CroatianEnglish

Cijene na veletržnicama

Brojač posjeta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas30
mod_vvisit_counterOvaj tjedan1083
mod_vvisit_counterOvaj mjesec6398
mod_vvisit_counterSveukupno928969

Visitors Counter
Novosti
Izvanredna Glavna skupština RV Rijeka Matulji 28.08.2013. PDF Ispis E-mail
Autor Sandra Jelusić   
Utorak, 20 Kolovoz 2013 11:47

Temeljem članka 277. Zakona o Trgovačkim društvima i članka 37. Statuta, Uprava Društva Regionalna veletržnica Rijeka – Matulji d.d. sa sjedištem u Matuljima, Jušići 69 c (u daljnjem tekstu: Društvo)  s a z i v a

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati dana 28. kolovoza 2013. godine s početkom u 11 sati u vijećnici Općine Matulji, Maršala Tita 11, Matulji, uz slijedeći

 

DNEVNI RED

s prijedlozima uprave i Nadzornog odbora Društva

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i zastupnika dioničara

2. Izvješće Uprave o stanju društva i poslovanja u 2012.godini  i do dana Skupštine

3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2012. g.  

Prijedlog odluke:

„Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2012.g.“

4. Godišnja financijska izvješća za 2012. g.: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje, te Izvještaj revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i NO

Prijedlog odluke:

«Prihvaćaju se Financijska izvješća za 2012. g. - Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje, te Izvješće revizora za 2012. g.

5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka

Utvrđeni gubitak tekuće godine u iznosu od 1.956.325  kuna pokriva se iz zadržane dobiti u iznosu od 9.681 kuna i upotrebom kapitalnih rezervi u iznosu 526.826 kuna,  a ostatak od 1.419.818  kuna uvećava prenesene gubitke koji iznose 1.982.682 kn koji će se pokriti smanjenjem temeljnog kapitala.»

6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru i Upravi Društva za 2012. g.

Prijedlog odluke:

„Daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2012. g.“

7. Izbor revizora za 2013. g.

Prijedlog odluke:

„Za obavljanje poslova revizije u 2013. g. izabire se tvrtka HLB Inženjerski biro d.o.o.  Rijeka.

8. Donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva.

Prijedlog odluke:

Temeljni kapital Društva upisan u Sudski registar iznosi 13.933.290,00 kn i podijeljen je na 199.047 redovnih dionica na ime nominalne vrijednosti od po 70,00 kn.

Sukladno članku 349. a u vezi s  člankom 342. ZTD-a, temeljni kapital Društva smanjuje se radi pokrića gubitka i prijenosa sredstava u rezerve kapitala i to:

- sa iznosa od 13.933.290,00 kn

- za iznos od     1.982.682,00 kn

- na iznos od   11.942.820,00 kn

slijedom čega se formiraju sredstva rezervi kapitala u iznosu od 7.788,00 kn

Temeljni kapital smanjuje se smanjenjem nominalnog iznosa dionica i to:

- sa 70,00 kn

- za 10,00 kn

- na 60,00 kn

9.  Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva.

Prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima i izdavanju novih dionica Serija “F” 

Ovom odlukom raspisuje se upis i uplata dionica Serije “F” izdanjem novih dionica, pretvaranjem potraživanja u uloge - kapital, dakle ulaganjem prava unaprijed poznatih i određenih ulagatelja i visine iznosa njihovih uloga sukladno ovoj Odluci.

Realizacijom emisije dionica Serije “F”  temeljni kapital društva povećati će se:

- sa iznosa upisane nominalne vrijednosti od           11.942.820,00 kn

- za do najviše  nominalno                                       12.950.220,00 kn

- na iznos do najviše nominalno                               24.893.040,00 kn

Temeljni kapital Društva povećava se dakle izdavanjem i uplatom 215.837 novih, redovnih dionica Serije “F” koje glase na ime, pojedinačnog  nominalnog iznosa od 60,00 kuna svaka dionica i ukupnog nominalnog iznosa 12.950.220,00 kuna, a realno sa ulogom potraživanja ulagatelja od 13.757.882 kn odnosno 63,74 kn po jednoj dionici, a slijedom čega su stvorene nove rezerve za kapital u iznosu od 807.662,00 kn što sa već postojećim rezervama od 7.788,00 kn rezultira ukupnim rezervama za kapital od ukupno 815.450,00 kn.

