OSNOVNI PRINCIPI U ODNOSU S TREĆIM STRANAMA:

Odnos Nacionalne veletržnice d.d. s trećim stranama temelji se na slijedećim
postavkama:

o Transparentnost
o Zakonitost u radu i postupanjima u svim segmentima poslovanja
o Sigurnost i zaštita
o Kontinuirana edukacija i usavršavanje znanja i poslovanja