Temeljem članka 3. Etičkog kodeksa društva Nacionalna veletržnica, dajem sljedeću

IZJAVU
O NEPRISTRANOSTI I POVJERLJIVOSTI

Ja, __________________________(ime i prezime), rođen-a _________________(datum rođenja), zaposlena u Nacionalnoj veletržnici d.d. Slavonska avenija 52 (Robni terminali Zagreb), 10000 Zagreb, na radnom mjestu ______________________________________ (naziv radnog mjesta) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da sam u prethodnoj godini:

1.    sve poslove obavljao/la u skladu s važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske i podzakonskim propisima i aktima društva

2.    čuvao/la kao povjerljive sve službene podatke kojima sam raspolagao/la u obavljanju posla te ih nisam neovlašteno davao/la na uvid trećim zainteresiranim pravnim, odnosno fizičkim osobama

3.    u obavljanju svog posla djelovao/la potpuno neovisno, nepristrano i jednako prema svim fizičkim i pravnim osobama

4.    obavljao/la posao, odnosno donosio/la odluke isključivo temeljem objektivnih pokazatelja i propisa, te bez utjecaja bilo čijih osobnih interesa.

U Zagrebu, _______________________            ___________________________
(potpis zaposlenika)

PREUZMITE DOKUMENT