PROČIŠĆENI TEKST od 20.12.2013. S T A T U T Regionalne veletržnice Split , dioničko društvo, za iznajmljivanje i održavanje prostora veletržnice poljoprivrednih proizvoda I. UVODNE ODREDBE 1.1. Ciljevi osnivanja društva Članak 1. Ovim Statutom osnivači uređuju osnovne odnose u djelovanju i ustrojstvu dioničkog društva (u daljnjem tekstu: Društvo), osnovanog s ciljem izgradnje i održavanja veletržnice na otvorenom i zatvorenom prostoru, te iznajmljivanja prostora veletržnice neposrednim proizvođačima i specijaliziranim trgovcima poljoprivrednih proizvoda za izlaganje i prodaju voća, povrća i drugih srodnih proizvoda. Društvo se osniva kao jedno od dioničkih društava iz Sporazuma o zajmu za Projekt veletržnica zaključen između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj. 1.2. Osnovna načela i kapitalno jačanje Članak 2. Društvo se osniva s temeljnim kapitalom utvrđenim ovim Statutom, a financijsko i kapitalno jačanje Društva ostvarit će se: iz zajma Europske banke za obnovu i razvoj, te povećanjem temeljnog kapitala Društva ulozima osnivača, Nacionalne veletržnice d.d. i drugih zainteresiranih osoba. Vlasnička struktura Društva treba onemogućiti monopolsku poziciju bilo kojeg dioničara ili korisnika usluga veletržnice. Članak 3. Ovaj Statut kao temeljni opći akt Društva sadrži odredbe o: – uvodne odredbe – tvrtki i sjedištu, – predmetu poslovanja, – temeljnom kapitalu, – dionicama, dioničkoj knjizi i prijenosu dionica, – organima društva, – godišnjem obračunu i upotrebi dobiti, – poslovnoj tajni, – načinu objave priopćenja, – vremenu trajanja i prestanku društva, – organizaciji društva – završne odredbe II. TVRTKA I SJEDIŠTE Članak 4. Tvrtka Društva glasi: REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT dioničko društvo za iznajmljivanje i održavanje prostora veletržnice poljoprivrednih proizvoda. Skraćena tvrtka glasi: REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d. Članak 5. Tvrtka Društva prevedena na engleski jezik glasi: REGIONAL WHOLESALE MARKET SPLIT FOR RENT AND MAINTENANCE OF PRODUCE WHOLESALE MARKET PLACE, JOINT-STOCK COMPANY. Skraćena tvrtka prevedena na engleski jezik glasi REGIONAL WHOLESALE MARKET SPLIT , JOINT-STOCK COMPANY. Članak 6. Sjedište Društva je u Splitu, Kamen, 4.gardijske 47. Članak 7. Tvrtka, sjedište i adresa mijenjaju se Odlukom Glavne skupštine na prijedlog Uprave. Članak 8. Društvo ima službeni pečat i zaštitni znak Društva, a na rubu je istaknuta skraćena tvrtka i sjedište Društva. Službeni pečat i štambilj Društva ima u sredini oznaku zaštitnog znaka Društva, a na rubu je istaknuta skraćena tvrtka i sjedište Društva. Oblik, sadržaj, veličinu, uporabu, čuvanje i broj pečata i štambilja uređuje Uprava Društva. III: PREDMET POSLOVANJA Članak 9. Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanja slijedećih djelatnosti: 63.12 Skladištenje robe 70.20 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina 71.34 Iznajmljivanje ost. strojeva i opreme, d.n. 74.13 Istraživanje tržišta i ispit. javnog mnijenja 74.40 Promidžba (reklama i propaganda) 74.82 Djelatnost pakiranja * Kupnja i prodaja robe * Trgovačko posredovanje na domaćem tržištu * Održavanje prostora Veletržnice poljoprivrednim proizvodima U svrhu ostvarivanja naprijed navedenog predmeta poslovanja Društvo može poduzimati sve pravne radnje i sklapati sve vrste pravnih poslova i obavljati druge djjelatnosti koje uobičajeno obavljaju u manjem opsegu uz opisanu djelatnost IV: TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA Članak 10. Temeljni kapital Društva iznosi 27.580.880 kuna slovima (dvadeset sedam milijuna petsto osamdeset tisuća osamstoosamdeset kuna).