Temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 26.studenog 2009. godine, klasa: 215-01/09-02/02., ur. Broj: 5030105-09-1., kojim je donesen Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje 2010 -2012 (u daljnjem tekstu: Program), te članka 22. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03), direktor Društva donosi

Odluku o imenovanju službenika za informiranje
u  Nacionalnoj veletržnici d.d.

Članak 1.

Osoba koja je ovlaštena davati informacije vezane uz poslovanje društva Nacionalna veletržnica je direktor Društva.

Članak 2.

Za službenu osobu mjerodavnu za ostvarivanje prava na pristup informacijama određuje se Sandra Jelusić (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

Članak 3.

Službenik za informiranje obavlja poslove:
–    redovitog objavljivanja informacija
–    poduzimanja svih mjera i radnji potrebnih radi urednog vođenja kataloga informacija
–    vođenja službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama

Članak 4.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva.
Pismeni zahtjev podnosi se na adresu: Nacionalna veletržnica d.d.,  Slavonska avenija 52 (Robni terminali Zagreb), 10000 Zagreb, kao i putem elektronske pošte na adresu nacionalna-veletrznica@zg.t-com.hr.
Usmeni zahtjev podnosi se usmeno službeniku za informiranje te se o istom sastavlja zapisnik.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 25. siječnja, 2010.

Direktor društva:
Zoran Krsnik

PREUZMITE DOKUMENT