Na temelju odredbe čl. 263. st. 3 Zakona o trgovačkim društvima i čl. 24. st. 1. Statuta društva NACIONALNA VELETRŽNICA d.d. (u daljnjem tekstu Društvo), Nadzorni odbor Društva u sastavu gđa. Zvjezdana Blažić – predsjednica, gosp. Miljenko Rakić, zamjenik predsjednice i gđa. Josipa Filaković – član, podnosi Glavnoj skupštini sljedeće

IZVJEŠĆE
o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini

Nadzorni odbor Društva je, u skladu s odredbama čl. 263. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 24. Statuta Društva, pratio rad i poslovanje Društva, uz poseban nadzor zakonitosti njegova rada, te analizirao ostvarenje planiranih rezultata i provođenje temeljnih ciljeva poslovne politike.
Nadzorni odbor u sastavu gđa. Zvjezdana Blažić, predsjednica, g. Miljenko Rakić – zamjenik predsjednice te gđa. Josipa Filaković – član, sastao se četiri puta tijekom 2013. godine.
Redovita glavna skupština trgovačkog društva Nacionalna veletržnica d.d. održana je dana 12. lipnja, 2013. godine.
Godišnja financijska izvješća za 2012. godinu su prihvaćena, a direktoru Društva, g. Siniši Fabijancu dana je razrješnica za daljnji rad.
Tijekom cjelogodišnjeg rada osmog nadzornog odbora poseban naglasak bio je na stanju otplate EBRD i CEI zajma s osvrtom na obveze Društva u kontekstu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/2012) te na planiranju aktivnosti kojim bi se ostvarili prihodi potrebni za pokrivanje troškova redovitog poslovanja.
Slijedom navedenog, Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini Društva ovo izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2013. godini.

Predsjednica Nadzornog odbora:
Zvjezdana Blažić

PREUZMITE DOKUMENT