« Članak 11. Dioničari Društva imaju pravo prvenstva pri upisu novih dionica Društva. Odlukom Glavne skupštine Društva o isključenju zakonskog prava na prvenstvo pri upisu novih dionica Društva mora se donijeti glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine glasova temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini . Članak 12. Dopušteno je smanjenje temeljnog kapitala prisilnim povlačenjem dionica. Odlukom Glavne skupštine o prisilnom povlačenju dionica uredit će se pretpostavke za povlačenje dionica, visinu naknade koja se isplaćuje dioničarima i druge pojedinosti bitne za povlačenje dionica. Dionice Društva moraju se prisilno povući (naređeno povlačenje) nakon što Nadzorni odbor dva puta uzastopce istom dioničaru odbije dati suglasnost na prijenos dionica Društva. Odluku o povlačenju dionica iz prethodnog stavka donosi u skladu s zakonom Uprava Društva. U slučaju povlačenja dionica koje se ovdje naređuje, dioničaru se mora isplatiti naknada u iznosu prosječno postignutoj tržišnoj vrijednosti dionica u posljednja tri mjeseca, na način i u rokovima koje odredi Uprava Društva. Tržišna vrijednost dionica se određuje prema vrijednosti koje dionice imaju na burzi dionica, a ako se vrijednost ne može na taj način utvrditi, onda prema vrijednosti dionica u odnosu na ukupnu vrijednost imovine u posljednja tri mjeseca, što utvrđuje ovlašteni revizor Društva. V. DIONICE; KNJIGA DIONICA I PRIJENOS DIONICA Članak 13. Sve dionice koje Društvo ima pri donošenju ovog Statuta su redovne osnivačke dionice koje glase na ime. Osnivačke dionice označene su kao dionice serije A i kontrolnim brojevima od A-0001 (slovima: A – nula, nula, nula, jedan) do A – 75955 (slovima: sedamdeset pet tisuća devet stotina pedeset pet). Svaka kasnija serija dionica po narednim emisijama dionica koje nisu osnivačke označava se narednim slovom abecedom. Dionice budućih serija glase na ime. Članak 14. Temeljni kapital Društva podijeljen je na: 75.955 osnivačkih redovitih dionica označenih kao dionice serije A s kontrolnim brojevima od A-00001 do A-75955, 89.717 redovitih dionica označenih kao dionice serije B s kontrolnim brojevima od B-000001 do B-089717, 35. 241 redovitih dionica označenih kao dionice serije C s kontrolnim brojevima od C 000 001 do C 035 241 , 9 .743 redovitih dionica označenih kao dionice serije D s kontrolnim brojevima D 000 001 do D 009 743, 2.000 redovitih dionica označenih kao dionice serije E s kontrolnim brojevima E 000 001 do E 002 000 , 8.380 redovitih dionica označenih kao dionice serije F s kontrolnim brojevima F 000 001 do F 008 380 i 123.725 redovitih dionica označenih kao dionice serije G s kontrolnim brojevima G 000 0001 do G 123 725. Nominalna vrijednost jedne redovite dionice serija A, B, C, D, E, F i G iz prethodnog stavka iznosi 80 kuna. Članak 15. Uprava Društva je dužna u slučaju kada još nisu izdane dionice na zahtjev dioničara izdati potvrdu o udjelu. Potvrda o udjelu nije vrijednosni papir. Potvrdom o udjelu se potvrđuje da je dioničar uplatio svoju obvezu i pravo na dionice. U potvrdi se navodi: – oznaka da se radi o potvrdi o udjelu, – tvrtka i sjedište Društva, – nominalni iznos temeljnog kapitala, – ime i prezime i adresa, odnosno tvrtka i sjedište dioničara, – broj potvrde o udjelu, – broj, vrstu, rod i nominalni iznos dionica za koje se izdaje potvrda o udjelu, – stanje uplate dionica za koje se izdaje potvrda o udjelu. Članak 16. Knjiga dionica se vodi u Društvu ili u Središnjoj depozitarnoj agenciji. Potonja pravila o ustroju i vođenju knjige dionica kao i o postupku upisa u knjigu dionica donosi Uprava Društva. Prema Društvu vrijedi kao dioničar samo onaj tko ima dionicu što glasi na ime, a upisan je u knjigu dionica. Sve upise, promjene i brisanja u knjizi dionica ili u Središnjoj depozitarnoj agenciji obavlja od Uprave ovlaštena osoba na način određen ovim Statutom i pravilima Uprave. Članak 17. Za prijenos dionica potrebna je suglasnost Nadzornog odbora Društva. Dioničar koji želi ustupiti dionice drugoj osobi naplatnim ili besplatnim poslom mora od Društva zatražiti suglasnost za prijenos dionica. U zahtjevu za suglasnost na prijenos dionica, dioničar mora navesti serijske i kontrolne brojeve dionica koje želi prenijeti s njihovom nominalnom vrijednošću, naznaku imena i prezimena i adrese prebivališta, odnosno tvrtke i sjedišta osobe na koju namjerava prenijeti svoje dionice. Nadzorni odbor može odbiti davanje suglasnosti na prijenos dionica na : – stjecatelja kojem prijeti stečaj – stjecatelja koji obavlja