Temeljem mjere 1.4. Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa za Nacionalnu veletržnicu d.d. za razdoblje 2010-2012 od 11.siječnja, 2010. dana 17. rujna 2010. donosim

Disciplinski pravilnik
u antikorupcijskim aktivnostima

1.    Uvodne odredbe

Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se kazne za disciplinske prekršaje u antikorupcijskim aktivnostima kao i tijek disciplinskog postupka.

Članak 2.
Disciplinski prekršaj je svako protupravno djelovanje zaposlenika NV d.d. u antikorupcijskim aktivnostima kao i nepoštivanje akata donesenih temeljem Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa za Nacionalnu veletržnicu d.d. za razdoblje 2010-2012.

Članak 3.
Disciplinski postupak i izricanje kazne obavlja posebno povjerenstvo određeno ovim Pravilnikom.

Članak 4.
Disciplinski prekršaj može se obaviti činjenjem ili nečinjenjem. Prekršaj je počinjen kad je počinitelj odbio ili bio obvezan činiti, s ishodom nastupanja nedopuštene posljedice.

Članak 5.
Odgovornost za disciplinski prekršaj postoji i ako je prekršaj počinjen iz nehata ukoliko propisom nije određen samo umišljaj.

Članak 6.
Radnja koja je obavljena u nužnoj obrani ili krajnjoj nuždi ne smatra se disciplinskim prekršajem. Nadalje, za prekršaj nije odgovorna osoba koja je radnju učinila pod utjecajem prisile, prijetnje ili stvarne zablude.

Članak 7.
Nepoznavanje propisa kojima je predviđen disciplinski prekršaj ne oslobađa odgovornosti prekršaja.

Članak 8.
Osoba koja potiče i pomaže prekršaj kaznit će se kao da je počinila prekršaj.

Disciplinske kazne

Članak 9.
Za disciplinski prekršaj mogu se izreći sljedeće kazne:
–    opomena
–    ukor
–    novčana kazna

Kazne opomene i ukora mogu se izreći za sve prekršaje.
Novčana kazna izriče se u kunama i može se izreži za sve prekršaje i u slučaju nastanka materijalne štete Nacionalnoj veletržnici d.d. Visina novčane kazne ovisi o visini načinjene štete, a ne može biti od veća od 1/5 zaposlenikove prosječne plaće isplaćene u posljednja tri mjeseca.

Članak 10.
Ako počinitelj napravi više disciplinskih prekršaja, utvrdit će se kazna za svaki prekršaj te će se izreći jedinstvena kazna.

Članak 11.
Disciplinski postupke ne može se pokrenuti nakon proteka perioda od godine dana od dana kada je prekršaj počinjen.
Odluka o disciplinskoj kazni opomene i ukora izvršava se objavom na oglasnoj ploči.

Disciplinski prekršaji

Disciplinski prekršaji u antikorupcijskim djelatnostima smatraju se:
–    svako postupanje protivno aktima donesenim temeljem Akcijskog plana (Etički kodeks, upute, itd.)
–    uvreda i kleveta
–    otežavanje dokazivanja u postupku
–    neodazivanje pozivu povjerenstva bez opravdanja
–    obmanjivanje i dovođenje u zabludu u svezi s antikorupcijskim aktivnostima
–    nesavjesno djelovanje (kršenje propisa ili nesavjesno djelovanje u svezi s antikorupcijskim aktivnostima)
–    prikrivanje, ukoliko zaposlenik sazna za disciplinski prekršaj, a ne prijavi ga
–    podnošenje lažne prijave protiv drugog zaposlenika.

5. Disciplinski postupak

Članak 12.
Disciplinski postupak u prvom stupnju vodi uprava, ili ovlašteni zaposlenik. Žalba se može izjaviti Nadzornom odboru čija odluka je izvršna.

Članak 13.
Disciplinski postupak se vodi po načelu ekonomičnosti ali i tako da se pribave svi dokumenti za utvrđivanje činjeničnog stanja.

Članak 14.
Disciplinski postupak može se pokrenuti prijedlogom bilo kojeg zaposlenika. Prijedlog mora biti argumentiran i obrazložen i podnosi se Povjereniku za etiku koji ga prosljeđuje upravi koja odlučuje ima li prijedlog uporište u ovom Pravilniku ili drugim aktima.
Radi efikasnosti vođenja postupka, ako se nedvojbeno može utvrditi potpuno i ispravno činjenično stanje, uprava može odlučiti o kazni i bez vođenja postupka što se navodi u obrazloženju.

Članak 15.
Disciplinski postupak obavlja se brzo i kratko i ograničava se na čimbenike bitne za utvrđivanje istine.

Članak 16.
Počinitelj ima pravo i obavezu o svom trošku biti pozvan i sudjelovati u postupku radi štićenja svojih prava i interesa kada se to izrijekom zahtijeva.

Članak 17.
Na osnovu utvrđenih činjenica, u roku ne dužem od 30 dana od podnošenja prijedloga za pokretanje disciplinskog postupka uprava donosi odluku u pismenom obliku. Odluka sadržava i uputu o pravnom lijeku i upućuje se počinitelju prekršaja osobno putem urudžbenog zapisnika.

Članak 18.
Žalba se u pismenom obliku može izjaviti Nadzornom odboru kao drugostupanjskom tijelu u roku od 8 dana od dana primitka odluke.

Članak 19.
Nepravovremene i nedopuštene žalbe bit će odbijene. Dopuštene žalbe Nadzorni odbor će riješiti u roku od 30 dana od zaprimanja. Odluka Nadzornog odbora je konačna.

Članak 20.
Odluka u disciplinskom postupku provodi se nakon što postane izvršna. Odluka postaje izvršna istekom roka za žalbu, te dostavljanjem odluke drugostupanjskog tijela.

6. Prijelazne i završne odredbe

Članak 21.
Ako se do dana donošenja ovog Pravilnika vodio bilo kakav postupak u kojem se raspravljalo o određenim povredama antikorupcijskih aktivnosti, isti će se dovršiti prema propisima koji su vrijedili do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 22.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Direktor
Zoran Krsnik

PREUZMITE DOKUMENT