CroatianEnglish

Cijene na veletržnicama

Brojač posjeta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas149
mod_vvisit_counterOvaj tjedan524
mod_vvisit_counterOvaj mjesec2856
mod_vvisit_counterSveukupno849787

Visitors Counter
Novosti
RV Rijeka-Matulji objavila natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora PDF Ispis E-mail
Autor Sandra Jelusić   
Srijeda, 19 Listopad 2016 13:19

Temeljem Akata društva Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji d.d. Matulji, Uprava društva 20.10.2016. objavljuje:

                                             O B A V I J E S T

                                   o raspisivanju natječaja za izdavanje

                                        u zakup poslovnog prostora

I   Izdaje se u zakup poslovni prostor (kancelarija) u zgradi veletržnice Rijeka - Matulji površine 13,00 m²

Ažurirano: Utorak, 25 Listopad 2016 13:14
Više...
 
Novi direktor na čelu RV Rijeka/Matulji PDF Ispis E-mail
Autor Sandra Jelusić   
Utorak, 04 Listopad 2016 08:50

Dana 03, listopada, 2016. godine, dužnost direktora Regionalne veletržnice Rijeka/Matulji preuzeo je g. Eduard Baćić, diplomirani agronom. G. Baćić godinama je sudjelovao u radu RV Rijeka/Matulji kao član Nadzornog odbora, tako da je preuzimanje ove dužnosti  nastavak njegovog rada na veletržnici.

Bivši direktor, g. Thierry Randisi dao je ostavku na mjesto direktora radi odlaska na novo radno mjesto. Ovom prilikom mu zahvaljujemo na suradnji i želimo puno uspjeha u profesionalnom i privatnom životu!

 
Potvrđeno je: voće i povrće na RV Rijeka-Matulji bez pesticida! PDF Ispis E-mail
Autor Sandra Jelusić   
Petak, 19 Kolovoz 2016 09:50

Regionalna veletržnica Rijeka – Matulji i Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije nastavljaju suradnju na provjeri zdravstvene ispravnosti voća i povrća koje se prodaje na Veletržnici Rijeka – Matulji.

Ove godine uzorkovano je i na prisutnost pesticida ispitano 35 različitih artikala. Svi rezultati su bili negativni, odnosno nisu zabilježeni pesticidi niti u tragovima.

Naši kupci mogu biti sigurni u zdravstvenu ispravnost voća i povrća koje kupuju na Veletržnici Rijeka – Matulji, a provjere će se nastaviti i dalje. „

Ažurirano: Petak, 19 Kolovoz 2016 09:53
 
RV Osijek d.d. objavila Poziv na redovitu Glavnu skupštinu Društva PDF Ispis E-mail
Autor Sandra Jelusić   
Petak, 10 Lipanj 2016 10:37

Na temelju odredbe članka 277. stava 2. i 3. i članka 289. stavka 2.  Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine  br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15) i odredbe članka 23. Statuta Regionalne veletržnice Osijek d.d. Osijek, Ulica jablanova 11 (u daljnjem tekstu: Društvo) Uprava donosi odluku o sazivanju i objavljuje poziv dioničarima za sudjelovanje na

REDOVITOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI TD-a REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK D.D. OSIJEK koja će se održati dana 30. lipnja 2016. godine (četvrtak), s početkom u 10,00 sati, u prostorijama Tržnice d.o.o. u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5

Predlaže se sljedeći D n  e v n i   r e d:

1. Otvaranje sjednice Glavne skupštine i verifikacija zastupljenosti dioničara;

2. Donošenje odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine;

3. Podnošenje Skupštini

3.1. Izvješća Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2015. godini;

3.2. Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2015. godinu;

3.3. Financijskih izvješća za 2015. godinu: bilance, računa dobiti i gubitka, bilješke uz financijska izvješća;

3.4. Izvješća revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2015. godinu;

4. Donošenje odluke o rasporedu dobiti iz poslovanja u 2015. godini;

5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva po podnesenim izvješćima za 2015. godinu;

6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru po podnesenom izvješću za 2015. godinu;

7. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora;     

8. Donošenje odluke o izboru revizora za 2016. godinu;

Na temelju odredbe članka 280. stavka 3. ZTD-a Uprava i Nadzorni odbor suglasno predlažu donošenje sljedećih

ODLUKA:

Ad.2.    Bira se predsjednik Glavne skupštine na vrijeme od dvije godine.

Ad.3.1. Prima se na znanje Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2015. godini;

Ad.3.2. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2015. godinu;

Ad.3.3. Primaju se na znanje temeljna financijska izvješća za 2015. godinu. Ad.3.4. Prima se na znanje Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2015. godinu.