konkurentsku djelatnost ako bi stjecanjem dionica Društva dobio paket dionica veći od 25% temeljnog kapitala Društva – na postojećeg dioničara Društva koji bi prijenosom dobio paket dionica Društva veći od 25% temeljnog kapitala Društva O odluci o davanju ili odbijanju suglasnosti na prijenos dionica, Uprava Društva mora preporučenim pismom obavijestiti podnositelja zahtjeva za suglasnost. Ako u roku od tri mjeseca od dana primitka zahtjeva za suglasnost Uprava pismeno ne obavijesti dioničara o davanju ili odbijanju suglasnosti na prijenos dionica smatra se da je suglasnost dana. Odredbe o davanju suglasnosti ne primjenjuju se na dionice prigodom povećanja temeljnog kapitala ulozima izdavanjem dionica privatnim izdanjem ako Glavna skupština odobri da određeni stjecatelj stekne određeni broj dionica. Odredbe o davanju suglasnosti na prijenos dionica ne primjenjuju se u slučaju univerzalne sukcesije pravnih osoba i u slučaju nasljeđivanja (zakonskog ili oporučnog) fizičkih osoba. Odredbe o davanju suglasnosti na prijenos dionica na odgovarajući način se primjenjuju za sve slučajeve zalaganja i drugog opterećenja dionica. VI: ORGANI DRUŠTVA Članak 18. Organi Društva su Glavna skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva. a) Glavna skupština Društva Članak 19. Dioničari Društva svoja upravljačka prava ostvaruju na Glavnoj skupštini. Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem svojih ovlaštenih zastupnika ili punomoćnika. Dioničar može dati pismenu punomoć samo jednoj osobi za sve svoje dionice. Punomoć mora biti dana pred javnim bilježnikom. Punomoć se izdaje za svaki saziv Glavne skupštine zasebno ili za određeni vremenski period. Opoziv punomoći dane za određeni vremenski period dostavlja se Upravi Društva. Članak 20. Glavna skupština Društva odlučuje o pitanjima koja su određena zakonom i ovim Statutom, a osobito: 1. izmjenama Statuta 2. promjeni tvrtke, predmeta poslovanja, sjedištu Društva 3. godišnjim financijskim izvješćima i upotrebi dobiti, 4. povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva, 5. bira i razrješava članove nadzornog odbora Društva i utvrđuje nagradu za njihov rad, 6. davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora Društva, 7. imenovanju revizora društva 8. statusnim promjenama i o prestanku Društva. Glavna skupština obavlja i druge poslove suglasno zakonu i ovom Statutu. Članak 21. Glavna skupština se sastaje najmanje jedanput godišnje i to u roku od šest mjeseci računajući od završetka poslovne godine (redovna skupština), a mora se sazvati kada to određuje zakon, ovaj Statut i kada to zahtijevaju interesi Društva. Članak 22. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji ispunjavaju uvjete: – koji su upisani u Knjigu dionica, – koji su, ako je Društvo izdalo dionice, pohranilo svoje dionice najkasnije desetog dana pred održavanje Glavne skupštine Društva na mjesto koje se pobliže određuje u pozivu na Glavnu skupštinu. Dionice moraju ostati pohranjene na navedenom mjestu do završetka Glavne skupštine, – koji su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije desetog dana prije održavanja Glavne skupštine. Uprava je ovlaštena odlučiti da su dioničari, do izdavanja dionica, dužni umjesto dionica pohraniti potvrde o udjelima. U pozivu na Glavnu skupštinu odredit će se pobliže uvjeti za pohranu dionica odnosno potvrda o udjelima, predaji potvrde o pohrani dionica odnosno potvrda o udjelima Društva i prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini. Dioničari koji se ispune sve uvjete iz prethodnih stavaka ovog članka nemaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.. Članak 23. Glavnu skupštinu saziva Uprava Društva Uprava Društva mora sazvati Glavnu skupštinu kada to zatraži nadzorni odbor, predsjednik ili dioničari koji raspolažu s dionicama koje predstavljaju najmanje dvadeseti dio temeljnog kapitala Društva. Članak 24. Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik kojeg bira Glavna skupština na vrijeme od dvije godine. Do izbora predsjednika Glavne skupštine, sjednici Glavne skupštine predsjedava predsjednik Nadzornog odbora. Članak 25. Glavna skupština valjano odlučuje ako u njezinu radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi 50% temeljnog kapitala Društva (kvorum). Ako se u prvom sazivu Glavna skupština ne može održati zbog nedostatka kvoruma, Glavna skupština će se u drugom sazivu bez ponovnog sazivanja održati na istom mjestu i u isto vrijeme 10 dana kasnije. U tom slučaju Glavna skupština donosit će pravovaljane odluke bez obzira na zastupljenost temeljnog kapitala na Glavnoj skupštini. Članak 26. Na Glavnoj skupštini svaka dionica daje pravo na jedan glas. Glasovanje na Glavnoj skupštini je javno i vrši se podizanjem glasačkih kartona, osim ako predsjedavajući Glavne skupštine, koji rukovodi njezinim radom ne odredi da se glasovanje o pojedinoj odluci iz dnevnog reda ne vrši tajno. Ako je određeno tajno glasovanje, glasovanje se za pojedine odluke vrši popunjavanjem i predajom glasačkih listića. U slučaju da su glasovi na Glavnoj skupštini jednako podijeljeni smatra se da odluka nije donesena. Jedan dioničar ili punomoćnik jednog ili više dioničara svojim glasovima može glasovati samo na isti način. Članak 27. Sjednice Glavne skupštine u pravilu nisu javne, a time da Glavna skupština može na prijedlog predsjednika odlučiti da na sjednici ne bude isključena javnost. Osim osoba koje imaju pravo sudjelovati i koje su po zakonu dužne sudjelovati na sjednici Glavne skupštine, sjednici mogu biti nazočne samo one druge osobe koje sazivač pozove kao goste. Članak 28. Svaki dioničar sam snosi troškove sudjelovanja na Glavnoj skupštini, a troškove pripreme održavanja Glavne skupštine snosi Društvo. Članak 29. Glavna skupština Društva održava se u pravilu u sjedištu Društva. Uprava Društva može u opravdanim slučajevima odlučiti da se glavna skupština održi i u drugom mjestu. b) Nadzorni odbor Društva Članak 30. Nadzorni odbor Društva ima tri člana. Članak 31. Članovi Nadzornog odbora biraju se na 4 godine, s time da njihov mandat prestaje zaključenjem Skupštine koja odlučuje o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za posljednju godinu njihova mandata. Članovi Nadzornog odbora kojima je istekao mandat mogu biti ponovno birani. Članak 32. Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva. Članak 33. NadzornI odbor mora se konstituirati najkasnije u roku od 8 dana od dana izbora. Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora saziva i do izbora predsjednika radom odbora predsjedava predsjedavajući Glavne skupštine na kojoj je izvršen izbor članova Nadzornog odbora ili najstariji član imenovanog prvog Nadzornog odbora. Na konstituirajućoj sjednici članovi Nadzornog odbora na prijedlog najmanje jednog člana biraju predsjednika, a nakon toga na prijedlog predsjednika biraju zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, oba na mandat od četiri godine. Članak 34. Za člana Nadzornog odbora može biti izabrana osoba čije znanje, iskustvo te radne i moralne osobine jamče da će uredno i savjesno obavljati funkciju člana Nadzornog odbora. Članak 35. Glavna skupština može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata iz važnog razloga, osobito: 1. ako nesudjelovanjem u radu na sjednicama Nadzornog odbora ili na drugi način ne ispunjava svoje obveze, 2. ako se u svezi s njim pojavi neki od razloga zbog kojeg ne bi mogao biti izabran za člana Nadzornog odbora, 3. ako član Nadzornog odbora svojim postupcima šteti interesima Društva, 4. ako se utvrdi da ima osobne ili poslovne interese koji su suprotni interesima Društva. U slučaju opoziva člana Nadzornog odbora, Glavna skupština izabrat će novog člana Nadzornog odbora. Članak 36. Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva. U sklopu nadležnosti iz prethodnog stavka, Nadzorni odbor je ovlašten: – imenovati i opozvati Upravu Društva, – pregledavati i ispitivati poslovne knjige, dokumentaciju, blagajnu, vrijednosne papire te druge dokumente koji se odnose na poslovanje Društva, – nadzirati poslovanje Društva i podnositi izvješća Glavnoj skupštini o obavljenom nadzoru, – davati suglasnost na odluke Uprave kada je to propisano zakonom, ovim Statutom ili posebnom odlukom Nadzornog odbora ili Glavne skupštine, – imenovati stručnjake ili komisije potrebne u svrhu pripremanja odluka koje donosi kao i nadzora njihova provođenja, – donosi poslovnik o svojem radu. Nadzorni odbor može obavljati i druge poslove u skladu s zakonom i ovim Statutom. Nadzorni odbor i svaki njegov član dužan je štititi interese Društva. Članak 37. Nadzorni odbor daje suglasnost na slijedeće odluke, odnosno akte Uprave društva: – otuđivanje i opterećenje nekretnina Društva, – stjecanje i raspolaganje udjelima ili dionicama u drugim društvima, – osnivanje i prestanak društva ili podružnica ovog Društva, – sklapanje poslova na razdoblje duže od pet godina, koji po svom značaju premašuju okvir redovnih komercijalnih poslova, – u drugim slučajevima propisanim zakonom ili posebnom odlukom Glavne skupštine. Članak 38. Nadzorni odbor radi u sjednicama. Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se pozivom koji se dostavlja svim članovima preporučenom poštom ili osobnom dostavom uz koji se dostavlja dnevni red i svi materijali koji se odnose na dnevni red sjednice. O sjednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik odnosno u njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika Nadzornog odbora i zapisničar kojeg za pojedinu sjednicu određuje predsjednik odnosno njegov zamjenik. Članak 39. Sjednica Nadzornog odbora može se održati ako joj prisustvuje najmanje dva člana. Odluke Nadzornog odbora donose se većinom prisutnih glasova. Svaki član ima jedan glas. U hitnim slučajevima predsjednik Nadzornog odbora može odrediti da se glasuje i pisanim putem (pismom, brzojavom, telefaksom) ako se ni jedan član Nadzornog odbora tome ne protivi. Rezultati glasovanja moraju se članovima predočiti pismeno i unijeti u zapisnik slijedeće sjednice. Članak 40. Sjednice Nadzornog odbora se sazivaju po potrebi, a najmanje jednom polugodišnje. Članak 41. Nadzorni odbor donosi poslovnik o svojem radu, kojim će detaljnije urediti pitanja sazivanja, vođenja i glasovanja na svojim sjednicama ili izvan sjednice, te sva ostala pitanja u skladu s zakonom i ovim Statutom. Članak 42. Predsjednik Nadzornog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika, stalni je zastupnik Nadzornog odbora u odnosu prema trećima, sudovima, vlastima kao i prema Upravi Društva. Članak 43. Za svoj rad članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu. Nagradu za rad utvrđuje Glavna skupština. c) Uprava Društva Članak 44. Uprava Društva ima jednog člana – direktor. Za direktora može biti imenovana fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja ispunjava zakonske uvjete i posebne uvjete koje utvrđuje Nadzorni odbor. Članak 45. Direktora imenuje Nadzorni odbor na vrijeme od 5 (pet) godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja. Članak 46. Direktor samostalno i pojedinačno zastupa Društvo. Osim što zastupa Društvo direktor obavlja i slijedeće poslove: – vodi poslovanje Društva, organizira i rukovodi procesom rada, – utvrđuje unutarnju organizaciju Društva, – priprema i predlaže odluke i akte koje donosi Glavna skupština, te izvršava odluke Glavne skupštine, – saziva Glavnu skupštinu u slučajevima određenim zakonom i ovim Statutom – odlučuje o osnivanju i prestanku drugih društava i podružnica uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, te ostvaruje prava osnivatelja, – donosi akte i odluke iz područja poslovanja Društva sukladno propisima i Statutu, – podnosi izvješća Nadzornom odboru, – zaključuje ugovore o radu, odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenika – obavlja i druge poslove sukladno zakonu i drugim propisima Direktor može dati drugoj osobi prokuru, te pisanu punomoć za sklapanje određenih vrsta ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji, odnosno za sklapanje pojedinačno određenih ugovora i poduzimanje pojedinačno određenih pravnih radnji. Prokuru daje direktor uz suglasnost Nadzornog odbora, a punomoć daje Uprava prema svojim ovlastima za zastupanje. Članak 47. Direktor može samo uz suglasnost Nadzornog odbora