Temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 26.studenog 2009. godine, klasa: 215-01/09-02/02., ur. Broj: 5030105-09-1., kojim je donesen Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje 2010 -2012 (u daljnjem tekstu: Program), direktor Društva donosi

Odluku o imenovanju službenika za etiku
u Nacionalnoj veletržnici d.d.

Članak 1.

Gđa. Maja Kosmina imenuje se povjerenikom za etiku, kao osoba zadužena za primanje pritužbi radnika, građana i drugih osoba u vezi s neetičnim, i moguće koruptivnim ponašanjem radnika, te za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima radnika.

Članak 2.

Službenik za etiku:
– promovira etičko ponašanje u međusobnim odnosima radnika i odnosima radnika i poslovnih subjekata
– daje mišljenja i savjete radnicima o etičkom ponašanju
– zaprima pritužbe radnika i poslovnih subjekata na neetičko postupanje radnika
– provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe
– vodi evidenciju o zaprimljenim tužbama.

Članak 3.

Povjerenik je obavezan, što prije, a najkasnije u roku od 15 dana ispitati navode iz pritužbe te o provedenim radnjama i utvrđenim činjenicama sastaviti zapisnik.

Zlouporaba podnošenja pritužbe predstavlja tešku povredu obveza iz radnog odnosa.

Članak 4.

Radnici i poslovni subjekti mogu podnijeti pritužbe usmenu povjereniku za etiku, te pismeno na adresu Nacionalna veletržnica d.d., Slavonska avenija 52 (Robni terminali Zagreb), 10000 Zagreb, kao i putem elektronske pošte na adresu nacionalna-veletrznica@zg.t-com.hr.
.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 25. siječnja, 2010.

Direktor društva:
Zoran Krsnik

PREUZMITE DOKUMENT