Ad.4. Društvo je u poslovnoj  2015. godini poslovalo s dobiti u iznosu od  21.418 kuna (slovima: dvadesetijednatisućačetiristotineosamnaest kuna).  Dobit iz poslovanja Društva u 2015. godini raspoređuje se za pokriće gubitka iz prethodne godine.

Ad.5. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva  u 2015. godini.

Ad.6. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za nadzor u vođenju poslova Društva u 2015. godini.

Ad.7. Za članove Nadzornog odbora Regionalne veletržnice Osijek d.d. Osijek biraju se:

1. Silva Wendling; o.i. 105537354, PU osječko-baranjska, Osijek, Medulinska 18, OIB 35620744718

2. Suzana Tretinjak, o.i. 112482058, PU osječko-baranjska, Osijek, Krbavska 24, OIB 50895388610

Mandat članovima Nadzornog odbora traje 4 godine i počinje teći danom donošenja ove odluke.

Ad.8. Za revizora Društva za poslovnu 2016. godinu izabire se LHB Revizija d.o.o. Našice.   

---------

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su upisani kao imatelji dionica u registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i koji prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije desetog dana prije održavanja Glavne skupštine.

Uvid u materijale za Glavnu skupštinu moguć je u sjedištu Društva radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, od dana objave poziva do isteka roka za prijavu sudjelovanja. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslik navedenih dokumenata.

Ako se sazvana sjednica ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, Glavna skupština će se održati u drugom sazivu s istim dnevnim redom, bez ponovnog pozivanja,  na istom mjestu i u isto vrijeme 10 dana kasnije.

Ur.broj: 74 - 2016

U Osijeku, 16. svibnja 2016. godine

REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK D.D.                                                                                    

Predsjednica Uprave

Žana Gamoš, mag. iur.

 
RV Split d.d. objavila poziv na Glavnu skupštinu društva PDF Ispis E-mail
Autor Sandra Jelusić   
Utorak, 17 Svibanj 2016 12:49

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 107/07,137/09) te članka 21. Statuta, Uprava  društva  REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d. sa sjedištem u Splitu, Kamen , 4. Gardijske 47   (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva

REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati 28.06.2016.g. u 11 sati u prostorijama  Regionalne veletržnice Split, u Splitu , Kamen, 4.gardijske 47 .

Dnevni red:

1. Otvaranje  Redovite glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara

2. Izbor predsjedavajućeg redovite Glavne skupštine Društva

3.  Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju u 2015.godinu

4.  Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2015.godinu

5. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2015.g.: bilance, računa dobiti i gubitka, bilješki uz financijska izvješća te izvješća revizora

6. Donošenje odluke o rasporedu dobiti iz 2015.godine

7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2015.godinu

8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2015.godinu

9. Izbor revizora za 2016. (dvije tisuće šesnaestu) godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA : Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Redovna glavna skupština Društva donese slijedeće odluke:

Ad.3. Prima se na znanje Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u  2015. godini.

Ad.4. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2015.g

Ad.5. Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2015.g. bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijska izvješća te izvješća revizora

Ad.6. Dobit poslovne 2015.g. u iznosu od 34.691,00 kune prenosi se u slijedeću godinu

Ad.7. Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi društva za 2015. godinu

Ad.8. Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za 2015.g

Ad.9. Za revizora Društva za poslovnu 2015.g. imenuje se revizorska tvrtka Kalibović i partneri d.o.o. Split

OBRAZLOŽENJE Materijali za Redovitu glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupni svim dioničarima Društva od dana objave Poziva za skupštinu u sjedištu društva svakog radnog dana, u razdoblju od 12:00 do 14:00 sati. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje prava glasa imaju dioničari koji su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na dan objave ovog poziva te da su prijavili svoje sudjelovanje pisanim putem Upravi Društva najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Punomoćnik koji će zastupati na Glavnoj skupštini dioničara Društva, mora uz prijavu dostaviti Upravi Društva ovjerenu punomoć. Dioničari koji žele protusloviti nekom prijedlogu Uprave, mogu u roku od objave poziva do dana održavanja skupštine upravi Društva dostaviti obrazložene prijedloge i priopćenja o protuslovljenju deset dana od objave saziva Glavne skupštine u Narodnim novinama, poslati Regionalnoj veletržnici Split d.d. obrazložene prijedloge i priopćenje o protuslovljenju. Glavna skupština valjano odlučuje običnom većinom glasova ako u njenu radu sudjeluju dioničari ili njihovi opunomoćenici koji zajedno imaju najmanje 50% nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva . Ako nije prisutan potreban broj dioničara Glavna skupština održat će se na istom mjestu i u isto vrijeme 14 dana kasnije, odnosno 12.07.2016.g. Svi dioničari Društva i drugi zainteresirani mogu dodatne informacije dobiti u sjedištu Društva na tel.: (021) 325-768

Regionalna veletržnica Split d.d.  UPRAVA

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 3 od 11