CroatianEnglish

Wholesale market prices

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday52
mod_vvisit_counterThis week1512
mod_vvisit_counterThis month409
mod_vvisit_counterAll days1040762

Visitors Counter
News
RV Osijek d.d. objavila Poziv na redovitu Glavnu skupštinu Društva PDF Print E-mail
There are no translations available.

Na temelju odredbe članka 277. stava 2. i 3. i članka 289. stavka 2.  Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine  br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15) i odredbe članka 23. Statuta Regionalne veletržnice Osijek d.d. Osijek, Ulica jablanova 11 (u daljnjem tekstu: Društvo) Uprava donosi odluku o sazivanju i objavljuje poziv dioničarima za sudjelovanje na

REDOVITOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI TD-a REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK D.D. OSIJEK koja će se održati dana 30. lipnja 2016. godine (četvrtak), s početkom u 10,00 sati, u prostorijama Tržnice d.o.o. u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5

Predlaže se sljedeći D n  e v n i   r e d:

1. Otvaranje sjednice Glavne skupštine i verifikacija zastupljenosti dioničara;

2. Donošenje odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine;

3. Podnošenje Skupštini

3.1. Izvješća Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2015. godini;

3.2. Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2015. godinu;

3.3. Financijskih izvješća za 2015. godinu: bilance, računa dobiti i gubitka, bilješke uz financijska izvješća;

3.4. Izvješća revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2015. godinu;

4. Donošenje odluke o rasporedu dobiti iz poslovanja u 2015. godini;

5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva po podnesenim izvješćima za 2015. godinu;

6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru po podnesenom izvješću za 2015. godinu;

7. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora;     

8. Donošenje odluke o izboru revizora za 2016. godinu;

Na temelju odredbe članka 280. stavka 3. ZTD-a Uprava i Nadzorni odbor suglasno predlažu donošenje sljedećih

ODLUKA:

Ad.2.    Bira se predsjednik Glavne skupštine na vrijeme od dvije godine.

Ad.3.1. Prima se na znanje Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2015. godini;

Ad.3.2. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2015. godinu;

Ad.3.3. Primaju se na znanje temeljna financijska izvješća za 2015. godinu. Ad.3.4. Prima se na znanje Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2015. godinu.

Ad.4. Društvo je u poslovnoj  2015. godini poslovalo s dobiti u iznosu od  21.418 kuna (slovima: dvadesetijednatisućačetiristotineosamnaest kuna).  Dobit iz poslovanja Društva u 2015. godini raspoređuje se za pokriće gubitka iz prethodne godine.

Ad.5. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva  u 2015. godini.

Ad.6. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za nadzor u vođenju poslova Društva u 2015. godini.

Ad.7. Za članove Nadzornog odbora Regionalne veletržnice Osijek d.d. Osijek biraju se:

1. Silva Wendling; o.i. 105537354, PU osječko-baranjska, Osijek, Medulinska 18, OIB 35620744718

2. Suzana Tretinjak, o.i. 112482058, PU osječko-baranjska, Osijek, Krbavska 24, OIB 50895388610

Mandat članovima Nadzornog odbora traje 4 godine i počinje teći danom donošenja ove odluke.

Ad.8. Za revizora Društva za poslovnu 2016. godinu izabire se LHB Revizija d.o.o. Našice.   

---------

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su upisani kao imatelji dionica u registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i koji prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije desetog dana prije održavanja Glavne skupštine.

Uvid u materijale za Glavnu skupštinu moguć je u sjedištu Društva radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, od dana objave poziva do isteka roka za prijavu sudjelovanja. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslik navedenih dokumenata.

Ako se sazvana sjednica ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, Glavna skupština će se održati u drugom sazivu s istim dnevnim redom, bez ponovnog pozivanja,  na istom mjestu i u isto vrijeme 10 dana kasnije.

Ur.broj: 74 - 2016

U Osijeku, 16. svibnja 2016. godine

REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK D.D.                                                                                    

Predsjednica Uprave

Žana Gamoš, mag. iur.

