Na temelju odredbi članka 22. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172/03 i NN br. 144/10.)  i Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010. – 2012. Vlade Republike Hrvatske i  Statuta dioničkog društva Nacionalna Veletržnica d.d., Ulica grada Vukovara 78, Zagreb(u daljnjem tekstu Društvo), član Uprave, direktor Društva  Zoran Krsnik, dipl.iur. dana 02. siječnja, 2011.  donosi

O D L U K U
o ustrojavanju Kataloga informacija Nacionalne veletržnice d.d.

Članak 1.
Ovom Odlukom se ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Nacionalna veletržnica d.d., a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
Članak 2.
Katalog informacija sadrži pregled informacija iz djelokruga i nadležnosti Društva Nacionalna veletržnica d.d. koje proizlaze iz djelatnosti Društva.
Članak 3.
Katalog informacija vodi se u elektroničkom obliku i javno je dostupan na internetskoj stranici Društva www.veletrznica.mps.hr

Članak 4.
Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.
Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti na adresu:
Nacionalna veletržnica d.d.
Slavonska avenija 52 – Robni terminali
Zagreb
Tel. 01/2406-400
Faks 01/2406-399
e-mail: sandra.jelusic@hi.t-com.hr
Pisani zahtjev sadrži: podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije; ime, prezime i adresu fizičke osobe; odnosno naziv i sjedište pravne osobe ovlaštenika prava na informaciju.
Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (službenik za informiranje) je Sandra Jelusić, dipl. iur.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Član Uprave

Direktor Zoran Krsnik, dipl. iur.

PREUZMITE DOKUMENT