CroatianEnglish

Wholesale market prices

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday87
mod_vvisit_counterThis week2322
mod_vvisit_counterThis month7870
mod_vvisit_counterAll days744180

Visitors Counter
News
RV Split objavila poziv na Glavnu skupštinu Društva PDF Print E-mail
There are no translations available.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 107/07,137/09) te članka 21. Statuta, Uprava društva REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d. sa sjedištem u Splitu, Kamen , 4. Gardijske 47  (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva

REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati 13.06.2017.g. u 11 sati u prostorijama Regionalne veletržnice Split, u Splitu , Kamen, 4.gardijske 47 .

Dnevni red:

 1. Otvaranje Redovite glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
 2. Izbor predsjedavajućeg redovite Glavne skupštine Društva
 3. Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju u 2016.godinu
 4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016.godinu
 5. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2016.g.: bilance, računa dobiti i gubitka, bilješki uz financijska izvješća te izvješća revizora
 6. Donošenje odluke o rasporedu dobiti iz 2016.godine
 7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2016.godinu
 8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2016.godinu
 9. Izbor revizora za 2017. (dvije tisuće sedamnaestu) godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA :

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Redovna glavna skupština Društva donese slijedeće odluke:

Ad.3.             : Prima se na znanje Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2016.godini.

 1.            : Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016.g.
 2.            : Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2016.g.: bilanca, račun dobiti i  gubitka, bilješke uz financijska izvješća te izvješća revizora
 3.            : Dobit poslovne 2016.g.u iznosu od 81.130,00 kuna prenosi se u slijedeću godinu
 4.            : Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi društva za 2016.godinu
 5.            : Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za 2016.g.
 6.            : Za revizora Društva za poslovnu 2017.g. imenuje se revizorska tvrtka Kalibović i partneri d.o.o. Split

OBRAZLOŽENJE

Materijali za Redovitu glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupni svim dioničarima Društva od dana objave Poziva za skupštinu u sjedištu društva svakog radnog dana, u razdoblju od 12:00 do 14:00 sati.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje prava glasa imaju dioničari koji su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na dan objave ovog poziva te da su prijavili svoje sudjelovanje pisanim putem Upravi Društva najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Punomoćnik koji će zastupati na Glavnoj skupštini dioničara Društva, mora uz prijavu dostaviti Upravi Društva ovjerenu punomoć.
Dioničari koji žele protusloviti nekom prijedlogu Uprave, mogu u roku od objave poziva do dana održavanja skupštine upravi Društva dostaviti obrazložene prijedloge i priopćenja o protuslovljenju deset dana od objave saziva Glavne skupštine u Narodnim novinama, poslati Regionalnoj veletržnici Split d.d. obrazložene prijedloge i priopćenje o protuslovljenju.

Glavna skupština valjano odlučuje običnom većinom glasova ako u njenu radu sudjeluju dioničari ili njihovi opunomoćenici koji zajedno imaju najmanje 50% nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva .
Ako nije prisutan potreban broj dioničara Glavna skupština održat će se na istom mjestu i u isto vrijeme 14 dana kasnije, odnosno 27.06.2017.g.
Svi dioničari Društva i drugi zainteresirani mogu dodatne informacije dobiti u sjedištu Društva na tel.: (021) 325-768

 

Regionalna veletržnica Split d.d.

UPRAVA

 
RV Rijeka/Matulji objavila poziv na Glavnu skupštinu PDF Print E-mail
There are no translations available.

Temeljem članka 277. Zakona o Trgovačkim društvima i članka 37. Statuta, Uprava Društva Regionalna veletržnica Rijeka – Matulji d.d. sa sjedištem u Matuljima, Jušići 69 c (u daljnjem tekstu: Društvo)  s a z i v a

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati dana 09. lipnja 2017. godine s početkom u 11 sati u vijećnici Općine Matulji, Maršala Tita 11, Matulji, uz slijedeći

DNEVNI RED  s prijedlozima odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i zastupnika dioničara

2. Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2016. g. i do dana Skupštine

3. Izvješće NO o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016. g.   U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i NO predlažu da Skupština donese sljedeću Odluku: „Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016. g.“

4. Godišnja financijska izvješća za 2016. g.: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje, te Izvještaj revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i NO U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i NO predlažu da Glavna skupština donese sljedeću Odluku:

