vrijedi kao dioničar samo onaj tko ima dionicu što glasi na ime, a upisan je u knjigu dionica.

Organi Društva

Članak 13.

Organi Društva su: Uprava, Nadzorni odbor i Glavna skupština.

Uprava

Članak 14.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana – direktora.

Direktora imenuje i opoziva Nadzorni odbor Društva na vrijeme od četiri godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.

Članak 15.

Direktor ima zamjenika na kojega se u svemu primjenjuju propisi koji vrijede za
direktora.

Članak 16.

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Uprava posebno obavlja sljedeće poslove:

– vodi poslove Društva,
– utvrđuje unutarnju organizaciju Društva,
– priprema odluke i opće akte za čije je donošenje mjerodavna Glavna Skupština,
– saziva Glavnu skupštinu u slučajevima određenim zakonom i statutom,
– donosi akte i odluke iz područja poslovanja Društva sukladno propisima i Statutu,
– podnosi izvješća Nadzornom odboru,
– obavlja i druge poslove sukladno Zakonu i drugim propisima.

Članak 17.

Uprava Društva može samo uz suglasnost Nadzornog odbora odlučivati o:

1. osnivanju podružnica i trgovačkih društava;
2. prodaji dionica, odnosno udjela koje Društvo ima u drugim društvima;
3. kupnji dionica, odnosno udjela u drugim društvima;
4. prodaji nekretnina;
5. kupnji i opterećenju nekretnine čija vrijednost prelazi iznos od 8.000.000,00 kuna (slovima: osammilijuna kuna).
6. preuzimanju jamstava za iznos koji prelazi 16.000.000,00 kuna (slovima: šestmilijuna kuna);
7. uzimanju zajma i izdavanju vrijednosnih papira preko iznosa od 16.000.000,00 kuna (slovima: šesnaestmilijuna kuna);
8. odricanju od nekog prava bez naknade;
9. davanju prokure.

Odredbe stavka 1. ovog članka ne odnose se na prava i obveze koje za Društvo proizlaze
iz Sporazuma o zajmu između Republike Hrvatske i Europske Banke za obnovu i razvoj, za Projekt izgradnje veletržnica.

Zastupanje

Članak 18.

Uprava zastupa Društvo.

Uprava može dati drugoj osobi prokuru, te pisanu punomoć za sklapanje određenih vrsta
ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji, odnosno za sklapanje pojedinačno određenih ugovora i poduzimanje drugih pojedinačno određenih pravnih radnji.

Prokuru daje Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora, a punomoć daje Uprava prema
svojim ovlastima za zastupanje.

Nadzorni odbor

Članak 19.

Nadzorni odbor ima tri člana.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Članak 20.

Članovi nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i njegovog zamjenika.

Zamjenik zamjenjuje odsutnog predsjednika.

Članak 21.

Za člana Nadzornog odbora može biti izabrana osoba čije znanje, iskustvo te radne i
moralne osobine jamče da će uredno i savjesno obavljati funkciju člana Nadzornog odbora.

Članak 22.

Glavna skupština može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata iz
važnog razloga, osobito:

1. ako nesudjelovanjem u radu na sjednicama Nadzornog odbora ili na drugi način ne ispunjava svoje obveze;
2. ako se u svezi s njim pojavi neki od razloga zbog kojeg ne bi mogao biti izabran za člana Nadzornog odbora;
3. ako član Nadzornog odbora svojim postupcima šteti interesima Društva;
4. ako se utvrdi da ima osobne ili poslovne interese koji su suprotni interesima Društva.

Članak 23.

U slučaju opoziva člana Nadzornog odbora, Glavna Skupština će izabrati novog člana Nadzornog odbora.

Članak 24.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva.

U sklopu nadležnosti iz prethodnog stavka, Nadzorni odbor je ovlašten:

1. imenovati i opozivati Upravu;
2. pregledavati i ispitivati poslovne knjige, dokumentaciju, blagajnu, vrijednosne papire te druge dokumente koji se odnose na poslovanje Društva;
3. nadzirati poslovanje Društva izravno ili za to angažirati posebne stručnjake;
4. davati suglasnost na odluke Uprave kada je to propisano zakonom, ovim
Statutom ili posebnom odlukom Nadzornog odbora ili Glavne skupštine.

Nadzorni odbor i svaki njegov član dužan je štititi interese društva.
Članak 25.

Nadzorni odbor radi u sjednicama. Za obavljanje pojedinih poslova Nadzorni odbor
može ovlastiti nekog svog člana ili više njih ili angažirati stručnu osobu (fizičku ili
pravnu) izvan Nadzornog odbora.

Članak 26.

Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se prema potrebi.

Članak 27.

Sjednica Nadzornog odbora može se održati ako joj prisustvuje većina ukupnog broja članova.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom ukupnog broja glasova.

Svaki član ima jedan glas.

U hitnim slučajevima predsjednik Nadzornog odbora može odrediti da se glasuje i pisanim putem (pismom, brzojavom, telefaksom) ako se ni jedan član Nadzornog odbora tome ne protivi.

Rezultati glasovanja moraju se članovima predočiti pismeno i unijeti u zapisnik sljedeće sjednice.

Članak 28.

Rad Nadzornog odbora pobliže će se urediti Poslovnikom kojeg donosi Nadzorni odbor.

Članak 29.

Za svoj rad članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu.

Nagradu za rad utvrđuje Glavna skupština.

Glavna skupština

Članak 30.

