Na temelju odredbe članka 277. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93) i odredbe članka 16. stavka 2. alineja 4. Statuta Društva Nacionalna veletržnica d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva – direktor saziva

Glavnu Skupštinu Društva
NACIONALNA VELETRŽNICA d.d.

I. Redovita glavna skupština Društva održat će se dana 30. lipnja 2015. godine u sjedištu Društva u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78, u kabinetu ministra poljoprivrede Republike Hrvatske, s početkom u 13.00 sati.

II. Za redovitu Glavnu Skupštinu predlaže se sljedeći Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne Skupštine Društva i utvrđivanje broja nazočnih dioničara odnosno njihovih opunomoćenika;
2. Usvajanje izvješća Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2014. godini;
3. Usvajanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2014. godinu;
4. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2014. godinu: bilance, račun dobiti i gubitka i bilješke uz financijska izvješća te izvješće revizora;
5. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti;
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva – direktorici po podnesenim izvješćima za poslovnu 2014. godinu;
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva po podnesenom izvješću o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini;
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva u 2014. godini.

III. Sukladno utvrđenom dnevnom redu Redovite glavne skupštine, Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih Odluka:

Ad 2. Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za poslovnu 2014. godinu.
Ad 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za poslovnu 2014. godinu.
Ad 4. Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2014. godinu, i to: bilance, račun dobiti i gubitka i bilješke uz financijska izvješća te izvješće revizora.
Ad 5. Dobit iz poslovanja za 2014. godinu u iznosu od 147.633,00 kn raspoređuje se u cijelosti za pokriće prenesenog gubitka iz prethodnih godina.
Ad 6. Daje se razrješnica Upravi Društva – direktorici za poslovnu 2014. godinu i odobrava se njezin rad i način na koji je vodila Društvo.
Ad 7. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva za poslovnu 2014. godinu.
Ad 8. Za revizora Društva za poslovnu godinu 2015. imenuje se revizorska tvrtka “Audit d.o.o.”

NACIONALNA VELETRŽNICA D.D.
Direktorica Društva
Maja Kosmina