CroatianEnglish

Cijene na veletržnicama

Brojač posjeta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas186
mod_vvisit_counterOvaj tjedan479
mod_vvisit_counterOvaj mjesec3588
mod_vvisit_counterSveukupno933294

Visitors Counter
Obavijest o raspisivanju natječaja za izdavanje u zakup poslovnog prostora na RV Osijek PDF Ispis E-mail
Autor Sandra Jelusić   
Utorak, 07 Siječanj 2014 00:00

Temeljem čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (N.N br. 125/11), čl. 18. do 36. Odluke Gradskog vijeća Grada Osijeka o davanju u zakup poslovnih  prostora kojima gospodari  Grad Osijek (Sl. glasnik br. 2/02, 6/03 i 3/06) te čl. 46. Statuta REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK d.d.  objavljuje

 O B A V I J E S T o raspisivanju natječaja za izdavanje u zakup poslovnog prostora

I.  Izdaje se u zakup na određeno vrijeme u trajanju od 5 godina poslovni prostor koji se nalazi u poslovnoj zgradi  Regionalne veletržnice Osijek d.d. u Osijeku, Ulica jablanova 11 i  to:

Broj:                                               1R

POVRŠINA LOKALA:                         170 m²  (70 m² restoran, zatvoreni prostor  + 100 m² terasa)

DJELATNOST                                   ugostiteljstvo        

POČETNA CIJENA MJESEČNE ZAKUPNINE / kn: 5.600,00              

            

NAPOMENA: Na iskazane cijene obračunava se PDV.

II.    Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj. Na natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje imaju neizmirena dugovanja prema zakupodavcu iz ranijih ili važećih ugovornih odnosa.

III.  Natjecatelji mogu podnijeti svoje ponude u roku 8 dana od dana objave ovog natječaja, zaključno s 16. siječnja, 2014. godine, u zatvorenim omotnicama s naznakom “PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA  - NE OTVARATI” preporučenom poštanskom pošiljkom ili u prijemnom uredu Društva.  Ponuda mora sadržavati ponuđeni mjesečni iznos zakupnine u apsolutnom i nominalnom iznosu, oznaku poslovnog prostora (broj lokala) te opis djelatnosti koju natjecatelj namjerava obavljati u poslovnom prostoru. Uz ponudu je potrebno priložiti: - original ili preslik dokaza o uplaćenoj jamčevini; - preslik osobne iskaznice ukoliko je natjecatelj fizička osoba odnosno preslik rješenja o upisu u sudski ili obrtni registar sa svim prilozima za pravne osobe; - BON 2 za pravne osobe - dokaze o ostvarivanju prvenstvenog prava iz točke IV. ove Obavijesti   Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati. Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjavanje svih uvjeta iz natječaja sadrži  najvišu ponuđenu mjesečnu zakupninu.

IV.   Ukoliko na natječaju sudjeluju članovi obitelji smrtno stradalog te zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI Domovinskog rata, dragovoljci i hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta RH najmanje 12 mjeseci, te osobe imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, ako uz ponudu prilože vrijedeće: - Uvjerenje nadležnog ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave za članove obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata -     Potvrdu Ministarstva obrane RH odnosno Ministarstva unutarnjih  poslova za dragovoljce        i ostale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata. Za osobe iz prethodnog stvaka utvrđuje se kao natječajni uvjet uz ponudu priložiti i uvjerenje Republičkog fonda MIORH da nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Osobe navedene u stavku 1. ove točke mogu uz ispunjenje navedenih natječajnih uvjeta prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora ostvariti samo ako na natječaju sudjeluju kao fizičke osobe i ako to pravo do sada nisu ostvarivali. Navedenim osobama koje su nazočne u postupku otvaranja ponuda bit će omogućeno da zapisničkim putem ostvare svoje prvenstveno pravo i udovolje najpovoljnijoj ponudi na natječaju. U slučaju da te osobe nisu mogle odmah prihvatiti najpovoljniju ponudu na natječaju ili nisu bile nazočne otvaranju ponuda, bit će im pisanim putem omogućeno da ostvare svoje prvenstveno pravo u roku od 3 dana od dana dostave obavijesti.

V.  Svaki natjecatelj obavezen je prije podnošenja ponude uplatiti jamčevinu u visini početne cijene mjesečne zakupnine, s PDV-om, na žiro-račun broj  2360000-1102302061 u svrhu “jamčevina za sudjelovanje u natječaju za  zakup poslovnog prostora”. Jamčevine koje su položili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se nakon završetka natječaja, a najkasnije u roku 15 dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja. Jamčevina osobe čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu.

VI. Kao osiguranje plaćanja, prije potpisa ugovora o zakupu, najpovoljniji ponuditelj je obvezan uplatiti jednomjesečni iznos ponuđene zakupnine, u svrhu  NOVČANOG DEPOZITA ZA OSIGURANJE PLAĆANJA ZAKUPNINE na žiro račun zakupodavca, te položiti bjanko zadužnicu na iznos tromjesečne zakupnine, ovjerenu kod javnog bilježnika.  U slučaju neispunjenja obveze iz prethodnog stavka, smatrat će se da je najpovoljniji ponuditelj odustao od potpisa ugovora o zakupu te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

VII.   Javno otvaranje ponuda obavit će se u prostorijama  Regionalne veletržnice Osijek d.d. , Ulica jablanova 11, Osijek, dana 17. siječnja 2014. godine, s početkom u 11,00 sati. Natjecatelji imaju pravo biti nazočni javnom otvaranju ponuda osobno ili preko punomoćnika koji mora predati punomoć za zastupanje ovjerenu od strane javnog bilježnika.

VIII. Odluka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja bit će pisanim putem dostavljena svim natjecateljima najkasnije u roku 8 dana od dana otvaranja ponuda. Najpovoljniji natjecatelj dužan je najkasnije u roku 15 dana od dana konačnosti odluke sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, a ukoliko to ne učini bez opravdanog razloga, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu te nema pravo na povrat jamčevine.

Ukoliko je kao najpovoljniji natjecatelj  izabrana fizička osoba, obvezna je u roku 15 dana od dana prijema odluke o izboru, Povjerenstvu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti - rješenje o upisu u obrtni registar ili registar trgovačkog suda, u protivnom gubi pravo na sklapanje ugovora o zakupu.  U slučaju da ponuditelj koji je ponudio najviši iznos zakupnine, odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja pisanih ponuda, ne izabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, već se za predmetni poslovni prostor raspisuje novi natječaj, a ponuditelj nema pravo na povrat jamčevine. Natječaj se neće ponavljati u slučaju kad netko od ponuditelja odustane od svoje ponude prije postupka otvaranja ponuda, uz pravo povrata jamčevine.

IX. Izabrani natjecatelj uzima u zakup poslovni prostor u viđenom stanju te ga je dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku. Zakupnik je obvezan plaćati mjesečnu zakupninu unaprijed do 15. dana u  mjesecu za tekući mjesec i režijske troškove po ispostavljenim računima.

X.  Zakupodavac zadržava pravo neprihvaćanja nijedne ponude.

XI. Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili njegov dio dati u podzakup.

XII. Daljnje informacije mogu se dobiti u Tajništvu Društva - osobno ili na telefon 031-298-450, a razgledanje prostora je moguće u roku za predaju ponuda uz prethodnu najavu u vremenu od 7,30 do 14,30 sati.

 U Osijeku, 7. siječnja, 2014. godine                                

Regionalna veletržnica Osijek d.d.      

Direktorica Žana Gamoš, dipl.iur.

Ažurirano: Ponedjeljak, 02 Lipanj 2014 21:36