 
RV Split d.d. objavila poziv na Glavnu skupštinu društva PDF Print E-mail
There are no translations available.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 107/07,137/09) te članka 21. Statuta, Uprava  društva  REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d. sa sjedištem u Splitu, Kamen , 4. Gardijske 47   (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva

REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati 28.06.2016.g. u 11 sati u prostorijama  Regionalne veletržnice Split, u Splitu , Kamen, 4.gardijske 47 .

Dnevni red:

1. Otvaranje  Redovite glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara

2. Izbor predsjedavajućeg redovite Glavne skupštine Društva

3.  Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju u 2015.godinu

4.  Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2015.godinu

5. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2015.g.: bilance, računa dobiti i gubitka, bilješki uz financijska izvješća te izvješća revizora

6. Donošenje odluke o rasporedu dobiti iz 2015.godine

7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2015.godinu

8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2015.godinu

9. Izbor revizora za 2016. (dvije tisuće šesnaestu) godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA : Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Redovna glavna skupština Društva donese slijedeće odluke:

Ad.3. Prima se na znanje Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u  2015. godini.

Ad.4. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2015.g

Ad.5. Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2015.g. bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijska izvješća te izvješća revizora

Ad.6. Dobit poslovne 2015.g. u iznosu od 34.691,00 kune prenosi se u slijedeću godinu

Ad.7. Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi društva za 2015. godinu

Ad.8. Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za 2015.g

Ad.9. Za revizora Društva za poslovnu 2015.g. imenuje se revizorska tvrtka Kalibović i partneri d.o.o. Split

OBRAZLOŽENJE Materijali za Redovitu glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupni svim dioničarima Društva od dana objave Poziva za skupštinu u sjedištu društva svakog radnog dana, u razdoblju od 12:00 do 14:00 sati. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje prava glasa imaju dioničari koji su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na dan objave ovog poziva te da su prijavili svoje sudjelovanje pisanim putem Upravi Društva najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Punomoćnik koji će zastupati na Glavnoj skupštini dioničara Društva, mora uz prijavu dostaviti Upravi Društva ovjerenu punomoć. Dioničari koji žele protusloviti nekom prijedlogu Uprave, mogu u roku od objave poziva do dana održavanja skupštine upravi Društva dostaviti obrazložene prijedloge i priopćenja o protuslovljenju deset dana od objave saziva Glavne skupštine u Narodnim novinama, poslati Regionalnoj veletržnici Split d.d. obrazložene prijedloge i priopćenje o protuslovljenju. Glavna skupština valjano odlučuje običnom većinom glasova ako u njenu radu sudjeluju dioničari ili njihovi opunomoćenici koji zajedno imaju najmanje 50% nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva . Ako nije prisutan potreban broj dioničara Glavna skupština održat će se na istom mjestu i u isto vrijeme 14 dana kasnije, odnosno 12.07.2016.g. Svi dioničari Društva i drugi zainteresirani mogu dodatne informacije dobiti u sjedištu Društva na tel.: (021) 325-768

Regionalna veletržnica Split d.d.  UPRAVA

 
Regionalna veletržnica Rijeka/Matulji objavila poziv na Glavnu skupštinu PDF Print E-mail
There are no translations available.

Temeljem članka 277. Zakona o Trgovačkim društvima i članka 37. Statuta, Uprava Društva Regionalna veletržnica Rijeka–Matulji d.d. sa sjedištem u Matuljima, Jušići 69 c (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati dana 29. lipnja 2016. godine s početkom u 11 sati u vijećnici Općine Matulji, Maršala Tita 11, Matulji, uz slijedeći

DNEVNI RED  s prijedlozima odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i zastupnika dioničara

2. Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju u 2015. g. i do dana Skupštine

3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2015. g.   U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i NO predlažu da Skupština donese sljedeću Odluku: „Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2015. g.“

4. Godišnja financijska izvješća za 2015. g.: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje, te Izvještaj revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i NO U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i NO predlažu da Glavna skupština donese sljedeću Odluku:

„ I. Prihvaćaju se Godišnja financijska izvješća za 2015. g.: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje, te Izvještaj revizora   II. Dobit tekuće godine u iznosu 7.826 kn, koja je iskazana u revidiranim financijskim izvještajima,  raspoređuje se na slijedeći način: 1. Sukladno odredbama članka 220. i članka 222. St. 1. Zakona o trgovačkim društvima društvo unosi u zakonske rezerve iznos od 391 kune 2. Sukladno članku 44. Statuta Društva, Društvo u Statutarne rezerve unosi ostatak od 7.435 kn.“

