CroatianEnglish

Wholesale market prices

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday273
mod_vvisit_counterThis week1112
mod_vvisit_counterThis month5339
mod_vvisit_counterAll days960936

Visitors Counter
News
RV Rijeka/Matulji objavila natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora PDF Print E-mail
There are no translations available.

RV Rijeka/Matulji objavila je natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora, caffe bara. Detalje natječaja možete pogledati u izborniku Rijeka/Matulji, podizbornik "Obavijesti".

 
Nove cijene zakupa rashladnih komora na RV Rijeka/Matulji PDF Print E-mail
There are no translations available.

Regionalna veletržnica Rijeka/Matulji objavila je nove cijene zakupa rashladnog prostora koje možete naći u rubrici "Obavijesti".

 
Izvanredna glavna skupština TD-a Regionalna Veletržnica Osijek d.d. Osijek PDF Print E-mail
There are no translations available.

Na sljedećim linkovima možete pročitati poziv dioničarima na sudjelovanje na izvanrednoj glavnoj skupštini TD-a Regionalna Veletržnica Osijek d.d. Osijek

Skupština dnevni red

Skuština nadopuna dnevnog reda

 
RV Osijek d.o.o. objavila poziv na Glavnu Skupštinu dioničara PDF Print E-mail
There are no translations available.

Na temelju odredbe članka 277. stava 2. i 3. i članka 289. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15) i odredbe članka 23. Statuta Regionalne veletržnice Osijek d.d. Osijek, Ulica jablanova 11  

(u daljnjem tekstu: Društvo) Uprava donosi odluku o sazivanju i objavljuje poziv dioničarima za sudjelovanje na

REDOVITOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI

društva REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK d.d. Osijek

koja će se održati dana 10. srpnja 2017. godine (ponedjeljak), s početkom u

10,00 sati, u prostorijama Tržnice d.o.o. u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5

Predlaže se sljedeći

D n e v n i   r e d:

1.Otvaranje sjednice Glavne skupštine i verifikacija zastupljenosti dioničara;

2. Podnošenje Skupštini:

2.1. Izvješća Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2016. godini;

2.2. Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016. godinu;

2.3. Financijskih izvješća za 2016. godinu: bilance, računa dobiti i gubitka, bilješki uz financijska izvješća;

2.4. Izvješća revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2016. godinu;

3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti iz poslovanja u 2016. godini;

4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva;

5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2016. godinu;

Na temelju odredbe članka 280. stavka 3. ZTD-a Uprava i Nadzorni odbor suglasno predlažu donošenje sljedećih

ODLUKA:

Ad.2.1. Prima se na znanje Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2016. godini;

Ad.2.2. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016. godinu;

Ad.2.3. Primaju se na znanje temeljna financijska izvješća za 2016. godinu.

Ad.2.4. Prima se na znanje Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2016. godinu.

Ad.3. Društvo je u poslovnoj 2016. godini poslovalo s dobiti u iznosu od 41.501 kuna (slovima: četrdeset jedna tisuća petsto jedna kuna). Dobit iz poslovanja Društva u 2016. godini raspoređuje se za pokriće gubitak iz prethodnih godina.

Ad.4. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2016. godini.

Ad.5. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za nadzor u vođenju poslova Društva u 2016. godini

Ad.6. Za revizora Društva za poslovnu 2017. godinu izabire se LHB Revizija d.o.o. Našice.

 

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su upisani kao imatelji dionica u registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i koji prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije desetog dana prije održavanja Glavne skupštine.

Uvid u materijale za Glavnu skupštinu moguć je u sjedištu Društva radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, od dana objave poziva do isteka roka za prijavu sudjelovanja. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslik navedenih dokumenata.

Ako se sazvana sjednica ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, Glavna skupština će se održati u drugom sazivu s istim dnevnim redom, bez ponovnog pozivanja, na istom mjestu i u isto vrijeme 10 dana kasnije.

Ur.broj: 85 - 2017

U Osijeku, 26. svibnja 2017. godine

REGIONALNA VELETRŽNICA   OSIJEK d.d. Osijek

Predsjednica Uprave

Žana Gamoš, mag. iur.

                                                                                   

 
RV Split objavila poziv na Glavnu skupštinu Društva PDF Print E-mail
There are no translations available.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 107/07,137/09) te članka 21. Statuta, Uprava društva REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d. sa sjedištem u Splitu, Kamen , 4. Gardijske 47  (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva

REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati 13.06.2017.g. u 11 sati u prostorijama Regionalne veletržnice Split, u Splitu , Kamen, 4.gardijske 47 .

Dnevni red:

 1. Otvaranje Redovite glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
 2. Izbor predsjedavajućeg redovite Glavne skupštine Društva
 3. Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju u 2016.godinu
 4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016.godinu
 5. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2016.g.: bilance, računa dobiti i gubitka, bilješki uz financijska izvješća te izvješća revizora
 6. Donošenje odluke o rasporedu dobiti iz 2016.godine
 7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2016.godinu
 8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2016.godinu
 9. Izbor revizora za 2017. (dvije tisuće sedamnaestu) godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA :

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Redovna glavna skupština Društva donese slijedeće odluke:

Ad.3.             : Prima se na znanje Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2016.godini.

 1.            : Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016.g.
 2.            : Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2016.g.: bilanca, račun dobiti i  gubitka, bilješke uz financijska izvješća te izvješća revizora
 3.            : Dobit poslovne 2016.g.u iznosu od 81.130,00 kuna prenosi se u slijedeću godinu
 4.            : Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi društva za 2016.godinu
 5.            : Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za 2016.g.
 6.            : Za revizora Društva za poslovnu 2017.g. imenuje se revizorska tvrtka Kalibović i partneri d.o.o. Split

OBRAZLOŽENJE

Materijali za Redovitu glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupni svim dioničarima Društva od dana objave Poziva za skupštinu u sjedištu društva svakog radnog dana, u razdoblju od 12:00 do 14:00 sati.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje prava glasa imaju dioničari koji su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na dan objave ovog poziva te da su prijavili svoje sudjelovanje pisanim putem Upravi Društva najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Punomoćnik koji će zastupati na Glavnoj skupštini dioničara Društva, mora uz prijavu dostaviti Upravi Društva ovjerenu punomoć.
Dioničari koji žele protusloviti nekom prijedlogu Uprave, mogu u roku od objave poziva do dana održavanja skupštine upravi Društva dostaviti obrazložene prijedloge i priopćenja o protuslovljenju deset dana od objave saziva Glavne skupštine u Narodnim novinama, poslati Regionalnoj veletržnici Split d.d. obrazložene prijedloge i priopćenje o protuslovljenju.

Glavna skupština valjano odlučuje običnom većinom glasova ako u njenu radu sudjeluju dioničari ili njihovi opunomoćenici koji zajedno imaju najmanje 50% nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva .
Ako nije prisutan potreban broj dioničara Glavna skupština održat će se na istom mjestu i u isto vrijeme 14 dana kasnije, odnosno 27.06.2017.g.
Svi dioničari Društva i drugi zainteresirani mogu dodatne informacije dobiti u sjedištu Društva na tel.: (021) 325-768

 

Regionalna veletržnica Split d.d.

UPRAVA

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 13