CroatianEnglish

Cijene na veletržnicama

Brojač posjeta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas154
mod_vvisit_counterOvaj tjedan447
mod_vvisit_counterOvaj mjesec3556
mod_vvisit_counterSveukupno933262

Visitors Counter
RV Split objavila Poziv na Glavnu skupštinu Društva PDF Ispis E-mail
Autor Sandra Jelusić   
Četvrtak, 07 Studeni 2013 13:11

(951)

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 21. Statuta, Uprava društva REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d. sa sjedištem u Splitu, Kamen, 4. gardijske 47 (u daljnjem tekstu: Društvo), saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati 20. prosinca 2013. u 12 sati u prostorijama REGIONALNE VELETRŽNICE SPLIT d.d., Kamen, 4. gardijske.

Dnevni red s prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora Društva

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i izbor predsjedavajućeg redovite Glavne skupštine Društva

2. Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2012. godini i do dana Skupštine

Prijedlog odluke:

Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2012. godini i do dana Skupštine.

3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2012.

Prijedlog odluke:

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2012. godini.

4. Godišnja financijska izvješća za 2012. g.: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje, te Izvještaj revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i NO

Prijedlog odluke:

Prihvaćaju se financijska izvješća za 2012. – Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje te Izvješće revizora za 2012.

5. Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2012. godini

Prijedlog odluke:

Utvrđena dobit tekuće godine u iznosu od 147.363 kune se raspoređuje za pokriće gubitaka iz ranijih godina.

6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2012.

Prijedlog odluke:

Daje se razrješnica Upravi Društva za 2012.

7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2012.

Prijedlog odluke:

»Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za 2012. g.«

8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2013.

Prijedlog odluke:

Za obavljanje poslova revizije u 2013. g. izabire se tvrtka LIST d.o.o.

9. Donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva

Prijedlog odluke:

Temeljni kapital Društva upisan u Sudski registar iznosi 22.103.600,00 kn i podijeljen je na 221.036 redovnih dionica na ime nominalne vrijednosti od po 100,00 kn. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti. Dionice su u nematerijaliziranom obliku i vode se kao elektronički zapis u SKDD pod oznakom »RGVS-R-A.

Sukladno članku 349. a u vezi s člankom 342. ZTD-a, temeljni kapital Društva smanjuje se radi pokrića gubitka i prijenosa sredstava u rezerve kapitala, i to:

– s iznosa od 22.103.600,00 kn

– za iznos od 3.699.249,00 kn

– na iznos od 17.682.880,00 kn

slijedom čega se formiraju sredstva rezervi kapitala u iznosu od 721.471,00 kn.

Temeljni kapital smanjuje se smanjenjem nominalnog iznosa dionica i to:

– sa 100,00 kn

– za 20,00 kn

– na 80,00 kn

10. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva.

Prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima i izdavanju novih dionica Serija »G«.

Ovom odlukom raspisuje se upis i uplata dionica Serije »G« izdanjem novih dionica, pretvaranjem potraživanja u uloge – kapital, dakle ulaganjem prava unaprijed poznatih i određenih ulagatelja i visine iznosa njihovih uloga sukladno ovoj Odluci.

Realizacijom emisije dionica Serije »G« temeljni kapital Društva povećat će se:

– s iznosa upisane nominalne vrijednosti od 17.682.880,00 kn

– za do najviše nominalno 9.898.000,00 kn

– na iznos do najviše nominalno 27.580.880,00 kn.

Temeljni kapital Društva povećava se dakle izdavanjem i uplatom 123.725 novih, redovnih dionica Serije »G« koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 80,00 kuna svaka dionica i ukupnog nominalnog iznosa od 9.898.000,00 kuna, a realno s ulogom potraživanja ulagatelja od 10.301.346,94 kn odnosno 83,26 kn po jednoj dionici, a slijedom čega su stvorene nove rezerve za kapital u iznosu od 403.346,94 kn što sa već postojećim rezervama od 721.471,00 kn rezultira ukupnim rezervama za kapital od ukupno 1.124.817,94 kn

Do dana donošenja ove odluke, interes za upis dionica Društva serije »G« iskazan je od strane vjerovnika predstečajne nagodbe društva Nacionalna Veletržnica d.d., Zagreb i to u iznosu njene tražbine od 10.301.346,94 kn sve sukladno Rješenju Nagodbenog vijeća HR05 od 18. 7. 2013. g., Sporazumu od 4. rujna 2013. godine i Rješenju Trgovačkog suda u Splitu broj 14.Stpn-64/2013 od 4. listopada 2013.