odlučivati o: 1. osnivanju podružnica i trgovačkih društava, 2. prodaji dionica, odnosno udjela koje Društvo ima u drugim društvima, 3. kupnji dionica, odnosno udjela u drugim društvima, 4. prodaji nekretnina, 5. odricanju od nekog prava bez naknade, 6. davanje prokure. Odredbe iz stavka 1. ovog članka ne odnose se na prava i obveze koje za Društvo proizlaze iz Sporazuma o zajmu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt izgradnje veletržnica. Članak 48. Nadzorni odbor će u ime Društva sa direktorom zaključiti ugovor kojima će se detaljno utvrditi međusobna prava i obveze direktora i Društva. VII. GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITI Članak 49. Poslovna godina Društva jest kalendarska godina. Uprava je dužna voditi ili osigurati vođenje svih poslovnih knjiga u skladu s zakonom. Članak 50. Nakon isteka poslovne godine Uprava je dužna u zakonom određenom roku sastaviti godišnja financijska izvješća (bilancu, račun dobiti i gubitka, izvješće o promjenama u financijskom položaju, bilješke uz financijska izvješća), dostaviti ih na reviziju, te sastaviti godišnje izvješće. Nakon primitka izvješća o obavljenoj reviziji, Uprava bez odlaganja podnosi Nadzornom odboru godišnja financijska izvješća, godišnje izvješće te izvješće o obavljenoj reviziji zajedno s prijedlogom o upotrebi dobiti. Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u skladu s zakonom. Nakon obavljenih radnji i postupaka navedenih u stavcima 1. i 2. ovog članka, Uprava je dužna sazvati redovnu Glavnu skupštinu Društva, koja se mora održati u rokovima određenim zakonom. Redovna Glavna skupština odlučuje osobito o usvajanju godišnjih financijskih izvješća, upotrebi dobiti, davanju razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora, te o imenovanju revizora Društva. Članak 51. Glavna skupština nakon usvajanja godišnjih financijskih izvješća odlučuje o upotrebi dobiti. Glavna skupština može odlučiti da se dobit podijeli dioničarima, rasporedi u zakonske, statutarne ili ostale pričuve, ili da se dobit upotrijebi u druge svrhe. U slučaju da Glavna skupština odluči da se dobitak ili dio dobitka podijeli dioničarima, udjeli dioničara u dobitku utvrđuju se prema nominalnom iznosu njihovih dionica. VIII. POSLOVNA TAJNA Članak 52. Poslovnom tajnom Društva smatraju se svi oni podaci Društva kojima je takvima označila osoba koja ih priopćava i kod kojih se ne može isključiti opasnost da bi njihovom objavom bili ugroženi interesi Društva. Za povredu čuvanja poslovne tajne Društva, Društvu u prvom redu odgovaraju u skladu s zakonom direktor Društva i članovi Nadzornog odbora. IX. NAČIN OBJAVE PRIOPĆENJA Članak 53. Podaci i priopćenja koja se po zakonu i ovom Statutu moraju javno objaviti objavljuju se u “Narodnim novinama” Republike Hrvatske. X. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA Članak 54. Društvo se osniva na neodređeno vrijeme. Članak 55. Društvo prestaje na način predviđen zakonom. XI. ORGANIZACIJA DRUŠTVA Članak 56. Organizacija društva utvrdit će se posebnim aktom koji donosi Uprava društva. XII. ZAVRŠNE ODREDBE Članak 57. Izmjene i dopune ovog Statuta moguće su samo na način koji je propisan zakonom. Članak 58. Uprava Društva će u roku od 90 dana od dana upisa Društva u sudski registar utvrditi Pravila o ustroju i načinu vođenja knjige dionica. Članak 59. Članovi Nadzornog odbora i Uprave Društva dužni su poduzeti sve radnje i postupke potrebne za upis osnivanja Društva u sudski registar. Članak 60. Osnivači Društva imaju pravo da im Društvo nadoknadi njihove troškove pri osnivanju Društva, a koji obuhvaćaju: – troškove javnog bilježnika u postupku osnivanja Društva, – troškove objave osnivanja Društva u javnim glasilima – sve ostale troškove vezane za postupak osnivanja Društva. Društvo će nadoknaditi osnivačima Društva sve troškove nastale u postupku osnivanja Društva prema priloženim dokazima o izvršenim plaćanjima. Članak 61. Ovaj Statut stupa na snagu danom njegova usvajanja i potpisivanja, a primjenjuje se od dana upisa Društva u sudski registar. Predsjednik Glavne skupštine Društva Drago Davidović