Do dana donošenja ove Odluke, interes za upis dionica Društva serije “F” iskazan je od strane: Nacionalna Veletržnica d.d. Zagreb i u iznosu njene tražbine od 13.757.882,00 kn sve sukladno Sporazumu od 10. srpnja 2013. godine.

Ulagač - preuzimatelj dionica Nacionalna Veletržnica d.d. uložiti će u Društvo svoje pravo-tražbinu u ukupnoj vrijednosti od 13.757.882,00kn sukladno izmijenjenom Planu predstečajne nagodbe Regionalne veletržnice Rijeka Matulji d.d. od 24. svibnja 2013. godine izglasanog pred Nagodbenim vijećem HR 05 u Fina PC Zagreb 28. lipnja 2013. godine a za što će preuzeti 215.837  dionica nominalne vrijednosti od po 60 kn/1 dionici, iz emisije serije “F”, te ostatak u iznosu od 807.662,00 kn prenijeti u rezerve društva.

Sukladno članku 46, stavak 7 ZFFIPSN nije potrebno vršiti procjenu vrijednosti prava za obveze prema ulagatelju čije se prava pretvaraju u temeljni kapital u postupku predstečajne nagodbe.

Postojeći dioničari - članovi Društva nemaju pravo prvenstva upisa novih dionica sukladno dogovorima u pripremi emisije serije “F” i ovoj Odluci.

Predmetno izdanje dionica smatra se uspjelim ukoliko bude upisano i  uplaćeno 100% svih ponuđenih dionica sukladno ovoj Odluci.

Ako iz bilo kojeg razloga ne uspije izdavanje dionica, uplaćena sredstva, odnosno uložena prava vratiti će se ulagačima u roku od 7 dana od isteka roka za uplatu svih dionica

 

Sukladno članku 46, stavak 8. ZFFIPSN ulagatelj nije  obveznik objave ponude za preuzimanje društva budući je dionice stekao potrebno u postupku predstečajne nagodbe.

10.  Donošenje Odluke o izmjeni Statuta društva.

Prijedlog odluke:

Statut Društva od usvojen na Skupštini dioničara 27.listopada 2008. godine stavlja se van snage u cijelosti.

Usvaja se pročišćeni tekst Statuta.

Od podataka bitnih za pravni promet mijenjaju se odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama tako da iste sada glase

Temeljni kapital društva iznosi 24.893.020,00kn

Upisanih i uplaćenih dionica u društvu ima 414 884.

Sve su dionice redovne i glase na ime.

Nominalna vrijednost 1 (jedne) dionice iznosi 60,00 kn

 

Materijali za redovnu Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka biti će dostupni svim dioničarima Društva najkasnije 10 dana prije dana održavanja Glavne skupštine u sjedištu Društva.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje prava glasa imaju dioničari koji su upisani u Knjizi dionica na dan prve objave ovog poziva, te da su prijavili svoje sudjelovanje pismenim putem Upravi Društva najkasnije deset dana prije dana održavanja Glavne skupštine (čl. 38. Statuta Društva). Punomoćnik koji će zastupati, na Glavnoj skupštini, dioničara društva, mora uz prijavu dostaviti Upravi Društva ovjerenu punomoć suglasno čl.36. Statuta Društva.

Glavna skupština valjano odlučuje običnom većinom glasova ako u njenu radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju najmanje 50% nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva (čl.40. Statuta). Za odluke iz točke 8, 9,10  Dnevnog reda potrebna je tročetvrtinska većina prisutnih članova.

Ukoliko nije prisutan potreban broj dioničara Glavna skupština održat će se na istom mjestu i u isto vrijeme 10 (deset) dana kasnije, odnosno dana 09. rujna. 2013. (čl. 40. Statuta Društva).

Svi dioničari Društva i drugi zainteresirani mogu dodatne informacije dobiti u sjedištu Društva na tel 051 277-258.

Regionalna veletržnica Rijeka – Matulji d.d.                                          

Uprava  Društva - Thierry Randisi

                      

 

Ažurirano: Utorak, 20 Kolovoz 2013 11:54
 
Održana redovita Glavna skupština društva Nacionalna veletržnica PDF Ispis E-mail
Autor Sandra Jelusić   
Petak, 05 Srpanj 2013 10:38

Dana 12.06.2013. godine održana je redovita Glavna skupština društva Nacionalna veletržnica.

U nastavku objavljujemo tekst poziva i prijedloge Odluka koje su na Skupštini usvojene.

