CroatianEnglish

Cijene na veletržnicama

Brojač posjeta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas96
mod_vvisit_counterOvaj tjedan96
mod_vvisit_counterOvaj mjesec5007
mod_vvisit_counterSveukupno969626

Visitors Counter
RV Osijek objavila Poziv na izvanrednu Glavnu skupštinu PDF Ispis E-mail
Autor Sandra Jelusić   
Petak, 10 Listopad 2014 09:01

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07,145/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12 i 68/13) i odredbe članka 23. Statuta Regionalne veletržnice Osijek d.d. Osijek, Ulica jablanova 11 (u daljnjem tekstu: Društvo) Uprava objavljuje poziv dioničarima za sudjelovanje na

IZVANREDNOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI
TD-a REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK d.d. OSIJEK

koja će se održati dana 21. studenog 2014. godine (petak), u prostorijama Tržnice d.o.o. u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5, s početkom u 11,00 sati

Predlaže se sljedeći
                                                            D n  e v n i   r e d:
1. Otvaranje sjednice Glavne skupštine i verifikacija zastupljenosti dioničara;
2. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iz zakonskih rezervi Društva;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica;
4. Donošenje Odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva;
5. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Društva;
6. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva;
7. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Društva; 

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad.2. Društvo je u poslovnoj 2006. godini ostvarilo gubitak u iznosu od 34.181 (tridesetčetiritisućestoosamdesetjednu) kunu.
Društvo će dio gubitka iz 2006. godine pokriti iz zakonskih rezervi u iznosu od 13.413 (trinaesttisućačetiristotrinaest) kuna.
                           
Ad.3. Izvješće Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica:
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Skupštini Društva donošenje Odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva te Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem redovnih dionica iz emisije Serije ''D'' ulozima u pravima uz isključenje prava prvenstva i bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje a na temelju odredbe članka 46. st. 8. ZFPIPSN i u svezi s čl. 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima.
Uprava Društva predlaže pojednostavljeno smanjenje i povećanje temeljnog kapitala Društva na način da se temeljni kapital Društva smanji
-    sa iznosa od 18.276.000 kuna
-    za iznos od 3.655.200 kuna
-    na iznos od 14.620.800 kuna te da se istovremeno poveća
-    sa iznosa ukupne nominalne vrijednosti od 14.620.800 kuna
-    za do najviše nominalno 12.828.800 kuna
-    na iznos do najviše nominalno 27.449.600 kuna
izdavanjem 16.036 novih redovnih dionica Serije ''D'' koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 800 kuna, uz isključenje prava prvenstva u cijelosti.
Uprava Društva drži da je isključenje prava prvenstva pri upisu dionica opravdano budući da je potrebno povećanje temeljnog kapitala u što kraćem roku iz razloga što se takvim povećanjem temeljnog kapitala stvaraju pretpostavke koje pridonose financijskoj stabilnosti Društva, restrukturiranju i stabilizaciji poslovanja Društva, te stjecanja boljeg položaja na tržištu, a takvo povećanje temeljnog kapitala predviđeno je i u prihvaćenom Planu financijskog i operativnog restrukturiranja u provedenom postupku predstečajne nagodbe.    
Također, povećanje temeljnog kapitala u što kraćem roku uvjet je i kvalitetnijeg obavljanja postojećih djelatnosti, te proširenja ponude kako u okviru postojećih tako i proširenja na nove djelatnosti Društva.

Slijedom navedenog predlaže se sljedeća odluka:
''Usvaja se Izvješće Društva o razlozima za isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica.''