„ 1. Prihvaćaju se Godišnja financijska izvješća za 2016. g.: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje, te Izvještaj revizora za 2016 godinu.“

„ 2. Utvrđuje se financijski gubitak u poslovanja od 529.561,00 kn koji se djelomično pokriva iz zadržane dobiti u iznosu od  38.725,00 kn, a ostatak od 490.836 kn će se pokriti iz buduće dobiti i prenosi se u iduće razdoblje. „

5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice NO i Upravi Društva za 2016. g. U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i NO predlažu da Skupština donese sljedeću Odluku: „Daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2016. g.“

6.   Izbor revizora za 2017. g. U svezi s ovom točkom dnevnog reda NO predlaže da Skupština donese sljedeću Odluku: „Za obavljanje poslova revizije u 2017. g. izabire se tvrtka HLB Inženjerski biro d.o.o.  Rijeka.

7.  Donošenje odluke o izboru nedostajućeg člana Nadzornog odbora

Materijali za redovnu Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka biti će dostupni svim dioničarima Društva najkasnije 10 dana prije dana održavanja Glavne skupštine u sjedištu Društva. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje prava glasa imaju dioničari koji su upisani u Knjizi dionica na dan prve objave ovog poziva, te da su prijavili svoje sudjelovanje pismenim putem Upravi Društva najkasnije deset dana prije dana održavanja Glavne skupštine (čl. 38. Statuta Društva). Punomoćnik koji će zastupati dioničara na Glavnoj skupštini dioničara društva, mora uz prijavu dostaviti Upravi Društva ovjerenu punomoć sukladno čl. 36. Statuta Društva.

Glavna skupština valjano odlučuje običnom većinom glasova ako u njenu radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju najmanje 50% nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva (čl.40. Statuta). Ukoliko nije prisutan potreban broj dioničara Glavna skupština održat će se na istom mjestu u isto vrijeme deset dana kasnije 19. lipnja 2017. (čl. 40. Statuta Društva). Svi dioničari Društva i drugi zainteresirani mogu dodatne informacije dobiti u sjedištu Društva na tel 051 277-258.   

 

Regionalna veletržnica Rijeka – Matulji d.d.                                                          

 

Uprava  Društva                         

Eduard Baćić 

 
3. dan jabuka u Rijeci/Matuljima PDF Print E-mail
There are no translations available.

Regionalna veletržnica Rijeka/Matulji nastavlja s promocijom domaće proizvodnje voća i proizvoda od voća. U suradnji s proizvođačima iz Hrvatskoh voćarskog saveza i lokalnih OPG-ova, moći će se kupiti i degustirati jabuke i njihovi proizvodi. Pravo vrijeme za jabuku je subota, 12.11.2016. prije podne, a mjesto - Veletržnica Matulji!

 

 
Natječaj za davanje u zakup prodajno-izložbenog prostora u RV Rijeka/Matulji PDF Print E-mail
There are no translations available.

Temeljem Akata društva Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji d.d. Matulji, Uprava društva 20.10.2016. objavljuje:

                                             O B A V I J E S T

                                   o raspisivanju natječaja za izdavanje

                                        u zakup poslovnog prostora

I Izdaje se u zakup prodajno izložbeni prostor (box) u poslovnoj zgradi veletržnica u Matuljima za djelatnost skladištenja i veleprodaje voća i povrća i njihovih prerađevina to kako slijedi:

prostor broj 23 površine 63,40 m². Početna cijena mjesečne zakupnine za prostor iznosi 9,00 EUR/m²+ PDV

II Zakupnik je obvezan plaćati mjesečnu zakupninu do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, a režijske troškove (struja, voda, telefon i sl.) po ispostavljenim računima.

Cijena mjesečne zakupnine vezana je uz vrijednost EUR-a, a plaćati će se obračunata prema srednjem tečaju HNB na dan obračuna.

III Poslovni prostor daje se u zakup na pet godina.

Read more...
 
Novi natječaj za zakup poslovnog prostora - caffe bara u RV Rijeka/Matulji PDF Print E-mail
There are no translations available.

Temeljem Akata društva Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji d.d. Matulji, Uprava društva 20.10.2016. objavljuje:

                                             O B A V I J E S T

                                   o raspisivanju natječaja za izdavanje

                                        u zakup poslovnog prostora

I Izdaje se u zakup Caffe bar u zgradi veletržnice Rijeka - Matulji površine 57,00 m².

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 10