 

 

 

 

Na temelju odredbe članka 277. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93) i odredbe članka 16. stavka 2, alineja 4. Statuta Društva Nacionalna veletržnica d.d. sa sjedištem Društva u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78 ( u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva – direktor objavljuje poziv dioničarima na

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

DRUŠTVA NACIONALNA VELETRŽNICA d.d.

I Redovita glavna skupština održat će se dana 12. lipnja, 2013. u sjedištu Društva u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78, u kabinetu ministra poljoprivrede, s početkom u 16.00 sati.

II Za redovitu Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i utvrđivanje broja nazočnih dioničara odnosno njihovih opunomoćenika

2. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u poslovnoj 2012. godini

3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za poslovnu 2012. godinu

4. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2012. godinu: bilance, račun dobiti i gubitka i bilješke uz financijska izvješća te izvješće revizora

5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2012. godinu

6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva – direktoru, po podnesenim izvješćima za poslovnu 2012. godini

7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva po podnesenom izvješću o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini

8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva u 2013. godini

III Sukladno utvrđenom dnevnom redu redovite Glavne skupštine, Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu glavnoj skupštini donošenje sljedećih Odluka:

Ad 2. Usvaja se Izvješće Uprave o poslovanju Društva u poslovnoj 2012. godini.

Ad 3. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za poslovnu 2012. godinu

Ad 4. Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2012. godinu: bilance, račun dobiti i gubitka i bilješke uz financijska izvješća te izvješće revizora

Ad 5. Gubitak iz poslovanja u 2012. godini u iznosu od 288.150,00 kuna prenosi se u sljedeću poslovnu godinu i bit će pokriven iz budućeg poslovanja.

Ad 6. Daje se razrješnica Upravi Društva – direktoru, po podnesenim izvješćima za poslovnu 2012. godini i odobrava daljnji rad.

Ad 7. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva po podnesenom izvješću o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini

Ad 8. Za revizora Društva za poslovnu godinu 2013. imenuje se tvrtka «Audit d.o.o.».

 

 

Nacionalna veletržnica d.d.

Direktor Društva

Siniša Fabijanec

 
Nacionalna veletržnica d.d održala edukaciju o udruživanju proizvođača u Požeško-slavonskoj županiji PDF Ispis E-mail
Autor Sandra Jelusić   
Utorak, 18 Lipanj 2013 11:17

U suradnji i organizaciji Požeško-slavonske županije, Ureda za gospodarstvo, Nacionalna veletržnica d.d. nastavila je svoje aktivnosti na educiranju proizvođača voća i povrća u proizvođačke grupe i organizacije. Tako je dana 16. svibnja, 2013. održala predavanje u Požeško-slavonskoj županiji gdje je proizvođače upoznala s prednostima ovakvog načina udruživanja, odnosno načinima i mogućnostima povlačenja financijskih sredstava iz fondova EU.

Predavanje je završeno konstruktivnom raspravom u kojoj su i proizvođači iznijeli svoje viđenje udruživanja sukladno Pravilniku o proizvođačkim grupama i organizacijama u sektoru voća i povrća. Dogovoren je nastavak započetih aktivnosti na jesen.

Ažurirano: Utorak, 18 Lipanj 2013 11:25
 
Seminar CEI Fondacije održan u Beogradu PDF Ispis E-mail
Autor Sandra Jelusić   
Četvrtak, 11 Travanj 2013 10:26

U periodu od 07-11. travnja, 2103. godine u Beogradu je održan seminar Fondacije veletržnica Srednjeeuropske inicijative pod nazivom "Utjecaj veletržnica na poboljšanje konkurentnosti na nacionalnoj proizvodnoj osnovi".

Na seminaru su sudjelovali predstavnici Nacionale veletržnice kao i predstavnik Regionalne veletržnice Rijeka/Matulji.

 
Nacionalna veletržnica d.d. na poljoprivrednom sajmu u Gudovcu PDF Ispis E-mail
Autor Sandra Jelusić   
Četvrtak, 11 Travanj 2013 09:47

Pod pokroviteljstvom i u organizaciji Bjelovarsko-bilogorske županije, Nacionalna veletržnica d.d. održala je predavanje na temu "Proizvođačke grupe i organizacije u sektoru voća i povrća". Predavanje je održano za zainteresirane proizvođače u sklopu poljoprivrednog sajma u Gudovcu koji se održao od 22-24. ožujka,2013.

Ažurirano: Četvrtak, 11 Travanj 2013 09:54
 
<< Početak < « 11 12 » > Kraj >>

Stranica 11 od 12