5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice NO i Upravi Društva za 2015. g. U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i NO predlažu da Skupština donese sljedeću Odluku: „Daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2015. g.“

6.   Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora U svezi s ovom točkom dnevnog reda, a zbog isteka mandata članova Nadzornog odbora Društva, Uprava predlaže da Skupština donese slijedeću Odluku:

I. Utvrđuje se da je dosadašnjim članovima Nadzornog odbora: Ivu Afriću, Silvani Šubat i Igoru Vivodi istekao mandat, dok je Andrija Vitezić za člana Nadzornog odbora izabran dana 29. 10. 2012. godine, a  Eduard Baćić, član Nadzornog odbora izabran dana 12. 10. 2014. godine.

II. Za članove Nadzornog odbora imenuje se odnosno biraju se: 1.  Mr.sc. IVO AFRIĆ, iz Velog Brguda, Veli Brgud 18, OIB: 84621308742, se imenuje, na prijedlog Općine Matulji; 2. SILVANA ŠUBAT, iz Hreljina, Ružić selo 8, OIB: 86739194927, bira se na prijedlog Tržnice Rijeka d.o.o. 3. SENAD FLEGO, iz Buzeta, Škuljari 12, OIB: 92832564077, bira se na prijedlog Istarske županije.

III. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora: 1. Ivo Afrić, iz Velog Brguda, Veli Brgud 18, OIB: 84621308742, 2. Senad Flego, iz Buzeta, Škuljari 12, OIB: 92832564077 3. Silvana Šubat, iz Hreljina, Ružić selo 8, OIB: 86739194927, 4. Andrija Vitezić, iz Kastva, Ćikovići 144, OIB: 65928906697, 5. Eduard Baćić, iz Matulji, Šmogorska Cesta 45, OIB: 66777330279.

7.   Izbor revizora za 2016. g. U svezi s ovom točkom dnevnog reda NO predlaže da Skupština donese sljedeću Odluku:

„Za obavljanje poslova revizije u 2016. g. izabire se tvrtka HLB Inženjerski biro d.o.o.  Rijeka.“

Materijali za redovnu Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka biti će dostupni svim dioničarima Društva najkasnije 10 dana prije dana održavanja Glavne skupštine u sjedištu Društva. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje prava glasa imaju dioničari koji su upisani u Knjizi dionica na dan prve objave ovog poziva, te da su prijavili svoje sudjelovanje pismenim putem Upravi Društva najkasnije deset dana prije dana održavanja Glavne skupštine (čl. 38. Statuta Društva). Punomoćnik koji će zastupati dioničara na Glavnoj skupštini dioničara društva, mora uz prijavu dostaviti Upravi Društva ovjerenu punomoć sukladno čl. 36. Statuta Društva.

Glavna skupština valjano odlučuje običnom većinom glasova ako u njenu radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju najmanje 50% nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva (čl.40. Statuta). Ukoliko nije prisutan potreban broj dioničara Glavna skupština održat će se na istom mjestu i u isto vrijeme 10 (deset) dana kasnije, odnosno dana 11. srpnja 2016. (čl. 40. Statuta Društva). Svi dioničari Društva i drugi zainteresirani mogu dodatne informacije dobiti u sjedištu Društva na tel 051 277-258.

Regionalna veletržnica Rijeka – Matulji d.d.

Uprava  Društva

Thierry Randisi     

 
Natječaj za provedbu podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima« PDF Print E-mail
There are no translations available.

Natječaj za provedbu podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 30.9.2015. do 23.12.2015.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Područje: poljoprivreda

Prijavitelji: gospodarski subjekti, mali i srednji poduzetnici, mladi, obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a, poljoprivredni gospodsraski subjekti

 

Sažetak: Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 5. listopada 2015. do 23. prosinca 2015.

 
Objavljen natječaj za operaciju 4.1.2. PDF Print E-mail
There are no translations available.

Objavljen natječaj za operaciju 4.1.2.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 28. listopada 2015. u Narodni novinama broj 118/15 natječaj za provedbu podmjere 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba operacije 4.1.2. "Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš".  

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 6 of 13