Glavnu skupštinu Društva čine dioničari, odnosno njihovi zastupnici ili punomoćnici.

Pravo glasa na Glavnoj skupštini dioničar ostvaruje prema nazivnoj vrijednosti dionica, što sukladno članku 8. ovog Statuta znači da svaka dionica s nazivnom vrijednošću od 1.000,00 kuna daje jedan glas.

Članak 31.

Glavna skupština Društva odlučuje o pitanjima koja su određena zakonom i ovim Statutom, a osobito:

1. izmjenama Statuta;
2. promjeni tvrtke, predmetu poslovanja, sjedištu Društva;
3. godišnjim financijskim izvješćima i upotrebi dobiti;
4. povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva;
5. bira i razrješuje članove Nadzornog odbora Društva i utvrđuje nagradu za njihov rad;
6. davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora;
7. imenovanju revizora Društva;
8. statusnim promjenama i o prestanku Društva.

Glavna skupština obavlja i druge poslove suglasno zakonu i ovom Statutu.

Članak 32.

Glavnu skupštinu saziva Uprava Društva.

Uprava Društva mora sazvati Glavnu skupštinu kada to zatraži Nadzorni odbor, predsjednik ili dioničari koji raspolažu s dionicama koje predstavljaju najmanje dvadeseti dio temeljnog kapitala Društva.

Članak 33.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

– koji su upisani u knjigu dionica;
– koji su, ako je Društvo izdalo dionice, pohranili svoje dionice najkasnije desetog dana pred održavanje Glavne skupštine u Društvu na mjesto koje se pobliže određuje u pozivu na Glavnu skupštinu, kod javnog bilježnika, financijske institucije koja se bavi čuvanjem vrijednosnih papira ili na drugim mjestima označenim u pozivu na Glavnu skupštinu. Dionice moraju ostati pohranjene na navedenim mjestima do završetka Glavne skupštine;
– koji su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije desetog dana prije održavanja Glavne skupštine.

Uprava je ovlaštena odlučiti da su dioničari, do izdavanja dionica, dužni umjesto dionica pohraniti potvrde o dionicama.

U pozivu na Glavnu skupštinu odredit će se pobliži uvjeti za pohranu dionica odnosno potvrda o dionicama, predaji potvrde o pohrani dionica odnosno potvrda o dionicama Društvu i prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Dioničari koji ne ispune sve navedene uvjete u ovom članku i u pozivu na Glavnu skupštinu nemaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

Članak 34.

Glavna skupština Društva održava se u pravilu u sjedištu Društva.

Uprava Društva može u opravdanim slučajevima odlučiti da se Glavna skupština održi i u drugom mjestu.

Godišnji obračun i uporaba dobiti

Članak 35.

Poslovna godina Društva jest kalendarska godina.

Uprava je dužna voditi ili osigurati vođenje svih poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.

Članak 36.

Nakon isteka svake poslovne godine Uprava je dužna u zakonom određenom roku sastaviti godišnja financijska izvješća (bilancu, račun dobiti i gubitka, izvješće o promjenama u financijskom poslovanju, bilješke uz financijska izvješća), dostaviti ih na reviziju, te sastaviti godišnje izvješće. Nakon primitka izvješća o obavljenoj reviziji, Uprava bez odlaganja podnosi Nadzornom odboru godišnja financijska izvješća, godišnje izvješće te izvješće o obavljenoj reviziji zajedno s prijedlogom o upotrebi dobiti.

Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u skladu sa zakonom.

Nakon obavljenih radnji i postupaka navedenih u stavcima 1. i 2. ovog članka, Uprava je dužna sazvati redovnu Glavnu skupštinu Društva koja se mora održati u rokovima određenim zakonom.

Redovna Glavna skupština odlučuje osobito o usvajanju godišnjih financijskih izvješća, upotrebi dobitka, davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora, te o imenovanju revizora Društva.

Članak 37.

Glavna skupština nakon usvajanja godišnjih financijskih izvješća odlučuje o uporabi dobiti. Glavna skupština može odlučiti da se dobitak podijeli dioničarima, ili rasporedi u zakonske, Statutarne ili ostale pričuve, ili odlučiti da se dobitak upotrijebi u druge svrhe.

U slučaju da se Glavna skupština odluči da se dobitak ili dio dohotka podijeli dioničarima, udjeli dioničara u dobitku određuju se prema nazivnoj vrijednosti njihovih dionica.

Organizacija Društva

Članak 38.

Organizacija Društva utvrdit će se posebnim aktom koji donosi Uprava Društva.

Završne odredbe

Članak 39.

Izmjene i dopune ovog Statuta moguće su samo na način koji je propisan zakonom.

Članak 40.

Statut stupa na snagu na dan upisa osnivanja Društva u sudski registar.

Članovi Nadzornog odbora i Uprave dužni su poduzeti sve radnje i postupke potrebne za upis osnivanja Društva u sudski registar.

Članak 41.

Izvornikom Statuta smatra se Statut koji je usvojila Vlada Republike Hrvatske dana 27. studenog 1997. godine, klasa: 330-02/97-01/01, ur. broj: 5030114-97-1, a koji je predsjednik Vlade Republike Hrvatske prihvatio izjavom pred javnim bilježnikom.

Prvi otpravak Statuta čuva Uprava Društva.

Za Glavnu skupštinu Društva:

Mr. Božidar Pankretić, predsjedavajući Glavne skupštine

U Zagrebu, 21. 04. 2009.