Ad.4. 
ODLUKA o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva
     
Temeljni kapital Društva upisan u Sudski registar iznosi 18.276.000 kuna i podijeljen je na 18.276 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti od po 1.000 kuna svaka.  Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti. Dionice su u nematerijaliziranom obliku i vode se kao elektronični zapis u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu pod oznakom ''RGVO-R-A''.
Sukladno članku 349. a u vezi s člankom 342. Zakona o trgovačkim društvima, temeljni kapital Društva smanjuje se na pojednostavljeni način radi:
a) pokrića gubitka za iznos od 3.553.979 kuna
b) izravnanja poslovnih udjela na nižu vrijednost za iznos od 101.221 kuna, koji se iznos u cijelosti unosi u kapitalne rezerve Društva, i to:
-    sa iznosa od 18.276.000 kuna
-    za iznos od 3.655.200 kuna
-    na iznos od 14.620.800 kuna
Temeljni kapital smanjuje se smanjenjem nominalne vrijednosti dionica i to:
- sa 1.000 kuna 
- za  200 kuna
- na  800 kuna.
Iznos za koji je smanjen temeljni kapital Društva neće se isplatiti dioničarima, već će se koristiti za pokriće gubitka iz poslovanja Društva u prethodnim poslovnim godinama u ukupnom iznosu od 3.553.979 kuna kako slijedi:
- iznos od 20.768 za pokriće gubitka iz poslovanja za 2006. godinu.
- iznos od 193.603 za pokriće gubitka iz poslovanja za 2007. godinu.
- iznos od 173.384 za pokriće gubitka iz poslovanja za 2008. godinu.
- iznos od 812.721 za pokriće gubitka iz poslovanja za 2009. godinu.
- iznos od 696.383 za pokriće gubitka iz poslovanja za 2010. godinu.
- iznos od 555.388 za pokriće gubitka iz poslovanja za 2011. godinu.
- iznos od 1.101.732 za pokriće gubitka iz poslovanja za 2012. godinu.
Temeljni kapital smanjen je s danom upisa Odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku.

Ad.5.    

ODLUKA o izmjenama Statuta Društva

Članak 1.
Mijenja se članak 10. Statuta Društva tako da sada glasi:
Temeljni kapital Društva iznosi 14.620.800 kuna (slovima: četrnaestmilijunašestodvadesettisućaosamsto kuna).

Članak 2.
Mijenja se članak 14. stavak 5. Statuta Društva tako da sada glasi:
Nominalna vrijednost svake dionice serije A, serije B i serije C iznosi 800 kuna (slovima: osamsto kuna).

Članak 3.
U ostalom dijelu Statut ostaje neizmijenjen.

Članak 4.
Usvaja se pročišćeni tekst Statuta Društva koji se nalazi u prilogu ove odluke i dostavlja sudskom registru nadležnog trgovačkog suda radi uvrštenja u zbirku isprava.               

Ad.6.         

ODLUKA 

o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima i izdavanjem novih dionica Serije ''D''

Članak. 1.
Utvrđuje se da je temeljem odluke Glavne skupštine Društva temeljni kapital Društva smanjen sa iznosa od 18.276.000 kuna za iznos od 3.655.200 kuna na iznos od 14.620.800 kuna. Temeljni kapital Društva bit će smanjen s danom upisa odluke o smanjenju temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku.
Na temelju ove odluke temeljni kapital Društva povećava se
- sa iznosa od 14.620.800 kuna
- za 12.828.800 kuna
- na iznos 27.449.600 kuna

Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se ulogom u pravima izdavanjem 16.036 novih, redovnih dionica Serije ''D'' koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 800 kuna svaka i ukupnog nominalnog iznosa 12.828.800 kuna, a realno s ulogom potraživanja ulagatelja 12.829.796 kuna odnosno 800,06 kuna po jednoj dionici, a slijedom čega su stvorene nove kapitalne rezerve u iznosu od 996,00 kuna što s već postojećim rezervama od 101.221 kuna rezultira ukupnim kapitalnim rezervama od 102.217 kuna.