Ulagač – preuzimatelj dionica Nacionalna Veletržnica d.d. uložit će u Društvo svoje pravo-tražbinu u ukupnoj vrijednosti od 10.301.346,94 kn sukladno izmijenjenom Planu predstečajne nagodbe Regionalne veletržnice Split d.d. od lipnja 2013. godine izglasanog pred Nagodbenim vijećem HR 05 u Fina PC Zagreb 18. srpnja 2013. godine i odobrenim pred Trgovačkim sudom u Splitu Rješenjem broj: 14.Stpn-64/2013 od 4. listopada 2013. g., a za što će preuzeti 123.725 dionica nominalne vrijednosti od po 80 kn/1 dionici, iz emisije serije »G«, te ostatak u iznosu od 403.346,94 kn prenijeti u rezerve Društva.

Temeljni kapital povećava se na temelju vještva – procjene stalnog sudskog vještaka bez revizije povećanja temeljnog kapitala sukladno odredbama članaka 305.a i 185.a Zakona o trgovačkim društvima i članka 46. St. 7 Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

Postojeći dioničari – članovi Društva nemaju pravo prvenstva upisa novih dionica sukladno dogovorima u pripremi emisije serije »G« i ovoj Odluci.

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, društvo provodi izdavanje dionica uz korištenje iznimke od objave prospekta.

Dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom) čiji obavezni sadržaj je određen člankom 307. Zakona o trgovačkim društvima.

Predmetno izdanje dionica smatra se uspjelim ako bude upisano i uplaćeno 100% svih ponuđenih dionica sukladno ovoj odluci.

Ako iz bilo kojeg razloga ne uspije izdavanje dionica, uplaćena sredstva, odnosno uložena prava vratit će se ulagačima u roku od 7 dana od isteka roka za uplatu svih dionica.

Sukladno članku 46. stavak 8. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi ulagatelj nije obveznik objave ponude za preuzimanje društva budući da je dionice stekao u postupku predstečajne nagodbe.

11. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva

Prijedlog odluka:

I. Statut društva Regionalna veletržnica Split d.d. mijenja se u članku 6. tako da glasi:

Sjedište Društva je u Splitu, Kamen, 4. gardijske 47.

II. Statut društva Regionalna veletržnica Split d.d. mijenja se u članku 10. tako da glasi:

Temeljni kapital Društva iznosi 27.580.880,00 kn (dvadeset sedam milijuna petsto osamdeset tisuća osamsto kuna)

III. Statut društva Regionalna veletržnica Split d.d. mijenja se u članku 14. tako da glasi:

Temeljni kapital Društva podijeljen je na:

75. 955 osnivačkih redovitih dionica označenih kao dionice serije A s kontrolnim brojevima od A-00001 do A-75955,

89.717 redovitih dionica označenih kao dionice serije B s kontrolnim brojevima od B-000001 do B- 089717,

35. 241 redovitih dionica označenih kao dionice serije C s kontrolnim brojevima od C 000 001 do C 035 241,

9.743 redovitih dionica označenih kao dionice serije D s kontrolnim brojevima D 000 001 do D 009 743,

2.000 redovitih dionica označenih kao dionice serije E s kontrolnim brojevima E 000 001 do E 002 000,

8.380 redovitih dionica označenih kao dionice serije F s kontrolnim brojevima F 000 001 do F 008 380 i

123.725 redovitih dionica označenih kao dionice serije G s kontrolnim brojevima G 000 001 do G 123 725.

Nominalna vrijednost jedne redovite dionice serija A, B, C, D, E, F i G iz prethodnog stavka iznosi 80 kuna.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupni svim dioničarima Društva najkasnije 10 dana prije održavanja Glavne skupštine u sjedištu Društva.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa imaju dioničari koji su upisani u knjizi dionica na dan prve objave ovog poziva te da su prijavili svoje sudjelovanje pisano Upravi Društva najkasnije deset dana prije održavanja Glavne skupštine (čl. 22. Statuta Društva). Opunomoćenik koji će zastupati, na Glavnoj skupštini, dioničara društva, mora uz prijavu dostaviti Upravi Društva ovjerenu punomoć suglasno čl. 19. Statuta Društva.

Ako nije prisutan potreban broj dioničara, Glavna skupština održat će se na istom mjestu i u isto vrijeme 10 (deset) dana kasnije, odnosno 30. prosinca 2013. (čl. 25. Statuta Društva).

Svi dioničari Društva i drugi zainteresirani mogu dodatne informacije dobiti u sjedištu Društva na tel.: (021) 325-768.

REGIONALNA VELETRŽNICA
SPLIT d.d., Split

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ažurirano: Ponedjeljak, 02 Lipanj 2014 21:36