Članak 2.
Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se ulaganjem prava i to pretvaranjem potraživanja prema Društvu u ulog od strane vjerovnika predstečajne nagodbe trgovačkog društva Nacionalna veletržnica d.d. Zagreb u iznosu tražbine od 11.258.289 kuna i Grada Osijeka u iznosu tražbine od 1.571.507 kuna, sve sukladno Rješenju Nagodbenog vijeća HR05 od 22. srpnja 2013. godine i Rješenju Trgovačkog suda u Osijeku broj 2 Stpn – 146/13-7 od 28. studenog 2013. godine.

Članak 3.
Ulagač – preuzimatelj dionica Nacionalna veletržnica d.d. Zagreb uložit će u Društvo svoje pravo – tražbinu u ukupnoj vrijednosti od 11.258.289 kuna sukladno Izmijenjenom planu financijskog i operativnog restrukturiranja Regionalne veletržnice Osijek d.d. od 1. srpnja 2013. godine izglasanog pred Nagodbenim vijećem HR 05 u Fina PC Zagreb 22. srpnja 2013. godine i odobrenim pred Trgovačkim sudom u Osijeku Rješenjem broj 2 Stpn – 146/13-7 od 28. studenog 2013. godine, a za što će preuzeti 14.072 dionica nominalne vrijednosti od po 800 kn/1 dionici, iz emisije Serije ''D'', te ostatak u iznosu od 689 kuna prenijeti u kapitalne rezerve Društva.

Ulagač – preuzimatelj dionica Grad Osijek uložit će u Društvo svoje pravo – tražbinu u ukupnoj vrijednosti od 1.571.507 kuna sukladno Izmijenjenom planu financijskog i operativnog restrukturiranja Regionalne veletržnice Osijek d.d. od 1. srpnja 2013. godine izglasanog pred Nagodbenim vijećem HR 05 u Fina PC Zagreb 22. srpnja 2013. godine i odobrenim pred Trgovačkim sudom u Osijeku Rješenjem broj 2 Stpn – 146/13-7 od 28. studenog 2013. godine, a za što će preuzeti 1.964 dionica nominalne vrijednosti od po 800 kn/1 dionici iz emisije serije ''D'', te ostatak u iznosu od 307 kuna prenijeti u kapitalne rezerve Društva.

Visina uloga za koji se povećava temeljni kapital utvrđena je Izvješćem o provedenoj procjeni vrijednosti prava kojima se povećava temeljni kapital od 19. rujna 2014. godine, izrađenog od strane neovisnog stalnog sudskog vještaka financijsko-računovodstvene struke, bez revizije povećanja temeljnog kapitala, sukladno odredbama članka 305.a i 185.a Zakona o trgovačkim društvima i članka 46. st. 7. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

Članak 4.
Sukladno članku 308. stavku 4. Zakona o trgovačkim društvima, podnesenom Izvješću Uprave Društva o razlozima za isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica i ovoj Odluci postojećim dioničarima – članovima Društva isključuje se pravo prvenstva upisa novih dionica iz emisije Serije ''D''. 
Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, Društvo provodi izdavanje dionica uz korištenje iznimke od objave prospekta.
Dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom) čiji obvezni sadržaj je određen člankom 307. Zakona o trgovačkim društvima.

Nove dionice, nominalnog iznosa od 800 kuna, izdat će se za ukupan iznos od 800 kuna svaka.
Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu SKDD – a.
Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.


Članak 5. 
Ovlašćuje se Uprava Društva Regionalna veletržnica Osijek d.d. za sklapanje ugovora sa Nacionalnom veletržnicom d.d. Zagreb i Gradom Osijekom o unosu prava pretvaranjem potraživanja u temeljni kapital Društva, te provedbe odgovarajućih upisa u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., kao i za poduzimanje svih ostalih potrebnih radnji radi provedbe ove odluke Glavne skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala upisom novoizdanih dionica, a nakon upisa ove odluke u sudski registar.

Članak 6. 
Ulagatelj postaje vlasnikom novoizdanih dionica Društva upisom u depozitorij SKDD – a, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD – a čim povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru. 
Na temelju ove Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva Glavna skupština Društva odobrava stjecateljima dionica, trgovačkom društvu Nacionalna veletržnica d.d. Zagreb i Gradu Osijeku, stjecanje dionica koje se izdaju u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva na temelju ove odluke, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, u skladu s odredbama članka 46. st. 8. ZFPIPSN. 

Članak 7.
Odluka o povećanju temeljnog kapitala stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se pod uvjetom da se u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku prethodno ili istovremeno s povećanjem temeljnog kapitala Društva u skladu s ovom odlukom upiše odluka o smanjenju temeljnog kapitala Društva sa iznosa od 18.276.000 kuna za iznos od 3.655.200 kuna na iznos od 14.620.800 kuna. Upisom povećanja temeljnog kapitala u sudski registar smatrat će se da je povećanje temeljnog kapitala uspješno provedeno. Temeljni kapital povećan je danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku.

 

Ad.7. 
ODLUKA
o izmjenama Statuta Društva

Članak 1.
Mijenja se članak 10. Statuta Društva tako da sada glasi:
Temeljni kapital Društva iznosi 27.449.600 kuna (slovima:dvadesetsedammilijunačetiristočetrdesetdevettisućašesto kuna).

Članak 2.
Mijenja se članak 14. Statuta Društva tako da sada glasi:
Temeljni kapital Društva podijeljen je na 34.312 (slovima: tridesetčetiritisućetristodvanaest) redovnih dionica i to 5.630 (slovima: pettisućašestotrideset) dionica serije A, 6.880 (slovima: šesttisućaosamstoosamdeset) dionica serije B, 5.766 (pettisućasedamstošezdesetšest) dionica serije C i 16.036 (šesnaesttisućatridesetšest) dionica serije D.
Dionice serije A označene su kontrolnim brojevima od A0001 (slovima:  A-nula, nula, nula, jedan) do A5630 (slovima: A-pettisućašestotrideset).
Dionice serije B označene su kontrolnim brojevima od B0001 (slovima: B-nula, nula, nula, jedan) do B6880 (slovima: B-šesttisućaosamstoosamdeset).
Dionice serije C označene su kontrolnim brojevima od C0001 (slovima: C-nula, nula, nula, jedan) do C5766 (slovima: C-pettisućasedamstošezdesetšest ).
Dionice serije D označene su kontrolnim brojevima od D 00001 (slovima: D-nula-nula, nula, nula, jedan) do D16036 (slovima: D-šesnaesttisućatridesetšest).
Nominalna vrijednost svake dionice serije A, serije B, serije C i serije D iznosi 800 kuna (slovima: osamsto kuna).

Članak 3.
U ostalom dijelu Statut ostaje neizmijenjen.

Članak 4.
Usvaja se pročišćeni tekst Statuta Društva koji se nalazi u prilogu ove odluke i dostavlja sudskom registru nadležnog trgovačkog suda radi uvrštenja u zbirku isprava.
------------

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupni svim dioničarima Društva najkasnije 10 dana prije održavanje Glavne skupštine u sjedištu Društva.
Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su upisani u Knjigu dionica na dan objave ovog poziva  i koji su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje pismenim putem Upravi Društva najkasnije desetog dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 22. Statuta Društva).
Opunomoćenik koji će zastupati na Glavnoj skupštini dioničara Društva mora uz prijavu dostaviti Upravi Društva pismenu punomoć ovjerenu pred javnim bilježnikom (članak 19. Statuta Društva).
Ako se sazvana sjednica ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, Glavna skupština će se održati u drugom sazivu bez ponovnog pozivanja na istom mjestu i u isto vrijeme 10 dana kasnije (članak 25. Statuta Društva).

Ur.broj: 222 - 2014
U Osijeku, 7. listopada 2014. godine 
                                                                            
REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK D.D.                                                                 

Predsjednica Uprave

Žana Gamoš, mag. iur.
      

Ažurirano: Petak, 10 Listopad 2014 09:49